Spis treści

 

 

Spis treści

Artykuły

 

 
Wstęp [pdf]
Zenon Kardynał Grocholewski: Specyfika świętości bł. Edmunda Bojanowskiego [pdf]
Piotr Gołdyn: Edmund Bojanowski (1814-1871) – szkic biograficzny [pdf]
Józef Franciszek Fert: Bojanowski – Norwid. Projekcja spotkania [pdf]

Marta Diana Rozwadowska: Wokół działalności wydawniczej oraz redakcyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego [pdf]

Łukasz Puślecki: Edmund Bojanowski jako badacz historii regionu [pdf]

Waldemar Rozynkowski: Bł. Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – nowe zgromadzenie zakonne w trudnym okresie kasat w zaborze pruskim [pdf]

Mikołaj Krasnodębski: Filozofia edukacji Edmunda Bojanowskiego w perspektywie XIX-wiecznej filozofii polskiej oraz filozofii klasycznej [pdf]

Eugeniusz Sakowicz: Pedagogiczny wymiar polskiej ludowej teologii i pobożności według Edmunda Bojanowskiego. Szkic do badań pedagogiczno-etnologiczno-religijnych [pdf]

Ks. Ireneusz Stolarczyk: Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego w świetle zasady godności człowieka [pdf]

Damian Belina: Korrelation der religiösen und patriotischen Erziehung im pädagogischen Konzept vom seligen Edmund Bojanowski [pdf]

Ks. Andrzej Jasnos: Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego [pdf]

Ks. Dariusz Konopko: Integralna wizja osoby w ujęciu Edmunda Bojanowskiego [pdf]

Ks. Andrzej Łuczyński: The idea of protection in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski [pdf]

Ks. Jacek Zjawin: Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku [pdf]

M. Loyola Opiela, sł. BDNP: Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego [pdf]

M. Andrzeja Lidia Spyra, AM: Przykłady aplikacji charyzmatui myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski [pdf]

 

Wspomnienia

 

Ks. Anzelm Weiss: Moje pierwsze spotkania z bł. Edmundem Bojanowskim [pdf]

Sebastian Nowak: Rola, jaką pełni Edmund Bojanowski w umysłach i sercach mieszkańców Powiatu Gostyńskiego i całej Ziemi Wielkopolskiej [pdf]

 

Recenzje

 

Ks. Sebastian Musiał: rec.: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. 1-2, red. Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela; Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, Indeksy, oprac. Weronika Gigilewicz, Wydawnictwo Zgromadzenie Sióstr BDNP, Lublin 2016 [pdf]

Marek Jurczyszyn: rec.: Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. Maria Loyola Opiela, Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2016 [pdf]

 
Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 12:00 - Robert Kryński