• Studia na kierunku administracja umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa, a zwłaszcza poznanie zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Stale rozszerzana oferta dydaktyczna jest ukierunkowana na zmiany zachodzące w różnych działach gospodarki i administracji oraz propagowanie w kształceniu problematyki europejskiej. Szczególnej uwadze poddawane są m.in. zagadnienia prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej. Pracownicy i studenci poszukują także odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści płyną z akcesji Polski do Unii Europejskiej. Instytut Administracji współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie -Wydziałami Administracji m.in. w Finlandii, Słowenii czy na Węgrzech.

Specjalizacje w ramach kierunku

  • Na studiach II stopnia administracja finansowo- gospodarcza; administracja publiczna.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w wojewódzkich sądach administracyjnych, urzędach gmin, starostwach powiatowych, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. Studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki oraz część studiów w ramach programu ERASMUS oraz MOST.

Dla tych, którzy lubią działać :)

  • Koło Naukowe Studentów Administracji. W ramach Koła funkcjonują sekcje: Prawa Urzędniczego; Ustrojowego Prawa Administracyjnego. Studenci mają także możliwość działania w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL.

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętej administracji. Mogą podejmować pracę w administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych, podmiotach gospodarczych, stowarzyszeniach, fundacjach, jak również w administracji kościelnej. Program studiów pozwala na nabycie wielu umiejętności przydatnych w pracy zawodowej - służą temu m.in. praktyki obowiązkowe odbywane przez studentów w trakcie studiów.

Kontakt

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
ul. Spokojna 1 20-074 Lublin
Collegium luridicum pok. Cl -203 tel. 81 445 30 37

wydzial.prawa@kul.pl

www.kul.pl/administracja

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 17:39 - Andrzej Zykubek