Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

 

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2017 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2018 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Rodzaj konkursu 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

15 czerwca 17 września marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN 3

14 września 17 grudnia

czerwiec 2019 r.

październik 2019 r. (BEETHOVEN 3)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 r. wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły, ogłoszenie na początku 2018 r.

MINIATURA 2

nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*

* ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 

 

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

  1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

  1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE *(oprócz Miniatury 2)

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

  1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

  1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

- Czy jednostka otrzymuje dotację statutową z budżetu nauki?:

TAK (WT, WPPKiA, WF, WNH, WNS)

NIE (WMiAK, WBiNoŚ, WZPiNoS)

 

 

 

                * dla wniosków Miniatura 2:

 

- Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)? TAK

 

-  Czy wnioskowane finansowanie na realizację pojedynczego działania naukowego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)? TAK

 

- Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być sprawozdania finansowe podmiotu). TAK

 

 

 

 

Autor: Joanna Guz
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 11:21 - Barbara Lendzion-Tokarska