menu tymczasowe

 

 

formy wsparcia

 

 • Udzielimy informacji o zakresie pomocy dostępnej dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • wskażemy źródłach wsparcia finansowego i stypendia

Pomoc materialna

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych bez względu na wysokość dochodów)
 • stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od wysokości dochodów)
 • zapomoga - w razie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych
 • pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne
 • informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych

Organizacja toku studiów

 • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów (w uzasadnionych przypadkach)
 • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów
 • dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych oraz nauka języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących

Studenci z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 • Transport na uczelnię (dla osób poruszających się na wózkach, w wyjątkowych przypadkach dla innych osób)

 

Wnioski (i inne druki) o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością znajdziesz pod zakładką "wnioski"

 

Informacja o innych dostępnych formach pomocy dostaniesz w pokoju CTW 43.

 

Zapraszamy do pokoju rekreacyjnego (CTW 44), w którym możesz odpocząć podczas przerw między zajęciami.

 

 

 

 

Studenci niewidomi i słabowidzący:

 • pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem (linijki brajlowskie)
 • adaptacja podręczników i innych materiałów dydaktycznych (brajl, wersja cyfrowa, pdf)
 • grafika dotykowa (najnowsze techniki), modele 3D, udźwiękowiona grafika dotykowa, grafika dotykowa wykonana metodą termograficzną
 • nowoczesne laboratorium językowe z dostosowaniami dla osób niewidomych
 • kurs orientacji przestrzennej

Orientacja przestrzenna - pomoc w zapoznaniu się z planem budynków oraz w samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni.

Niewidomym studentom Uczelnia zapewnia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych (podręczniki, konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej oraz (w ograniczonym zakresie) możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego np. słowniki dźwiękowe, komputery z syntezatorem mowy, linijka brajlowska, drukarka brajlowska).Organizujemy pomoc w doborze i obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

 

 

 

niesłyszący i słabosłyszący

 

 

 • sale wykładowe i ćwiczeniowe ze specjalistycznym oprzyrządowaniem
 • pomoc w dostępie do wykładów i ćwiczeń
 • pomoc w kontaktach z wykładowcami i administracją Uniwersytetu
 • lektorat języka angielskiego (zajęcia indywidualne lub w małych grupach, laboratorium)

 

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oferuje pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń. Pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta. Niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris.

 

Koło Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens"

 

 

 

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 14:13 - Andrzej Matys