Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Miło nam poinformować, że kolejny projekt, przygotowany przy udziale pracowników SFS DOBRU KUL, w odpowiedzi na konkurs NCBR, został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie:

 

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP-03-00-002/16 Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności

Miło nam poinformować, że dwa projekty, przygotowane przy udziale pracowników SFS DOBRU KUL, w odpowiedzi na konkursy NCBR, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie:

 

 

Informujemy, że trwa nabór projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020. Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej -Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych.

 

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełni e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. W ramach projektu uczelnia przeprowadzi działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0 na projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.

Miło nam poinformować, że cztery projekty stażowe, przygotowane przez pracowników SFS DOBRU KUL w odpowiedzi na konkurs Studiujesz? Praktykuj! zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Konkurs ogłoszono w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Drodzy Studenci!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu OTWARTA INTEGRACJA adresowanego do studentów zagranicznych (obywateli państw trzecich), finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ogłaszamy nabór wolontariusza do pracy w projekcie. Przewidziane zaangażowanie – do 10 godzin tygodniowo. Zaangażowanie od kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.kul.pl/otwartaintegracja

Wzór oświadczenia do pobrania.

Uprzejmie informujemy że w dniu 29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na jego temat znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji nowego projektu pn. "OTWARTA INTEGRACJA" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu Platformy Startowej CONNECT na stronie internetowej http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/connect, na której rekrutowani będą młodzi przedsiębiorcy chcący rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Dzięki wypracowaniu unikalnej formuły wsparcia przedsiębiorczości platforma start-up buduje w regionie biznesowe i społeczne partnerstwo, sprzyjające realizacji innowacyjnych pomysłów. Efektem tej pilotażowej inicjatywy, której zakończenie planowane jest na kwiecień 2017 r., będzie przygotowanie startupów gotowych do wejścia na rynek.

Jednym z partnerów wspierających projekt jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wsparcie finansowe związane z rozwinięciem działalności finansowej udzielane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

Więcej informacji na temat konkusru znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwoju ogłasiło Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy, że na stronach NCBiR opublikowano roczny plan działania dotyczący 2016 roku dla osi priorytetowej nr III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

 

Roczny plan działania na rok 2016 znajduje się tutaj.

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.

Informujemy o kolejnym nowym konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.

Informujemy o nowym planowanym konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty mające na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15 w ramach działania 2.18 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach konkursu planowane jest  wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarcze.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie uzupełniającym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Ogłoszenie konkursu jest planowane na dzień 18 stycznia 2016 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy o nowym konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 14 października 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiła Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich, ogłasiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursu znajdują się tutaj.

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegółowe informacje, terminy oraz dokumentację konkursu znajdą Państwo tutaj.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2015 odbędzie się konferencja podsumowująca działania w projekcie "Intergacja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego w mediach ogólnopolskich i lokalnych"  pod hasłem:
CUDZOZIEMCY - MEDIA - INTEGRACJA.
Poniżej zamieszczamy plan konferencji:

Informujemy, że w dniu 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że w dn. 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

           

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.

Miło jest nam poinformować, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowania na realizację nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/POKL/4.1.1/2014.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi programami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do końca września istnieje możliwość składania wniosków w ramach dwóch nowych programów Ministra Nauki:

 - Uniwersytet Młodych Wynalazców,

 - Akademickie Centrum Kreatywności.

 

Na realizację najlepszych projektów MNiSW przeznacza 4,5 mln zł.

 

 

Informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyłączenia Społecznego Komisji Europejskiej ogłosiła konkurs nr VP/2014/008 w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014-2020 EaSI pt. "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych".

 

Więcej informacji znajduje się w piśmie Ministerstwa Polityki Społecznej, które można pobrać po poniższym linkiem.

 

POBIERZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasił konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dwa nowe konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów VII i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 30 grudnia 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Poniżej znajduje się link do treści ogłoszenia.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Miło jest nam poinformować, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu:

 

"Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych" - finansowany z Europejskiego  Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - projekt zakłada realizację interdyscyplinarnych badań mających na celu kompleksową analizę obrazu OPT(obywatele państw trzecich) wyłaniającego się z mediów ogólnopolskich i lokalnych. W tym celu powstanie specjalny zespół badawczy. Będzie to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce łączący świat nauki, mediów NGO.s (organizacje pozarządowe) i samych OPT.

