Obszar Kancelaryjny

    Kancelaria Rektorska
        Sekretariat Rektora KUL

        Sekretariat Prorektora ds. ogólnych

        Sekretariat Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych

        Sekretariat Prorektora ds. nauki i kształcenia

        Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

    Dyrektor Administracyjny
    Kancelaria Ogólna
    Dział Organizacyjno-Prawny
    Dział Komunikacji
    Dział Współpracy z Zagranicą

    Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

            Sekcja Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych

            Sekcja Funduszy Strukturalnych

            Sekcja Projektów Międzynarodowych

            Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii
    Archiwum Uniwersyteckie

    Dział Kontroli Wewnętrznej

    Audytor Wewnętrzny

Obszar Finansowo - Księgowy
    Kwestor
    Dział Finansowy
    Dział Księgowości

    Dział Organizacji Systemu Wewnętrznej Informacji Finansowej


Obszar Spraw Personalnych

    Dział Spraw Pracowniczych
    Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  
Obszar Dziekanatów i Spraw Studenckich

    Dział Kształcenia
    Dział Studenckich Spraw Socjalnych
    Dziekanat Wydziału Teologii
    Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    Dziekanat Wydziału Filozofii
    Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
    Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
    Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

    Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
    Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
    Sekretariat Kolegium MISHuS
    Dział Obsługi Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
    Sekretariat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
    Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
    Biuro Karier KUL
    Biuro ds. studentów z niepełnosprawnością
    Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

    Dział Administracji Domami Studenckimi

 

Obszar Redakcji i Wydawnictw

Wydawnictwo KUL

 

Obszar IT

    Dział Teleinformatyczny

Obszar Administracyjno - Usługowy

    Dział Inwestycji
    Dział Zamówień Publicznych

    Dział Gospodarki Mieniem
    Dział Administracji Obiektami KUL

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 14:50 - Leszek Wojtowicz