Oferta nr:762/2017

 

Analityk ARiMR/DI/105/17

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy: analityk   Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i analizy danych jako Młodszy/Starszy inżynier oprogramowania w Departamencie Informatyki

 

Miejsce pracy: Lublin

nr ref.: Analityk ARiMR/DI/105/17
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:
-zbieranie i analizę wymagań biznesowych do nowego oprogramowania wspomagającego procesy wewnętrzne ARiMR,
-projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla ww. oprogramowania, w porozumieniu z departamentami merytorycznymi,
-opracowanie wymagań i weryfikację wytworzonych funkcjonalności w oparciu o metodologię SCRUM,
-utrzymanie backlog-u produktu.

Główne obowiązki:
- Ścisła współpraca z departamentami merytorycznymi i zespołem developerskim w zakresie zbierania, identyfikowania i realizacji wymagań.
-Kompleksowa identyfikacja potrzeb biznesowych na poziomie użytkownika.
-Wsparcie w procesie testowania oprogramowania.
-Definiowanie, zarządzanie i analizowanie wymagań do systemów aplikacyjnych w celu realizacji lub usprawnienia jakiegokolwiek z aspektów procesów i systemu.
-Kreowanie wykonalnych specyfikacji i kryteriów akceptacji dla systemów aplikacyjnych.
-Modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania.
-Analiza, interpretacja i klasyfikacja danych w celu zdefiniowania struktur danych odzwierciedlających jednostki oraz relacje pomiędzy nimi w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych.
-Weryfikacja wycen oprogramowania oraz szacowanie jego złożoności.

 Wymagania konieczne
-Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
-Doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego
-Znajomość UML i BPMN
-Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
-Umiejętność analitycznego myślenia
-Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.)
-Wykształcenie wyższe (preferowane Informatyczne lub pokrewne)
-Znajomość metody pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC

Uwaga: na stanowisku Starszego inżyniera wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:
-Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania
-Znajomość relacyjnych baz danych
-Doświadczenie w projektach realizowanych metodyką zwinną
-Chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii
-Dbałość o szczegóły
-Podstawowa znajomość języka angielskiego
-Umiejętność pracy w zespole
-Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
2.    Przyjmuje do wiadomości, że:
a)    zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
b)    przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)    obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
d)    podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
3.    Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.    Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/105/17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/105/17

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DI/105/17


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2017, godz. 09:02 - Marta Szymańska-Jarosz