Tom 107

 

Studia i materiały

 

1. Ks. Jerzy Adamczyk: Urząd dyrektora muzeum diecezjalnego w aspekcie kanonicznym

The diocesan museum director’s office in the canonic view

 

2. Ks. Włodzimierz Bielak: Dokument fundacyjny klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku

The Foundation Document of the Monastery of the Canons Regular of the Lateran in Kraśnik

 

3. Mariia Biletska: Ks. Władysław Wanags MIC i jego posługa na Podolu w latach 1977-2001

Rev. Władysław Wanags MIC and his Work in Podolia in the Years 1977-2001

 

4. Marzena Bogus: Szersznik w Cieszynie i Kluk w Ciechanowcu, czyli o pierwszych muzeach księży, a nie książąt, na ziemiach polskich

Szersznik in Cieszyn and Kluk in Ciechanowiec; the First Museums Created by Priests, Not Dukes, in Polish Lands

  

5. Jerzy Flaga: Bractwa religijne w epoce staropolskiej w świetle ich organizacji i struktury wewnętrznej

Religious Fraternities in the Old Polish Period in the Light of their Organization and Internal Structure

 

6. Radosław Franczak: Oprawy woluminów z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Leonarda Walkonowskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

The Volume Bindings from the Canon of Gniezno Leonard Walkonowski’s Library in the Archdiocesan Archive of Gniezno

 

7. Agnieszka Gołda: Informacje bibliograficzne na łamach czasopisma „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015)

Bibliography in the Journal „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015)

 

8. Zbigniew Hadrych: Finansowanie akcji charytatywnej w diecezji katowickiej w czasie wielkiego kryzysu

Financing charity’s actions  in the Diocese of Katowice during the great economic crisis

 

9. Artur Hamryszczak, Hubert Mącik: Parafia i kościoły w Abramowicach w XVIII-XIX wieku

The Parish and Churches in Abramowice in the 18th and 19th Centuries

 

10. Katarzyna Jarkiewicz: Znaki pamięci. O komemoratywnym charakterze obrazka religijnego

Memory Signs. The Commemorating Function of Religious Pictures

 

11. Krzysztof Kaczmarek: Święcenia duchowne Łukasza Watzenrode (1447-1512). Przyczynek do biografii biskupa warmińskiego

The Ordinations of Łukasz Watzenrode (1447-1512). Supplementary Information on the Bishop of Warmia

 

12. Robert Kuśnierz: Stalinowska konstytucja z 1936 r. i nadzieje wierzących na Sowieckiej Ukrainie na zmianę antyreligijnej polityki bolszewików

The Stalin Constitution of 1936 and Hopes of the Faithful Living in the Soviet Ukraine for a Change of the Anti-religious Bolshevik Policy

 

13. Małgorzata Mirek: Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu

St Kinga’s Cultural Heritage. From the Library Collection of the Poor Clares in Nowy Sącz

 

14. Monika Nowakowska: Księgozbiory Bibliotek Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

The Libraries of the Department of Social and Economic Issues of the Rural Areas at the Catholic University of Lublin

 

15. Piotr Stefaniak: Testament świątobliwej Ofki Piastówny OP, przeoryszy raciborskich dominikanek z 1358 roku

Ofka Piastówna’s Will of 1358, a Prioress of the Racibórz Dominican Nuns,

 

16. Agnieszka Szostak: Misja jako element zarządzania strategicznego muzeum

A Mission as an Element of Strategic Management for Museums

 

17. Renata Trawka: Dwa nieznane średniowieczne dokumenty do dziejów lwowskiego kościoła Św. Ducha

Two Unknown Medieval Documents Concerning the History of the Holy Spirit Church in Lviv

 

18. Elwira Warda: Platon i Arystoteles – bibliofile

Plato and Aristotle – bibliophiles

 

19. Bogumiła Warząchowska: Duszpasterskie i naukowe związki Kardynała Karola Wojtyły - Ojca Świętego Jana Paweł II z Kościołem na Górnym Śląsku. Rekonesans badawczy.

Pastoral and research connections of Cardinal Karol Wojtyła, Pope John Paul II, with the Church in Upper Silesia. Research reconnaissance

 

20. Jolanta Wasilewska: Tatuaż jako znak przynależności

A Tattoo as a Sign of Belonging to a Particular Group

 

21. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Икона Матери Божьей Холмской: история, традиция, культ

The image of Our Lady of Chełm: history, tradition, cult

Obraz Matki Bożej Chełmskiej: historia, tradycja, kult

 

22. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Wizytacja kościoła parafialnego w Kroszynie w diecezji wileńskiej z 1820 roku

The visitation of the parish church in Kroszyn in the Diocese of Vilnius of 1820

 

 

Recenzje i informacje

 

1. Maria Dębowska [Recenzja]: Ks. Jan Nowak, Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2013, ss. 311, ilustracje

 

2. Alicja Matczuk [Recenzja]: Ryszard Żmuda, Bibliografia publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2016, s. 302.

 

3. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Michał Marian Grzybowski, Leszek Zygner, Episkopat płocki w latach 1075-2015. 940 lat istnienia diecezji, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2015, ss. 464 (liczne ilustracje)

 

4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. Tomasz Makowski przy współpracy Patryka Sapały (Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, t. 2), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014, ss. LII + 556

 

5. Ks. Michał Sołomieniuk [Recenzja]: Marek Wyrwa, Anna Strzelecka, Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 roku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Poznań-Gniezno 2016, s. 111

 

6. Artur Znajomski [Recenzja]: Jerzy Starnawski (1922-2012). In memoriam, T. 2, Bibliografia osobowa, oprac. Maria Wichowa, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, [5], 266, [2] s., 1 fot

 

7. Ks. Stanisław Gurba: Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli  – kościelna placówka muzealna przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski

John Paul II Museum in Stalowa Wola - a Church Museum in the Parish of God’s Mother, Queen of Poland

 

8. Artur Hamryszczak: Jubileuszowa sesja: 60. lat Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy. Lublin 14 XI 2016 r.

The Jubilee Session: 60 Years of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. Achievements and Prospects. Lublin 14 November 2016

 

9. Ks. Andrzej Kwaśniewski: Statut Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach,

The Statute of the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce

 

 

Przegląd bibliograficzny opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017, godz. 13:19 - Artur Hamryszczak