Spis treści

Streszczenia

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Mariusz Rutkowski: Przeciętny Kowalski. Uwagi o konotacjach i medialnych wystąpieniach jednostki onimicznej [pdf]
Alicja Waszkiewicz-RavivAnalizy transmedialnego obrazu „zwykłej uczennicy” w ramach edukacji medialnej. Czy ona musi mieć wszystko fioletowo-różowe? [pdf]
Natasza Ziółkowska-Kurczuk: Zwykły człowiek jako bohater filmu dokumentalnego [pdf]
Jan HajdukJęzykowo-kulturowe wykładniki identyfikujące „zwykłych ludzi” w inskrypcjach nagrobnych na przykładzie Liechtensteinu [pdf]
Łukasz Krauze OMI: Rola amerykańskiego telewangelizmu w kształtowaniu postaw chrześcijańskich zwykłego człowieka [pdf]
Wojciech Daszkiewicz:Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej [pdf]
 
 

Sprawozdania i recenzje

 

Ryszard Zajączkowski: Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja z perspektywy światowej [pdf]

Agnieszka Wróbel: Rec.: Anthony Giddens, Europa burzliwy i potężny kontynent, tłum. Olga Siara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 262 s. [pdf]

Ks. Robert Puzia CM: Norbert Bolz, Das Wissen der Religion, München: Wilhelm Fink Verlag 2008, ss. 163. ISBN 978-7705-4676-3. [pdf]

 
 
 

Streszczenia

 

Przeciętny Kowalski. Uwagi o konotacjach i medialnych wystąpieniach jednostki onimicznej

 

Nazwisko Kowalski jest utrwalone w języku i kulturze jako stereotypowe nazwisko polskie i jest w związku z tym nośnikiem określonych konotacji. W artykule pokazane są przykłady użycia tego nazwiska w tekstach medialnych oraz wyodrębnione profile konotacyjne, które ujawniają się w tych użyciach. W obrębie wartości konotacyjnej ‘przeciętny zwykły Polak; szary, zwykły człowiek’ wyróżniono szereg bardziej szczegółowych profili, które obrazują zróżnicowanie znaczeniowe tej jednostki nazewniczej. Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z Narodowego Korpusu Języka Polskiego.

 

Keywords: proper names, surname, name connotations, metaphor

 

 

Analizy transmedialnego obrazu „zwykłej uczennicy” w ramach edukacji medialnej. Czy ona musi mieć wszystko fioletowo-różowe?

 

Edukacja medialna jest terminem coraz częściej przykuwającym uwagę medioznawców, zwłaszcza badających fenomen mediosfery przesyconej komunikatami wizualnymi. To jakie kompetencje posiadają odbiorcy, a zwłaszcza dzieci i nastolatki w kontakcie z licznymi przekazami wydaje się istotnym obszarem badań. Kim jest transmedialny idol z produkcji serialu argentyńskiego, który wyprodukowała firma Disneya i następnie rozpropagowała licznymi kanałami zintegrowanej komunikacji marketingowej? Zwykłą dziewczyną z przedmieścia czy produktem medialnym? Przewodnik w postaci kwestionariusza z pytaniami do analizy reprezentacji może być narzędziem odmagicznienia obrazu. Artykuł koncentruje się na ikonosferze mediów, wskazuje jedną z zasad rządzących percepcją wizualną oraz prezentuje narzędzie do analizy obrazu „zwykłej nastolatki” z serialu „Violetta”, które może być wykorzystane do analiz w ramach edukacji medialnej.

 

Keywords: visual communication, media education, image perception

  

 

Zwykły człowiek jako bohater filmu dokumentalnego

 

Artykuł poświęcony problemowi bohatera w filmie dokumentalnym. Autorka zastanawia się nad samą naturą filmowego dokumentu, przywołuje kilka strategii realizacyjnych i prezentuje też swoje stanowisko jako reżysera filmowego. W tekście znajdują się odniesienia do koncepcji filmowych reprezentowanych m.in. przez K. Kieślowskiego, M. Łozińskiego, K. Karabasza, W. Staronia oraz twórców z nurtu tzw. kina rodzinnego. W sporej części artykułu autorka odwołuje się do dwóch przykładów filmów swojego autorstwa „W Nowicy na końcu świata” oraz „Sześć postaci”, gdzie bohaterami są zwykli ludzie. Poddaje te filmy dokładniejszej analizie.

 

Keywords: documentary, hero movie, method of making the film, attitude of the director of the film, metaphoric image of the world

 

 

 Językowo-kulturowe wykładniki identyfikujące „zwykłych ludzi” w inskrypcjach nagrobnych na przykładzie Liechtensteinu

 

Przedmiotem artykułu są formy identyfikujące zmarłych w inskrypcjach nagrobnych. Przedstawiona w pierwszej części analiza słownikowa pojęcia zwykłości w polszczyźnie i niemczyźnie pokazała możliwości wykorzystania opozycji „zwykły–niezwykły” w mediach i kampaniach reklamowych, które wyrażają się przybliżeniem poziomu niezwykłości do przeciętnego użytkownika języka. Zgromadzony na cmentarzach Liechtensteinu i będący przedmiotem analizy korpus pozwala stwierdzić, że każdorazowo zmarły pozostaje indywidualnością, opisywaną za pomocą imienia, nazwiska, wykonywanego za życia zawodu, pełnionej funkcji społecznej. Są one wyrażane nie tylko za pomocą znaków językowych, ale także graficznych (w tym fotografii).

 

Keywords: gravestone inscriptions, ordinary person, Liechtenstein

 

 

Rola amerykańskiego telewangelizmu w kształtowaniu postaw chrześcijańskich zwykłego człowieka

 

Telewangelizm kształtuje świadomość religijną chrześcijan mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza protestantów związanych z nurtem ewangelikalnym. Sukces zawdzięcza powszechnej dostępności, przystępnym metodom interpretacji słowa Bożego oraz zaangażowaniem w popkulturę.

Niniejszy artykuł wyjaśnia w jaki sposób amerykański telewangelizm wpływa na świadomość religijną „zwykłego człowieka” oraz dlaczego jest atrakcyjny pomimo kryzysu wiary we współczesnym społeczeństwie.

 

Keywords: televangelism, televangelist, revival, evangelicalism, evangelism, protestant preaching, common man, television, media

 

 

Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej

 

Ewolucjonizm klasyczny był pierwszą próbą syntezy oraz budowy teorii kultury w antropologii społecznej jako nauce. Do tego kierunku odnosiły się późniejsze pokolenia dokonując korekt i uzupełnień. Ewolucjoniści dali pierwsze próby ujęć teoretycznych zakładając jedność psychiki ludzkiej jako punkt wyjścia do badań porównawczych. Wypracowali aparaturę pojęciową, która weszła w skład wyposażenia każdego antropologa (endo- i egzogamia, totemizm, tabu, animizm, mana itd.). Ewolucjonizm stanowi dziś niewątpliwie historię antropologii i nikt na serio nie mógłby uprawiać tej nauki w oparciu o hipotezy, jakimi posługiwali się jego przedstawiciele.
 

Keywords: cultural evolution, cultural relic, exogamy, taboo, totemism, theory of culture

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 10:08 - Robert Kryński