VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu LOSY ŚWIATA

 

pt. AFRYKA – O GODNOŚĆ ŻYCIA

 

Organizator

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

 

Data Konferencji

SOBOTA, 2 CZERWCA 2012 ROKU

 

Patronat honorowy

Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

Patronat medialny

 

Logo

 

Program.pdf

 

CEL KONFERENCJI

W 2002 roku w Sanktuarium w Łagiewnikach Papież Polak Jan Paweł II zawierzył świat oraz jego losy Miłosierdziu Bożemu. Szczególnym kontynentem – zaniedbanym w każdym względzie, stąd waga problemu – godnym Miłosierdzia Bożego jest Afryka. Problem rozwoju społeczno-gospodarczego był od dawna w sferze zainteresowań Kościoła. Fundamentalne znaczenie dla problemu miała Encyklika Popularum Progressio Ojca Świętego Pawła VI, który stał się Autorem prawdy „Rozwój jest nowym imieniem pokoju”. W niej znajdujemy stwierdzenie – co przypomina Encyklika Papieża Benedykta XVI Caritas in Veritate – że w dążeniu do rozwoju potrzebni są „ludzie zdolni do wnikliwej refleksji, poszukujący nowego humanizmu, dzięki któremu człowiek współczesny mógłby odnaleźć samego siebie”.

Celem Konferencji jest odnalezienie owych ludzi oraz ich refleksji nad tym, jak przywrócić godne życie mieszkańcom Afryki.

 

ADRESACI

Interdyscyplinarność zagadnień ośmiela nas do prośby o uczestnictwo w konferencji: ekonomistów, znawców problemów zarządzania, historyków, politologów, socjologów.

 

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. dr hab. Paweł Bożyk

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

 

Dr hab.  Sławomir  I.  Bukowski, prof. PRad

Dziekan  Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

 

Prof. dr hab. Zyta Gilowska,

Kierownik Katedry Finansów Publicznych KUL

 

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL (Przewodniczący)

 

Dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. SGH

Prezes  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 

 

Dr hab. Stanisław M. Szukalski, prof. UŁ

Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Franciszek  Tomczak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

 

Prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

 

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

 

PROGRAM

 

8:15 Msza Święta – przewodniczący Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

 Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL - Kościół Akademicki

 

9:00  Rejestracja uczestników - Kolegium Jana Pawła II sala 1032

 

9:40  Otwarcie Konferencji – Kolegium Jana Pawła II sala 1031

 

Gość specjalny: Abdelkader Khemri, Ambasador Algierii w Warszawie

Sytuacja gospodarcza Algierii (tłumaczenie: mgr Radosław Wiśniewski)

 

 

Sesja plenarna: Afryka – cywilizacja i rozwój

Kolegium Jana Pawła II sala 1031 10:30 – 13:00

Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Czas wystąpienia 20 min

 

 

Prof. dr hab. Kazimierz A. Kłosiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  Uwarunkowania cywilizacyjne Afryki

 

Prof. dr  hab. Stanisław Szukalski (Uniwersytet Łódzki)

Determinanty i perspektywy ekonomicznego rozwoju kontynentu afrykańskiego w XXI wieku

 

Prof. dr hab. Ignacy Chrzanowski (Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie) Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju Afryki

 

11:30-11:50 Przerwa na kawę i herbatę

 

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 Rozwój w Afryce – rola rynków wschodzących

 

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński), dr Lilianna Jodkowska (Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Berlin)

Tendencje i czynniki wzrostu i rozwoju Afryki subsaharyjskiej - stan i perspektywy

 

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Współpraca Unii Europejskiej z krajami Maghrebu w kontekście „arabskiej wiosny” (aspekty ekonomiczne)

 

Mgr Janina Ochojska (Polska Akcja Humanitarna)

Czynić świat lepszym

 

Dyskusja

 

14:00 Przerwa na obiad

 

15:00 RECITAL FORTEPIANOWY W WYKONANIU

 

TOMASZA RITTERA

(Kolegium Jana Pawła II s. 1031)

 

KONFERENCJI TOWARZYSZY WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH „AFRYKA W OCZACH DZIECI”, PRZYGOTOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W LUBLINIE

