5.PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
Historia - Tradycja - Pamieć

Autorzy: dr hab. Edmund Juśko, Maciej Małozięć

 

… Autorom udało się korzystając z szerokiego doboru materiałów, stworzyć ciekawe opracowanie dotyczące historii małego wycinka dziejów polskiej jazdy, uniknąć pomyłek, na które narażone jest środowisko badaczy i dojść do ciekawych wniosków… … Układ pracy należy ocenić pozytywnie. Jest przejrzysty i pozwala czytelnikowi na poznanie treści zawartych w kolejnych częściach tekstu. Poszczególne rozdziały zostały skonstruowane poprawnie, a ich budowę należy uznać za bardzo ciekawą. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie pomocy wizualnych, przede wszystkim map oraz schematów. Co prawda w dzisiejszych czasach stanowi to niejako standard, tym niemniej należy podkreślić ich szczegółowość oraz dokładność. Całość napisana została językiem łatwym w odbiorze, nie skomplikowanym, bez zbędnego przeładowania „naukowymi” zwrotami, które często są rażące zwłaszcza wśród młodych badaczy.

     Podsumowując, należy podkreślić, że recenzowana praca nie odbiega poziomem od znajdujących się na rynku pozycji dotyczących podobnej problematyki i ocena bardzo dobra dla niej z pewnością jest zasłużona, a poziom wiedzy grona autorskiego wpływa bardzo pozytywnie na merytoryczną stronę pracy. Zatem siądźmy wygodnie właśnie z tą książką w ręku i pójdźmy śladem „malowanego wojska”, po którym dziś pozostały jedynie ślady kopyt.
 Rzeszów 10.04.2008 r.                             dr hab. Andrzej Olejko (prof. UR)
 
Publikacja pt. „5. Pułk Strzelców Konnych”, jest jednym z nielicznych dotychczas opracowań dotyczących tak istotnego zagadnienia z dziedziny wojskowości, jakim są losy poszczególnych jednostek polskiej kawalerii.
W pracy sięgnięto do wielu problemów i wydarzeń pomijanych lub zakazywanych w minionym okresie Polski Ludowej, przeżywających dziś jakby swoisty renesans. To sui generis odrodzenie jest bardzo pożądane, aby w obiektywny sposób odtworzyć wydarzenia związane z działalnością 5. psk i zadośćuczynić tym oficerom i wszystkim żołnierzom, którzy byli jego sztandarowymi postaciami. Swoistą osobliwością dla mieszkańców miasta, do ręki których zapewne trafi ta książka, będzie już sam fakt, iż właśnie 5. pułk strzelców konnych stacjonował w Tarnowie…
  …Publikacja jest poważnym, całościowym i zasadniczo gruntownym opracowaniem przedmiotu, trudnego ze względu na przekrój czasowy oraz różnorodność i proweniencję źródeł historycznych. Daje też nowsze i rzetelniejsze spojrzenie na wielu faktów mniej znanych lub nie omawianych w dotychczasowej literaturze naukowej.
    Jej wartość edytorską wyraźnie wzbogacają i podnoszą liczne fotografie dzieje pułku, indeks nazw osobowych oraz aneksy wzbogacające wiedzę o 5. pułku strzelców konnych w sposób bardziej szczegółowy. Zarówno to jak i zamieszczone w pracy tabele i mapy pomagają łatwiej zrozumieć omawiane w niej problemy. Praca jest rozprawą z rzędu tych, które na trwale powinny zapisać się w polskiej historiografii, bowiem wątek regionalny, zagadnienia historii wojskowości, dobrze i płynnie wplatają się w ogół dziejów narodowych.
 
Tarnów 15.04.2008 r.                     dr Andrzej Niedojadało(PWSZ Tarnów)
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:12 - Mirosław Rewera