Rada Doktorantów KUL ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Służba publiczna – stan obecny i perspektywy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w sobotę, 27 czerwca br.

 

Problematyka funkcjonowania służby publicznej stała się przedmiotem dyskursu w literaturze, koncentruje się on jednak w większości na zagadnieniach administracyjno-prawnych oraz z zakresu nauk o zarządzaniu. Celem Konferencji jest poszerzenie tego dyskursu, w szczególności o zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych. Temat jest niezwykle aktualny, w szczególności w świetle postępujących procesów europeizacji działania administracji publicznej, a zatem także i samej służby publicznej. Dostrzegając potrzebę pogłębienia dyskursu naukowego proponujemy podjęcie dyskusji w przedmiotowym obszarze tematycznym.
Wyrażając nadzieję, że zaproponowane zagadnienie odpowiada Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane przez Państwa zagadnienia.

 

Opłata konferencyjna wysokości 300 zł i obejmuje uroczystą kolację oraz koszt publikacji artykułu w recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia udziału w konferencji (kliknij: formularz zgłoszeniowy) prosimy kierować na adres e-mail: rd@kul.pl w terminie do dnia 21 czerwca br. Komunikat Nr 2, zawierający szczegółową informację dotyczącą opłaty (dane do przelewu) zostanie przesłany w terminie do dnia 23 czerwca br., bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w zgłoszeniu udziału w konferencji.
Dla członków Rady Doktorantów włączających się w organizację konferencji przewidziane jest odstąpienie od opłat.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji:
mgr Damian Bara
mgr Łukasz Jurek
mgr Konrad Sawicki
mgr Kinga Ścibor
mgr Robert K. Tabaszewsk

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 20:37 - Anna Dutkowska