 

Miło jest nam poinformować, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu:

 

"PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" - finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nr konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013). Projekt będzie realizowany w okresie 1.03.2014 - 30.06.2015. Jego celem jest podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie języków romańskich dla potrzeb zawodowych (francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) poprzez realizację kursów w zakresie języków specjalistycznych studentów KUL i osób spoza społeczności akademickiej, jak również dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcami.

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na realizację działania VP/2013/010 "Zapewnienie kwalifikacji na rzecz wzrostu i pracy" w ramach Programu Wspólnotowego na rzecz Zatrudniania i Solidarności Społecznej - Progress.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że w dniu 28 października 2013 r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013.

Ogłoszenie konkursu nr 2/POKL/3.4.3/2013 na opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Drukuj Email
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza w dniu dzisiejszym konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 – Otwartość edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

 

w ramach typu projektu:
Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosiła w dniu dzisiejszym konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla  wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających  bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłosiła konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIIPromocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłosiła w dniu 4 lipca 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

 

 

W dniu 13 czerwca 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ponowny nabór wniosków rozpocznie się w dniu 23 maja 2013 r. i zgodnie z Dokumentacją Konkursową dla konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013 będzie trwał do 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs otwarty nr 5/POKL/9.6.2/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 27/POKL/7.2.1/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznejPoddziałanie 7.2.1Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 28/POKL/7.2.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie  aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach konkursu zamkniętego nr 24/POKL/6.1.1/2013. Termin naboru wniosków: od 19 kwietnia 2013 r. do 24 maja 2013 r.  

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nabór wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach konkursu zamkniętego nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013. Termin naboru wniosków: od 8 kwietnia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił konkurs otwarty nr 4/POKL/9.4/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało zmian w harmonogramie konkursów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rok 2013.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 41/POKL/9.1.2/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat konkursów na projekty realizowane na obszarze całego kraju, które zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013.

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat konkursów na projekty realizowane na obszarze województwa lubelskiego oraz na obszarze województwa podkarpackiego które zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/5.2.1/2013 „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 40/POKL/9.1.2/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej lub projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło harmonogram konkursów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rok 2013.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza pierwszy nabór w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Działania II "Wizyty Przygotowawcze".

Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych pracowników, doktorantów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na spotkanie informacyjne „PROJEKTY UNIJNE W 2013 ROKU – EDUKACJA, NAUKA, SPRAWY SPOŁECZNE”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" PO KL.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PWP/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych pracowników, doktorantów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na spotkanie informacyjne „PROJEKTY UNIJNE W 2013 ROKU – EDUKACJA, NAUKA, SPRAWY SPOŁECZNE”.

Informujemy, że Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów zaakceptował listę rankingową projektów otrzymanych w ramach drugiego naboru konkursowego wniosków do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów – program 2011. Złożony przez KUL projekt „Migracje powrotowe – nauka i praktyka” otrzymał 87 punktów i został zakwalifikowany do dofinansowania.

 

      Już w grudniu 2012  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłosić konkurs „Zielone światło!” skierowany do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (konkurs A2 w Planie Działania na 2012 rok).

 

        Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje okres naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych w ramach konkursu zamkniętego nr 39/POKL/9.6.2/2012, ogłoszonego 5 listopada 2012 r. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do 21 grudnia 2012 r.

 

       Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż bułgarski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy przy realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez WUP Rzeszów konkursu zamkniętego nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 (nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 30.10.2012 r. do 28.12.2012 r.).

 

    Instytucja Pośrednicząca informuje o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012 z dniem 14 grudnia 2012 r.

 

       Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowieogłasza konkurs zamknięty nr 36/POKL/8.2.1/2012na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;Priorytet VIII  Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.2 Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

        Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 35/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty nr 11/POKL/9.6.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

 

    Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 39/POKL/9.6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

         Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr 5/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PWP/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

     Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/ projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

       Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2013 roku. Wkrótce zostaną ogłoszone konkursy w ramach opisanych w Planie priorytetów!

 
      Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wznawia konkurs otwarty nr 32/POKL/9.1.2/2012 ogłoszony 12 marca 2012 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 

 

 

        Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

ogłasza konkurs otwarty nr 1/ POKL/7.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

        Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty nr 10/POKL/9.6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

       

         Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił dwa konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

        

         Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 38/POKL/9.5/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

        

                  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 37/POKL/9.1.2/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 6 września br. pracownicy Działu Koordynacji Programów Europejskich, którzy pracowali w pokoju GG-117 zostali przeniesieni do pokoju CN-201 w Collegium Norwidianum.

Zapraszamy do konsultacji w sprawach nowych projektów!

    

      Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych, dotyczących Planów działania na 2013 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

       Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 36/POKL/9.6.3/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.6.3  Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 6 sierpnia 2012 r. ogłosiło dwa konkursy zamknięte:

 

- nr 1/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 000 PLN,

 

- nr 2/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 40 000 000 PLN,

 

na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków w obu konkursach będzie trwał do dnia 12 października 2012 r.

 

Dokumentacje konkursowe wraz z zalącznikami znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/konkursy/art,1477,konkursy-nr-1pokl4-32012-i-2pokl4-32012.html

 

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 7/POKL/9.2/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

   

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 4/POKL/8.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

     Przypominamy - trwa konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

    Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 34/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

    Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr 3/POKL/PI/VIII/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu VIII.  Regionalne kadry gospodarki.

 

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr 6/POKL/PI/IX/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło dziś informację o planach ogłoszenia 2 konkursów na projekty rozwoju uczelni skoncentrowane na obszarach kluczowych w kontekście realizacji strategii "Europa 2020".

 

Konkursy zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, którego celem jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację i wspieranie badań naukowych. Uroczyste otwarcie programu odbędzie się podczas konferencji w dniu 4 lipca 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

 

      Poniżej zamieszczamy zatwierdzony Regulamin przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich przez Dział Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

    

     Rozpoczął się pierwszy etap konsultacji Planów Działania na rok 2013, dla Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 23/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Instytucja Zarządzająca PO KL w dniu 25 maja br. zatwierdziła Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna w ramach PO KL. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 33/POKL/8.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 32/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 34/POKL/9.6.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty dotyczące organizacji szkoleń językowych dla młodych Białorusinów/ek w przynajmniej 3 państwach członkowskich UE ze wsparciem finansowym z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 16 maja 2012 r. wznawia nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011, dotyczącego opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

 

Urząd Marszałkowski WL ogłasza konkurs otwarty nr 5/POKL/9.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu systemu oświaty.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 21/POKL/6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 20/POKL/6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Konkursy planowane do ogłoszenia w II kwartale 2012 roku ...

 

Prezentujemy Państwu prezentację ze szkolenia dotyczącego konkursu nr 3/POKL/9.1.2/201, które odbyło się 2 kwietnia 2012 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 22/POKL/VII/IN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Kapitał Ludzki.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs otwarty nr 1/ POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (IP) zamieścił zaktualizowane  Plany Działania na rok 2012. Zmiany dotyczą VI, VII, VIII i IX Priorytetu POKL.

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament EFS ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Kapitał Ludzki; Poddziałanie 8.1.1.

 

W dniach 13-16 marca odbyły się pierwsze spotkania informacyjne w ramach trzeciego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament EFS ogłasza konkurs otwarty nr 3/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 19/POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 33/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i/ lub projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 32/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów konkursu ogłoszonego 8 marca 2012 r. w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki informuje o rozpoczęciu naboru uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 12 marca 2012 r. do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.   

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 30/POKL/IX/IN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 18/POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)       

w dniu 24 lutego 2012 r. ogłasza
V KONKURS dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego
z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 31/POKL/9.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”...  

 

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia, Programu Kapitał Ludzki.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów parasolowych o charakterze transgranicznym.

 

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania partnera zagranicznego do współpracy przy projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz złożenia własnej oferty współpracy za pośrednictwem Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2011 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ogłosił Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/POKL/5.2.1/2011 ogłoszony przez Instytucję Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, tj. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat konkursu 3.3.4 ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Plan działania na 2012 r. dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy do zapoznania się...

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił plany działania na 2012 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Trwa nabór na konkurs otwarty nr 2/POKL/3.3.4/2011 ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Link na stronę www konkursu: konkurs-ORE

Dokumentacja konkursowa w załączniku: dokumentacja_konkursowa_3.3.4.pdf

 

Zamieszczamy poniżej prezentację ze spotkania informacyjnego w sprawie projektu innowacyjnego.

