Akademicka Rada Pedagogów KatolickichAkademicka Rada Pedagogów Katolickich została powołana w VI Dniu Papieskim, w niedzielę 15 października 2006 r. w Sandomierzu. Powstała z inicjatywy kilkuosobowej grupy o profilu akademickim, złożonej z osób przygotowanych merytorycznie w dziedzinie pedagogiki katolickiej. Rada - jak mówi akt powołania - czerpiąc z duchowych korzeni chrześcijaństwa, pragnie podejmować refleksję nad koncepcją wychowania katolickiego, szczególnie poprzez m.in. badania naukowe oraz organizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji. Zespół Rady jest sukcesywnie poszerzany o przedstawicieli kolejnych środowisk naukowych.
W sandomierskim Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka 17 stycznia 2007 r. na sesji roboczej spotkali się członkowie ARPK. W obradach uczestniczyli: bp sandomierski prof. dr hab. Andrzej Dzięga; ks. dr hab. Jan Zimny; ks. dr Roman B. Sieroń; prof. dr hab. Janina Kostkiewicz; prof. dr hab. Nella Nyczkało; prof. dr hab. Irena Kurliak; dr Barbara Wolny; dr Danuta Witek. Zebrani reprezentowali w większości katedrę pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.
Na początku sesji ks. dr hab. Jan Zimny nakreślił cele spotkania, obejmujące kwestie: uczynienia refleksji nad potrzebą pedagogiki katolickiej; umiejscowienia jej w systemie uczelni (kierunek, specjalizacja, specjalność); zbliżającą się 30 rocznicę - 19 marca 2007 r. - wydania dokumentu Kongregacji Wychowania Katolickiego ,,La scuola cattolica" dotyczącego szkół katolickich i potrzebę zorganizowania z tej racji konferencji naukowej. Następnie ks. dr Roman B. Sieroń odczytał wystąpienie nestora polskich pedagogów ks. prof. dr hab. Janusza Tarnowskiego z Warszawy o wyzwaniach stawianych pedagogice katolickiej przez współczesne problemy edukacyjno - wychowawcze w Polsce. Później prof. dr hab. Janina Kostkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Rzeszowskim podjęła refleksję o wychowaniu człowieka stojącego wobec realiów współczesności. Ów człowiek ma być wewnątrzsterowny, bogaty wewnętrznie, kierujący się personalizmem chrześcijańskim i filozofią dialogu. Według prelegentki w pedagogice katolickiej należy uwzględnić m.in. myśl polskich pedagogów XX - lecia międzywojennego, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Ojca św. Jana Pawła II. Główne kwestie w odniesieniu do pedagogiki katolickiej, które wymagają naukowego określenia według prof. Kostkiewicz to sformułowanie ideału wychowawczego, sylwetki absolwenta, programów i list przedmiotów. Określone kierunki czy specjalizacje w pedagogice katolickiej muszą być także społecznie użyteczne i mieć konsekwencje pragmatyczne.
W toku dyskusji, która towarzyszyła spotkaniu ks. dr hab. Jan Zimny nazwał pedagogikę katolicką pedagogiką wierną Bogu i człowiekowi oraz wskazał potrzebę jej precyzyjnego, krótszego i opisowego - poszerzonego zdefiniowania. Jej źródłem mają stawać się przede wszystkim wybrane dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jak choćby encyklika Piusa XI Divini illius Magistri, deklaracja Soboru Watykańskiego II Gravissimum educationis, dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego ,,La scuola cattolica" czy encyklika Jana Pawła II Fides et ratio. Czterema filarami pedagogiki katolickiej są bez wątpienia: uczeń, nauczyciel, programy i metody. Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź prof. dr hab. Ireny Kurliak, która sprecyzowała powstające działy pedagogiki katolickiej: historię pedagogiki katolickiej, pedagogikę katolicką ogólną, teorię wychowania katolickiego, katolickie aspekty dydaktyki a także elementy praktyczne pedagogiki katolickiej.
Biskup sandomierski Andrzej Dzięga zwieńczając sesję nazwał ją ,,otwartym seminarium naukowym", zadawał pytania o różnicę między pedagogiem katolickim a pedagogiem katolikiem oraz mówił o pilnej potrzebie promowania pedagogiki katolickiej poprzez działalność zarówno Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich jak i Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich.
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 17:36 - Rafał Olko