tom 105

Studia i materiały


1. Grzegorz Bujak: Praca społeczna w diecezji kieleckiej w świetle publikacji na łamach miesięcznika dla duchowieństwa „Przegląd Diecezjalny” z lat 1917-1925
The clergy and social work in the Diocese of Kielce in the light of the publications in "Przegląd Diecezjalny" from the years 1917-1925


2. Maria Dębowska: Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w diecezji łuckiej (1930-1945)
The image of our Lady of Latyczów in the Diocese of Łuck


3. Ks. Tomasz Grabowski: Sacrum i profanum na tle krótkiej działalności Muzeum Diecezjalnego w Łomży
Sacred and profane against a backdrop of the short activity of the Diocesan Museum in Łomża

4.  Artur Hamryszczak: Canonical visitations as a historical source
Wizytacje kanoniczne jako źródło historyczne

5. Weronika Krajniak: Katalog prac licencjackich i magisterskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z lat 2001-2010
The catalogue of bachelor’s and master’s theses at the Faculty of Theology of Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 2001-2010

 
6. Tatiana Krynicka: Biblioteka Uniwersytecka KUL jako warsztat pracy izydorianisty na podstawie własnych doświadczeń
KUL Library as a workplace for a researcher working on Isidore of Seville based on author’s experience.

 
7.Tomasz Krzyżowski: Źródła do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego w zasobie Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie – zespół Urzędu Wojewódzkiego. Inwentarz archiwalny
Sources for the history of the Roman Catholic Church and the Armenian Catholic Church in the collections of the State Archive of the Lviv region in Lviv-the fonds of the Provincial Office, Archival inventory

 
8. Anna Łosowska: Dwa dokumenty w sprawie dziesięcin ze wsi Boby dla kościoła parafialnego w Opolu
Two documents on the tithe from the village of Boby for the parish church in Opole

 

9. Dariusz Milewski: Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk historycznych i społecznych Wydziału Teologicznego ATK
The records of registration and conferment procedure for a doctorate and habilitation in historical and social sciences at the Faculty Theology of Warsaw Theological Academy

10. Paweł Romanik, Daniel Kiper: Imiona chrzestne nadawane w wybranych miejscowościach rzymskokatolickiej parafii Pruchnik w okresie przedautomicznym
Baptismal  names given in the selected localities of the Roman Catholic parish of Pruchnik in the pre-autonomous period

11. Marian Surdacki: Rodzaje i formy jałmużny w Polsce przedrozbiorowej
Types and forms of handouts in pre-partition Poland

12. Ks. Józef Szymański: Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu styczniowym
Tsarist repression against the clergy of the Diocese of Kujawy and Kalisz after the January Uprising

13. Jolanta Wasilewska: Szkaplerz – Ikonografia przedstawień
A scapular-iconography

14.  Elwira Warda: Szkaplerz zakonny
A monastic scapular

15. Ks. Andrzej Ziarek: La elaboración y la estructura del Catecismo Romano. La elaboración y la edición típica del Catecismo Romano
The creation and structure of the Roman Catechism
Powstanie i struktura Katechizmu Rzymskiego

16. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Inwentarz kościoła parafialnego w Kosowie z 1770 roku
The general visitation of the parish church in Kosów in 1770

 

Recenzje i informacje

 

1. Halina Dudała [Recenzja]: David Pindur, Svӗtla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arciknӗžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé, Muzeum Tӗšínska, Český Tӗšín 2015, ss. 407, indeks osobowy, geograficzny i rzeczowy.

2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Jan Walkusz, Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 1956-2016, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016, ss. 159 + 1nlb.

3. Piotr Kardyś [Recenzja]: Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, opracowali Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015, ss. 285

4. Łukasz Krucki [Recenzja]: Zofia Hanna Kuźniewska, Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2015, ss. 461+[1].

 

5. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Herrscherchronologien der antiken Welt: Namen, Daten, Dynastien, hrsg. von Walter Eder & Johannes Regner (Der Neue Pauly. Supplemente Band 1, hrsg. von Hubert Cancik, Manfred Landfester & Helmuth Schneider), Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2004, ss. XVIII + 360

6. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Claudio De Dominicis, Membri del Senato della Roma Pontificia. Senatori, conservatori, caporioni e loro priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX) (Collana di Storia ed Arte, IV), Fondazione Marco Besso, Roma 2009, ss. 386 • Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall’Elenco di Achille Francois, a cura di Romina De Vizio (Collana di Storia ed Arte, VI), Fondazione Marco Besso, Roma 2011, ss. XLVIII + 210 + 16[15] ss. ilustr.

7. Jolanta Sokołowska [Recenzja]: „Studia Claromontana”, 31 (2013/2014), red. J. Zbudniewek OSPPE, Warszawa, Wydawnictwo Zakonu Paulinów.

8. Edgar Sukiennik [Recenzja]: Jan Sikorski, Wspomnienia księdza Jana. Warszawa 2015, ss. 247. ISBN: 978-83-942676-0-5.

9. Wojciech Cedro: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015
The report on the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce of the year 2015

10. Beata Skrzydlewska: Konferencja Dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej w polskich muzeach religijnych. Teoria i praktyka . Lublin 16-17 listopada 2015 r.
Conference Documentation, protection and promotion of the heritage of material culture in the Polish religious museums. Theory and practice . Lublin 16-17 November 2015.

11. Joanna Napierała: „Praca za pokolenia dla pokoleń", 90 - lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
"Working on behalf of generations for generations," the 90th anniversary of the Archdiocesan Archive in Poznań

12. Ks. Piotr Szlufik SDB: Otwarcie „Muzeum kardynała Augusta Hlonda” w Czerwińsku nad Wisłą. 28 listopada 2015 r.
The opening of "Cardinal August Hlond Museum" in Czerwińsk on the Vistula River November 28, 2015.

13. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Sacrum connecting nations

14. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: A Servant of God, the church and homeland. On the tenth death anniversary of Archbishop Marian Oleś 1934-2005

 

Przegląd bibliograficzny opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016, godz. 11:31 - Artur Hamryszczak