dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską.

 

Autor:

Ks. mgr Vitali Sidorka

 

Tytuł pracy:

Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej (1991-2011)

 

Promotor:

Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz

 

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, UWM Olsztyn

Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL Lublin

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 11:35 - Ewa Zięba