 

W związku z ogłoszeniem przez Narodowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie konkursu nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 na PROJEKTY INNOWACYJNE, serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 stycznia 2012 r. o godzinie 9:30 w sali CN-208 na KUL przy Al.Racławickich 14 (Collegium Norwidianum).
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnością na temat konkursu na naszej stronie.

 

Konkurs dotyzcy opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

 

Dnia 10 listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na projekty dotyczące zarządzania uczelniami. Nabór będzie trwał 2 miesiące.

 

Jest to konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na projekty obejmujące działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

 

Konkurs dotyczy programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszaniedysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Konkurs ogłoszny został 19 października br., zaś nabór projektów trwać będzie od 1 do 30 grudnia 2011 r.

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie zaprasza na "dni otwarte" w związku z trwającym naborem na projekty innowacyjne testujące nr POKL/1/D.1.1/2011 na projekty innowacyjne testujące PO KL.

 

W związku z organizowanym przez Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL spotkaniem informacyjnym „PROJEKTY UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZELNI”, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

 

Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na spotkanie informacyjne „PROJEKTY UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZELNI”.

 

Wniosek KUL, w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, na projekt "Kompetentne wsparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty" został pozytywnie oceniony przez Komisję oceny projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek uzyskał 93,5 punktu i zajął trzecie miejsce.

   

    Dnia 30 września 2011 r. został ogłoszony konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 30 września 2011r. został ogłoszony konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs zamknięty nr 5/POKL/PI/VIII/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs zamknięty nr 7/POKL/PI/IX/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

15 września 2011 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosił konkurs zamknięty nr POKL/1/D.1.1/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.

 

13 września b.r. w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się konferencja nt. funduszy unijnych dla oświaty.

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przyspieszył termin ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji z IV na III kwartał.

Wszystkich zainteresowanych przygotowaniem projektu zapraszamy do współpracy.

 

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat konkursów na projekty realizowane na obszarze całego kraju lub jego części, które zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca roku 2011 r.

 

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat konkursów na projekty realizowane na obszarze województwa lubelskiego, które zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca roku 2011

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w okresie od 16 sieprnia 2011 r. godz. 7.30 do 14 października 2011 r. godz. 15.30 w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PI/POKL/7.1.1/2011 będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE.

 

Informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił konkurs otwarty nr 3/POKL/8.1.1/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły wyższe do składania konkurs na projekty unijne w konkursie otwartym nr 1/POKL/ 3.4.3/2011 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu".

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 na realizację projektów o charakterze transgranicznym.

     

       W ramach projektu "Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro - studia podyplomowe i kursy dokształcające" realizowane będą bezpłatne kursy dokształcające w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych oraz kursy informatyczne.

 

9 maja 2011r. rozpoczyna się rekrutacja na Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i komuterowej analizy danych realizowanych w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro- studia podyplomowe i kursy dokształcające”.

 

9 maja 2011r. rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi realizowanych w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro- studia podyplomowe i kursy dokształcające”.

 

Informujemy, iż rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie studiów wschodnich finansowanych w ramach projektu „ Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro – studia podyplomowe i kursy dokształcające” została przedłużona do 11 kwietnia 2011r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Planami Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok. Są tam zamieszczone najważniejsze informacje o konkursach na projekty, które będą ogłaszane w tym roku.

 

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie studiów wschodnich została przedłużona do 24 marca 2011.

 

 

2 stycznia 2011 roku  KUL rozpoczął realizację projektu „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro studia podyplomowe i kursy dokształcające”.

 

Zapraszamy na Konferencję otwierająca projekt: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Konferencja otwierająca projekt

 „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

organizowana we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora KUL

ds. jakości kształcenia i organizacji nauki

 

INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 11.01.2011 r. Z UWAGI NA WOLNE MIEJSCA, REKRUTACJA NA BEZPŁATNE STUDIA W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII TRUDNOŚCI SZKOLNYCH I WAD WYMOWY KONTYNUOWANA BĘDZIE, AŻ DO ICH WYCZERPANIA - WCZEŚNIJSZE TERMINY ULEGAJĄ WYDŁUŻENIU

Przedstawiamy propozycję bezpłatnych szkoleń profesjonalnego public relations, których celem jest wykształcenie umiejętności efektywnego zarządzania komunikacją społeczną.