V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Z CYKLU LOSY ŚWIATA

JAPONIA, NIEMCY - ODZYSKANY HONOR W ROZWOJU GOSPODARCZYM

Program.pdf

 

Organizatorzy

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

Data Konferencji

SOBOTA, 4 CZERWCA 2011 ROKU

O KONFERENCJI

Współczesny globalny świat współtworzą oraz kreują także duże potęgi gospodarcze, jakimi są Japonia oraz Niemcy – sprawcy cywilizacyjnej katastrofy w latach czterdziestych XX wieku. Po klęsce militarnej oraz upokorzeniu wobec światowej społeczności, obie gospodarki przyjęły strategię na ekspansję gospodarczą, na wzrost wpływów na sytuację w świecie poprzez procesy gospodarcze.

CEL

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedstawienia interdyscyplinarnej refleksji w dziedzinie przemian strategiczno-gospodarczych wynikających z ekspansji w XX i XXI wieku dwu - różnych cywilizacyjnie - gospodarek o podobnym modelu, zwanym przez M. Alberta „nadreńskim”, konkurującym z modelem anglosaskim.

 Intencją Konferencji jest skupienie uwagi ludzi nauki na następujących zagadnieniach: 

  1. Gospodarki Japonii oraz Niemiec w "szoku" po II wojnie światowej.
  2. Uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne (specyficzne formy regulowanej gospodarki rynkowej) kreujące Japonię i Niemcy na nowe mocarstwa gospodarcze.
  3. Geoekonomiczna sytuacja Japonii oraz Niemiec na przełomie mileniów.

ADRESACI

Interdyscyplinarność zagadnień ośmiela nas do prośby o uczestnictwo w konferencji: ekonomistów, znawców problemów zarządzania, historyków, politologów, socjologów. 

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Paweł Bożyk

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

 

Dr hab.  Sławomir  I.  Bukowski, prof. PRad

Dziekan  Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

 

Prof. dr hab. Zyta Gilowska

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

 

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński

 

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL (Przewodniczący)

 

Dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. SGH

Prezes  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 

Prof. dr hab. Józef Misala

Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa

 

Dr hab. Stanisław M. Szukalski, prof. UŁ

Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Franciszek Tomczak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

 

Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Kierownik Katedry Rachunkowości, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

 

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

 

PROGRAM

 8.15 Msza Święta, Kościół Akademicki KUL

Przewodniczący Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

8:30-9:30 Rejestracja uczestników (C-1032)

9.40  Otwarcie Konferencji - Collegium Jana Pawła II sala 1031

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba –Prorektor KUL

SESJA PLENARNA

POZYCJA CYWILIZACYJNA JAPONII ORAZ NIEMIEC WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 Collegium Jana Pawła II sala 1031 10:00 – 13:40

Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Czas wystąpienia 20 min

 

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Profil cywilizacyjny Japonii.

 

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Modele niemiecki i japoński odbudowy gospodarki po II wojnie światowej.

 

Prof. dr hab. Józef Misala (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Elżbieta Siek (Politechnika Radomska)

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych Japonii, Niemiec i Polski.

 

Dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. PRad (Politechnika Radomska)

Niemcy i Japonia a międzynarodowa nierównowaga płatnicza.

 

Prof. dr hab. Paweł Bożyk (Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna w Warszawie)

Transformacja gospodarki japońskiej w kontekście globalnym.

 

11:40-12:00 Przerwa na kawę, herbatę

 

Dr hab. Anna Ząbkowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Jerzy Ząbkowicz (Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie)

Stracone dekady gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku

 

Prof. dr hab. Franciszek Tomczak, czł. rzecz. PAN (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- PIB, Warszawa; Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie)

Uwarunkowania i siły rozwojowe gospodarki rolniczo-żywnościowej współczesnej Japonii.

 

Dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w Unii Europejskiej.

 

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński), dr Lilianna Jodkowska (Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Berlin).

Niemiecki system bankowy jako filar wzrostu i rozwoju gospodarki

 

Prof.  Anna Visvizi (DEREE – The American College of Greece)

Rola Niemiec w Europie: od zjednoczenia do kryzysu w Grecji.

