Administruj przyszłością Polski!

 

 

Powstanie kierunku Administracja zostało poprzedzone wyodrębnieniem w ramach kierunku prawo specjalizacji: administracja. Od roku akademickiego 1999/2000 rozpoczęły się studia na nowym kierunku studiów – administracji. Obecnie na kierunku administracja studiuje ponad 1000 osób.

 

Realizowany program zajęć umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa, a zwłaszcza poznanie zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Stale rozszerzana oferta dydaktyczna (także wykłady w językach obcych) jest ukierunkowana na zmiany zachodzące w różnych działach gospodarki i administracji oraz propagowanie w kształceniu problematyki europejskiej. Studenci na zajęciach poznają problematykę materialnego prawa administracyjnego, strukturę organów administracji publicznej oraz procedury administracyjne, według, których funkcjonują. Duże zainteresowanie wśród studentów budzą zajęcia z zakresu ustroju i funkcjonowania sądów administracyjnych.

 

Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych
i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, informatyzacji w administracji publicznej. Zdobyta wiedza, poparta praktyką zawodową, pozwala absolwentom na podejmowanie pracy w instytucjach administracji rządowej, samorządowej, urzędach, biurach, podmiotach gospodarczych, organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • organizacji i zarządzania w administracji publicznej
  • technik informacyjnych w administracji publicznej
  • różnych dziedzin prawa, m.in.: prawa administracyjnego, pracy czy prawa UE

Zawody:

  • pracownik administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji pozarządowych 
  • funkcjonariusz  służb mundurowych
  • pracownik działów administracji w firmach

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 09:47 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak