Aktualne prace i obszary zainteresowań:

Moje zainteresowania naukowe obejmuja trzy główne obszary zagadnień:

I.                   Zagadnienie godzenia wielorakich ról społecznych. Przyjmowane przeze mnie ujęcie tego zagadnienia uwzględnia zarówno perspektywę konfliktu między rolami, jak i perspektywę facylitacji ról. Uwzględnienie facylitacji między pełnionymi rolami, będącej formą synergii, jest zgodne z najnowszymi trendami w tym obszarze, wpisując się w nurt psychologii pozytywnej. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań potwierdzają występowanie nie tylko konfliktu ról, ale również facylitacji ról, wskazującej, że pełnienie różnych ról społecznych może uruchamiać nie tylko spiralę strat, ale także spiralę zysków, co w efekcie daje lepsze funkcjonowanie w każdej z ról. Ważnym aspektem podejmowanych przeze mnie badań jest uwzględnianie w analizach zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co jest wyrazem odejścia od częstego wśród badaczy przekonania, że kwestie związane z godzeniem ról rodzinnych i zawodowych są domeną wyłącznie kobiet. Aktualnie prowadzone badania dotyczą uwarunkowań konfliktu i facylitacji ról oraz ich znaczenia dla różnych aspektów funkcjonowania jednostek.

II.                Funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza w sytuacji trudnej. Ten obszar zainteresowań dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny w stresie oraz zjawiska prężności rodziny. Zainteresowanie zjawiskiem prężności rodziny i jej mocnymi stronami mieści się w ramach nurtu psychologii pozytywnej.

III.             Metody badania rodziny.

1.      Od 2005 roku, po nawiązaniu współpracy z D H. Olsonem (USA) prowadzę  prace mające na celu adaptację na gruncie polskim kwestionariusza FACES IV, pozwalającego na estymację wymiarów systemowych rodziny uwzględnionych w Modelu Kołowym Systemów Małżeńskich i Rodzinnych. Polska wersja kwestionariusza została przekazana D. H. Olsonowi. Wykorzystano ją w wielu projektach badawczych.

2.      Dokonałam adaptacji na grunt polski kwestionariuszy badających style i efekty rozwiązywania konfliktów w relacji między rodzicami i dorastającymi dziećmi. Stanowią one polską wersję kwestionariuszy opracowanych przez brytyjskich badaczy (Honess i współpracownicy, 1997). Kwestionariusze te mogą być stosowane do badania relacji między rodzicami, jak i do relacji między rodzicami a adolescentami, stanowiąc pomost łączący te dwa obszary badań.

3.      W nurcie zainteresowań związanych z badaniem relacji rodzinnych mieści się moje zainteresowanie metodami projekcyjnymi, między innymi możliwościami wykorzystania techniki rysunku rodziny w badaniach relacji rodzinnych i w terapii. Zajmując się rysunkiem projekcyjnym analizuję wskaźniki interpretacyjne w nurcie społeczno-poznawczym.

4.      Po nawiązaniu współpracy z Profesorem J. G. Grzywaczem (USA) dokonałam adaptacji na grunt polski Kwestionariusza Dopasowania Pracy i Rodziny (Work-Family Fit Questionnaire)

5.      Aktualnie prowadzę prace nad adaptacją na grunt polski kwestionariuszy do badania skuteczności w odniesieniu do funkcjonowania w obszarze rodziny.

 

 

 

 
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 22:52 - Elżbieta Trubiłowicz