 

Sesja tematyczna I: Kraje i kontynenty na rzecz Afryki

Kolegium Jana Pawła II sala 1031 godz. 15:40 – 17:00

Przewodniczący: Prof. dr hab. Ignacy Chrzanowski

Czas wystąpienia 10 min

 

Dr Tomasz Bichta (UMCS w Lublinie)

Wyzwania współczesnej Afryki – w drodze do politycznego centrum

 

Dr Anna Visvizi (DEREE – The American College of Greece)

Unia Europejska a Afryka: w kierunku nowego paradygmatu pomocy

 

Dr Joanna Stryjek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Skuteczność europejskiej pomocy świadczonej na rzecz państw afrykańskich

 

Mgr Dorota Marzec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Polskie instytucje wspierające rozwój Afryki

 

Dr Jadwiga Stachura (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we współczesnej Afryce

 

Mgr Jolanta Sprysak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zaangażowanie  Chin  w rozwój  gospodarczy  Afryki

 

Dr Marcin Czarnacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Brazylia a państwa afrykańskie Wspólnoty Krajów Języka Portugalskiego

 

Dyskusja

 

Sesja tematyczna II: Afryka – potrzeby oraz możliwości

Kolegium Jana Pawła II sala C 618 godz. 15:40 – 17:00

Przewodniczący: Prof. dr  hab. Stanisław Szukalski

Czas wystąpienia 10 min

 

Mgr Antoni Chrzonstowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  

Afryka w świetle neoklasycznych modeli wzrostu

 

Dr Piotr Rubaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  

Rozwój i procesy integracyjne w krajach Afryki w XXI wieku

 

Dr Małgorzata Grącik-Zajączkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Państwa afrykańskie w WTO

 

Dr Adam Zadroga (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  

Kościół wobec problemów rozwoju Afryki

 

Mgr Olga Ścigała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Nauka i edukacja w rozwoju wybranych krajów Afryki

 

Dr Katarzyna Sołkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Edukacja kobiet jako szansa rozwojowa Afryki

 

Dr Elżbieta Skąpska (Politechnika Białostocka)      

Sektor usług w Republice Południowej Afryki

 

Dr Maciej Milczanowski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 Rewolucja w Egipcie 2011 roku

 

Dyskusja

 

Podsumowanie Konferencji

Kolegium Jana Pawła II sala 1031 godz. 17:00 – 17:30

Wystąpienia przewodniczących sesji

 

KALENDARIUM

18.12.11 - nadsyłanie  tematów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)

16.01.12 nadsyłanie referatów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)

15.04.12 uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych

15.05.12 wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

- objętość referatu 22 strony maszynopisu (40 tys. znaków), w tym streszczenia, tytułu i słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz bibliografii.

- czcionka tekstu podstawowego Times New Roman 12, przepisów - Times New Roman 10, interlinia 1,5.

- wykresy oraz rysunki powinny być sporządzone w kolorze czarno-białym.

- przyjmowany jest tylko elektroniczny wariant w formacie rich text format (.rtf).

- teksty nadesłanych referatów nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.

- referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w formie książkowej w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Pokrywająca część kosztów uczestnictwa w konferencji wynosi 500 zł (w tym 23%VAT) i obejmuje publikację książkową z referatami, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

 

KONTO KONFERECJI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Bank PEKAO S.A. III O/Lublin

Nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Losy Świata

 

BLIŻSZE INFORMACJE

Przewodniczący komitetu  naukowego

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL

e-mail: kklos (at) kul.lublin.pl

 

Sekretarz

mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva

tel. + 48 (81) 445 3416

fax + 48 (81) 445 3425

e-mail: rozumowskat (at) kul.lublin.pl

 

Adres konferencji:

Komitet organizacyjny

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

AFRYKA – O GODNOŚĆ ŻYCIA

Katedra Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie, 14 pok. C 436

20-950 Lublin Polska

http://www.kul.pl/msg

 

DO POBRANIA

Karta_tematu.doc

Karta zgoszenia.doc

Ulotka_konferencyjna_VIOKN

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:58 - Agnieszka Pajdowska