mgr Agnieszka Filip Agnieszka Filip

Stopień naukowy: magister

Scientific degree: master

Stanowisko: doktorantka w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Pawła II

Position: doctoral candidate at the Chair of Educational and Family Psychology

Zainteresowania naukowe:

- psychologia wychowania, psychologia szkolna;
- psychologia mediów (korzystanie z mediów - w szczególności z Internetu - a funkcjonowanie rodziny);
- projekcyjne metody badania osobowości.

Scientific interests:

- Educational Psychology, School Psychology;
- Media Psychology (using media - the Internet in particular - and the functioning of the family);
- projective methods of investigating personality.

Nauczane przedmioty:

ćwiczenia z psychologii wychowania i nauczania.

Subjects taught:

Educational Psychology and Psychology for Teaching workshops.

Aktywność pozainstytutowa:

praca w charakterze psychologa szkolnego w szkole średniej.

Additional activity:

work as a school psychologist at a secondary school.

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2009, godz. 16:56 - Tomasz Gosztyła