Program monitowania karier edukacyjnych i zawodowych realizujemy od 2011r.

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL | w skrócie BLZA jest skierowane zarówno do licencjatów jak i magistrów. Poddajemy analizie kariery edukacyjne i sytuację zawodową absolwentów oraz prosimy o ocenę jakości, organizacji i warunków studiowania, a także satysfakcji z uzyskanego wykształcenia na KUL.

 

Po co taki program?

Po pierwszych doświadczeniach na rynku pracy absolwenci mogą wyrazić swoją opinię nt. przydatność zdobytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności. Jest to dla nas ogromnie ważne, aby ustalić efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Dzięki temu możemy rzetelnie przeprowadzać zmiany w ofercie programowej oraz regulować wielkości naboru na poszczególne kierunki studiów. To Wasze opinie od 2011r. pomagają wykryć pojawiające się problemy i odpowiednio reagować, dostosowując programy studiów do potrzeb rynku pracy. Możecie zapoznać się z wynikami dotychczasowych badań dotyczących oceny studiów i sytuacji zawodowej absolwentów KUL rok po ukończeniu nauki.

 

 


 

O programie

System monitorowania losów absolwentów obejmuje badania studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów: licencjatów i magistrów na trzech etapach w oparciu o ankiety on-line:

 

1 badanie | ankieta „na wyjściu” z uczelni, którą wypełniają studenci ostatnich roczników. Pytamy w niej o aktywność studencką i zawodową oraz prosimy o ocenę jakości kształcenia, warunków i organizacji studiów oraz satysfakcję z uzyskanego wykształcenia na KUL.

 

2 badanie | zasadnicza ankieta przeprowadzane po roku od ukończeniu studiów. W badaniu przeprowadzanym po roku od ukończeniu studiów  znajduje się blok pytań dotyczący kształcenia na KUL i zdobytych kompetencji oraz pytanie o aktualny status na rynku pracy.

 

3 badanie | ankieta po 3 i 5 latach od momentu ukończenia studiów

 

Badaniem na drugim i trzecim etapie są objęci tylko ci absolwenci, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie na etapie zamieszczania pracy dyplomowej na platformie e-kul. Do tej grupy Absolwentów po roku, a następnie po 3 i 5 latach od ukończenia studiów zostaje wysłane e-mailem zaproszenie do udziału w badaniu oraz link do ankiety.

 


 

 
 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, godz. 10:29 - Marta Szymańska-Jarosz