II OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA z cyklu LOSY ŚWIATA

CHINY – INDIE
EKONOMICZNE SKUTKI ROZWOJU

 

Organizatorzy:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Termin konferencji:
28 kwietnia 2008 r.

Miejsce konferencji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Uzasadnienie konferencji:
Przełom tysiącleci to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Chin oraz Japonii, połączonego ze wzrostem ich roli w międzynarodowym podziale pracy. W 2005 roku populacje Chin i Indii stanowiły niemal 40% populacji świata. Łączny produkt krajowy brutto obu krajów wyrażony w sile nabywczej ich walut wyniósł 20% produktu światowego. Chiny są drugą co do wielkości gospodarką światową po USA, Indie, natomiast, czwartą – po Japonii. Obydwu krajom przypisuje się 50% udziału we wzroście światowego produktu. Systematycznie wzrasta rola Chin oraz Indii w handlu międzynarodowym. Chiny zajmują obecnie trzecie miejsce pod względem eksportu światowego, a przewiduje się, że najbliższe dziesięciolecie przyniesie Krajowi Środka pierwszeństwo pod tym względem. Rozwój gospodarczy obu gospodarek jest ogromnym wyzwaniem w skali globu, do którego Świat powinien się przygotować. Konferencja Naukowa poświęcona ekonomicznym skutkom rozwoju gospodarczego Chin oraz Indii dla Świata oraz jego podstawowych regionów w perspektywie połowy XXI wieku jest przedsięwzięciem merytorycznie - w sensie geoekonomicznym - ważnym poznawczo, uzasadnionym w kategoriach międzynarodowej polityki gospodarczej, a przede wszystkim koniecznym w płaszczyźnie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

KOMITET NAUKOWY:
dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL - przewodniczący
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych

Yuan Guisen
Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej

Prof. dr hab. Urszula Płowiec
Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Stanisław Szukalski
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Szkoła Główna Handlowa
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Komitet organizacyjny:
mgr Dorota Marzec
mgr Eliza Wilczyńska
mgr Tomasz Kwarciński

Koszt uczestnictwa:
150 zł/osoba - obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie.

Kalendarium Konferencji:
30.11.07 – zgłaszanie tematów referatów
31.12.07 – nadsyłanie referatów
31.03.08 – uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych
4.04.08 – wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

Informacje organizacyjne:
Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji oraz tytuły referatów prosimy przesyłać w terminie do 30.11.2007. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prosimy o nadsyłanie tekstów referatów wraz z dyskietką (płytą) do dnia 31.12.2007 na ten sam adres, na który należy wysłać kartę zgłoszeniową.
Dla osób zainteresowanych organizatorzy dokonają rezerwacji noclegów w hotelach.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
081 445 34 36
kartazgloszenia Karta zgłoszenia (do pobrania)

Kontakt:
Dorota Marzec, e-mail: marzecd@op.pl
Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:59 - Agnieszka Pajdowska