ADMINISTROWANIE OCHRONĄ ZDROWIA - NOWOŚĆ!

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

O KIERUNKU

ZARZĄDZAJ SYSTEMEM
LECZENIA!

 

Kierunek Administrowanie ochroną zdrowia przygotowuje do administrowania,
w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Kierunek ten przygotowuje do działania w obszarze zdrowia publicznego, jego absolwent rozumie podstawowe zagadnienia z tego zakresu, zna systemy organizacji i finansowania ochrony zdrowia
w Polsce i Unii Europejskiej. W trakcie studiów zapoznaje się z elementami procesu wdrażania systemów ochrony zdrowia, prawnych aspektów ich funkcjonowania, gromadzenia danych i zarządzania informacją w ochronie zdrowia. Absolwent potrafi analizować koszty usług zdrowotnych oraz stosować podstawowe sposoby ich racjonalizacji, rozpoznawać potrzeby zdrowotne jednostki i grup społecznych, optymalnie rozwiązywać problemy ochrony zdrowia na różnych szczeblach. Zadaniem tego kierunku jest wyposażenie jego absolwentów w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny
w dobie transformacji  sektora, którą zainicjowały ustawy: o działalności leczniczej,
o systemie informacji w ochronie zdrowia, o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz refundacyjna.

 

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje doskonalenie umiejętności, takich jak rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wykorzystanie potencjału dialogu społecznego. Z drugiej strony program wyposaża słuchaczy w narzędzia niezbędne w kontrolingu finansowym i operacyjnym, identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania, zasad współpracy z inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. Program buduje też obszerną podstawę w zakresie określania optymalnych ram i struktur organizacji, panującego w niej ładu informacyjnego, a także doskonalenia efektywności. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa.

 

REKRUTACJA

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
od roku akademickiego 2014/15

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub biologia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
  b) język polski (25% wyniku końcowego);
  c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

Stara matura

 • I etap: egzamin pisemny - historia lub biologia - test (50% wyniku końcowego).
 • II etap: konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub biologia (25% wyniku końcowego),
  b) język polski (12,5% wyniku końcowego),
  c) język obcy nowożytny (12,5% wyniku końcowego).

 

Matura Międzynarodowa

 KONTAKT - INFORMACJE O REKRUTACJI:

 

Dział Toku Studiów


rekrutacja@kul.pl
tel. +48 81/ 445 41 73;

+48 81/ 445 41 74;

+48 81/ 445 41 75 

KONTAKT - INFORMACJE O PROGRAMIE:

 

Instytut Administracji

tel. +48 81 445 3030, instadm@kul.pl,

ul. Spokojna 1,

20-740 Lublin,

pokój CI 411

 

CO PO STUDIACH?

 

Studia licencjackie na kierunku Administrowanie ochroną zdrowia umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia, ochronę środowiska. Ponadto umożliwiają zdobycie wiedzy zawodowej, niezbędnej w pełnieniu funkcji zawodowych
m.in. w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • instytucjach międzynarodowych i unijnych  w zakresie ochrony zdrowia;
 • jednostkach zarządczych w instytucjach służby zdrowia;
 • instytucjach ubezpieczenia społecznego;
 • Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • podmiotach leczniczych;
 • prywatnym sektorze usług medycznych;
 • branży farmaceutycznej;
 • inspekcji sanitarnej;
 • organizacjach pozarządowych.

Pełnienie funkcji zawodowych w wyżej wymienionych placówkach związanych
z ochroną zdrowia wiąże się w szczególności z zajmowaniem stanowisk merytorycznych
w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla, tworzeniem programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kierowaniem i zarządzaniem zespołami wykonującymi zadania
w ramach ochrony zdrowia.

 

CO POZA STUDIOWANIEM?

Aktywnych i dynamicznych studentów, chcących poznać nowych ludzi oraz zerwać z anonimowością i byciem „jednym z wielu” na wydziale, skupia Koło Naukowe Studentów Administracji. Cele jego istnienia to: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego, popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i administracji, podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im kontaktu z przyszłymi pracodawcami. Zadania te są realizowane poprzez organizację konferencji, sympozjów naukowych, zebrań dyskusyjnych, wyjazdów naukowych, a także uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach zwiększających konkurencyjność studentów na rynku pracy. W ramach Koła funkcjonują już: Sekcja Prawa Urzędniczego, Sekcja Administracji Transgranicznej, Sekcja Prawa Gospodarczego, Sekcja Prawa Administracyjnego. Oprócz działalności stricte naukowej członkowie Koła zwracają szczególną uwagę na pielęgnowanie tradycji i więzi między studentami a pracownikami naukowymi Instytutu Administracji przez coroczne spotkania opłatkowe, współorganizację konferencji, sympozjów naukowych oraz innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Instytutu Administracji. Studenci biorą aktywny udział w organizacji corocznego Dnia Urzędnika oraz Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Studenci będą mogli dołączyć do istniejącego Koła i w jego strukturach utworzyć własną sekcję.

ZOBACZ TEŻ:

 

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

W toku prac nad dokumentacją kierunku, nawiązano kontakt ze środowiskiem zrzeszającym szereg podmiotów sektora ochrony zdrowia, przedsiębiorstwa związane z tym sektorem oraz inne uczelnie publiczne zajmujące się ochroną zdrowia. Po przeprowadzonych spotkaniach, wyrażono wolę podjęcia stałej współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, szczególnie w zakresie wsparcia dla nowego kierunku. Podczas rozmów, Instytut Administracji otrzymał ustne poparcie dla projektu nowego kierunku, uzasadnione złą sytuacją kadrową w sektorze ochrony zdrowia. Na rynku pracy brakuje obecnie odpowiednio wykształconej kadry menedżerskiej, którą kierunek Administrowanie ochroną zdrowia mógłby wykształcić.

Ponadto wskazać należy, że obecnie prowadzone są zaawansowane działania zmierzające do nawiązania formalnej współpracy z podmiotami biznesowymi. Efektem zawiązania współpracy będzie udostępnienie miejsc praktyk i staży dla studentów i absolwentów kierunku, co w perspektywie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności absolwentów kierunku na rynku pracy. Jednocześnie, taka współpraca zagwarantuje Instytutowi Administracji swobodę w działaniach dotyczących wsparcia studentów
i absolwentów kierunku na początku kariery zawodowej.

Dodatkowo należy podkreślić, że Instytut Administracji aktywnie działa w celu zidentyfikowania szerszego grona interesariuszy zewnętrznych, z którymi będzie można podjąć współpracę na podobnych zasadach jak uprzednio opisane.

SPECJALIZACJE

 • Administration of European Public Health -  specjalność anglojęzyczna
 • Procedury administracyjne w ochronie zdrowia
 • Działalność podmiotów leczniczych

PRAKTYKI,
STAŻE, WYJAZDY NAUKOWE

Studia na kierunku Administracja umożliwią wyjazdy zagraniczne w ramach  programu Erasmus, w ramach którego możliwa jest wymiana studentów i pracowników  naukowych z Uniwersytetami: w Joensuu i w Ljubljanie; z Włoskim Centrum Międzyuniwersyteckim (Centro Interuniversitario Italiano/Olasz Egyetemkozi Kozpont) w Budapeszcie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali), Włoską Izbą Handlową na Węgrzech (Italian Chamber of Commerce in Hungary).

Ponadto mamy do zaoferowania naszym studentom odbywanie praktyki za granicą w krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” (27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Turcja). Te praktyki zawodowe rozwijają związane z wybraną przez studenta specjalizacją umiejętności praktyczne.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2014, godz. 20:10 - Grzegorz Jędrek