Nasz Bug: tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych
Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę
dziedzictwa kulturowego i naturalnego

26-27 listopada 2007

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2008, godz. 13:58 - Anna Swęda