Słowo Rektora

z okazji uroczystości wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX, Patriarsze Kościoła Ormiańskokatolickiegow Cylicji 

oraz otwarcia Międzynarodowej Konferencji Naukowej

w 75. rocznicę śmierci JE Abp. Józefa Teodorowicza,

Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego

pt. "Ormiański Pasterz Lwowa. Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz" 

 

Dzisiejsza konferencja, którą uroczyście otwieramy, zorganizowana w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest świadectwem żywej pamięci i wierności tradycji wielokulturowości, tolerancji i jedności chrześcijańskiej mimo odmienności rytów i języków. Łączy ona nasze środowisko akademickie, wzbogacone dziś przez reprezentantów różnych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych, z lwowskim dziedzictwem Kościoła katolickiego, którego tak istotnym elementem był obrządek ormiańsko-katolicki. Na Kresach Wschodnich powstał fenomen katolicyzmu trzech rytów – łacińskiego, greckiego i ormiańskiego. 75 lat temu wraz ze śmiercią abpa Józefa Teofila Teodorowicza została osierocona katedra ormiańska, która już nigdy nie doczekała się swego pasterza. Została przerwana sukcesja lwowskich metropolitów ormiańsko-katolickich, a jej nieliczni wierni w zawierusze II wojny światowej i w kontekście powojennych represji opuścili zamieszkałe od wieków ziemie i rozproszyli się wśród rzeszy wypędzonych.

Obecność wśród nas w dniu dzisiejszym Wielce Błogosławionego Patriarchy-katolikosa Nersesa Bedrosa XIX, zwierzchnika Kościoła ormiańsko-katolickiego ma głęboko symboliczny wydźwięk. Utwierdza nas w przekonaniu, że wielowiekowy dorobek kulturalno-religijny Ormian polskich nie został zapomniany. Że jest kustosz tej tradycji, że ona nadal trwa we wspólnocie katolickiej Ormian, której przewodniczy Jego Świętobliwość Patriarcha. Wyróżnienie przyznane Jego Świątobliwości przez Wydział Teologii KUL jest wyrazem naszego uznania i wdzięczności za trud pasterzowania Kościołowi ormiańsko-katolickiemu. W ten klimat wdzięcznej pamięci wpisuje się otwarcie na KUL-u wystawy „Ormianie Semper Fideles” udostępnionej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ukazuje ona zapomniane miejsca, krajobrazy Kresów Wschodnich, których integralną część stanowili Ormianie – „najbardziej lojalna mniejszość” Rzeczypospolitej.

Obchodząc rocznicę pamięci abp. Teodorowicza i goszcząc na uczelni Wielce Błogosławionego Patriarchę Nersesa Bedrosa XIX oddajemy hołd okrutnie doświadczonemu narodowi ormiańskiemu w czasie rzezi 1915 roku. Ogarniamy pamięcią też naszych współobywateli pomordowanych w czasie II wojny światowej na Kresach.

Kończąc, życzę naszemu Laureatowi miłych wrażeń z pobytu w Lublinie wszystkim uczestnikom zaś owocnych i inspirujących obrad.