 

13.40 WRĘCZENIE KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ

DR HAB. KAZIMIERZOWI ALBINOWI KŁOSIŃSKIEMU, PROF. KUL

Collegium Jana Pawła II sala 1031

 14.30 RECITAL FORTEPIANOWY W WYKONANIU

TOMASZA RITTERA

 Collegium Jana Pawła II sala 1031

 

SESJA TEMATYCZNA I:

PRZEMIANY STRUKTURALNE GOSPODAREK NIEMIEC I JAPONII

16:30-18:00 Collegium Jana Pawła II sala 1031

Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Czas wystąpienia 10 min

 

Mgr Antoni Chrzonstowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Niemcy, Japonia - konwergencja i dywergencja.

 

Dr Piotr Misztal (Politechnika Radomska)

Oszczędności krajowe a wzrost gospodarczy w Niemczech i Japonii na przełomie XX i XXI wieku.

 

Mgr Jolanta Sprysak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Systemy bankowe w Niemczech i Japonii – specyfika i wyzwania wobec globalizacji.

 

Dr Józef Osoba (WSPA Lublin)

Konkurencyjność a system społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech.

 

Dr Paweł Pasierbiak (UMCS w Lublinie)

Japonia w gospodarce światowej.

 

Dr Katarzyna Sołkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Japońska orientacja zarządzania w modelu Hampden-Turner’a i Trompenaars’a.

 

Dr Blanka Tundys (Uniwersytet Szczeciński)

Rozwój gospodarczy jako kreator problemów logistycznych współczesnych miast na przykładzie Niemiec i Japonii.

 

Mgr Marcin Kaczmarczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)

Adaptacyjna polityka migracyjna Niemiec i Japonii.

 

Dyskusja

 

SESJA TEMATYCZNA II:

Z HISTORII ROZWOJU I WSPÓŁPRACY  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

JAPONII ORAZ NIEMIEC

16:30-18:00 Collegium Jana Pawła II sala  618

Przewodniczący: dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ

Czas wystąpienia 10 min

 

Dr Jadwiga Stachura (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)

Dynamika sojuszy Stanów Zjednoczonych z Niemcami i Japonią w zmieniającym się świecie.

 

Mgr Marcin Czarnacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Działania Niemiec i Japonii na rzecz reformy ONZ.

 

Dr Piotr Rubaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Japanese economic growth and development after the Second World War.

 

Dr Zbigniew Klimiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Polityka gospodarcza państw sojuszniczych na okupowanym terytorium Niemiec w latach 1945-1949.

 

Mgr Jacek Skrzypczyk

Rozwój gospodarczy Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1949 – 1969 na tle wrogich ideologii. Analiza porównawcza.

 

Dr Dorota Mikulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dr Elżbieta Skąpska (Politechnika Białostocka)

Międzynarodowy obrót towarowo-usługowy Niemiec i Japonii.

 

Marta Romaniuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Znaczenie polityki handlowej Japonii dla jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Mgr Krzysztof Maj

Polska - Niemcy 1963-2011. Droga do strategicznego partnerstwa gospodarczego.

Dyskusja

 

Patronat medialny:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Radio Lublin

Kurier Lubelski

Kalendarium:

30.01.11 - nadsyłanie  tematów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)

15.02.11 – nadsyłanie referatów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)

15 04.11 – uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych

15.05.11 – wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

 

Informacje organizacyjne

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dla osób zainteresowanych organizatorzy dokonają rezerwacji noclegów w hotelach. Opłatę za nocleg uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

- Objętość referatu nie może przekroczyć 22 strony maszynopisu, w tym bibliografii, oraz w języku polskim oraz angielskim lub rosyjskim streszczenia, tytułu i słów kluczowych.

- Czcionka tekstu podstawowego Тimes New Roman 12, przepisów - Тimes New Roman 10, interlinia 1,5.

- Wykresy oraz rysunki powinny być sporządzone w kolorze czarno-białym.

- Przyjmowany jest tylko elektroniczny wariant w formacie Rich Text Format (.rtf).

- Teksty nadesłanych referatów nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.

- Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w formie książkowej w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

 

Koszt uczestnictwa

300 zł/osoba - obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie

 

Konto Konferencji

PEKAO S.A. III oddział Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa JAPONIA, NIEMCY - ODZYSKANY HONOR W ROZWOJU GOSPODARCZYM

 

Adres Konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Kontakt

mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva - sekretarz

tel. 0-81 445 34 16

rozumowskat (at) kul.pl

 

Pliki do pobrania

Karta_tematu.doc

Karta zgloszenia.doc

Informacje dla autorów.doc
Plakat.pdf

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:58 - Agnieszka Pajdowska