Książka Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe (Lublin 2017) nawiązuje do celów, które przyświecały konferencji Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego i wieńczącej ją publikacji. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2013 r., na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną.

 

Książka jest podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych prawa spółdzielczego, druga - banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i nadzoru finansowego, trzecia – spółdzielni mieszkaniowych, czwarta – spółdzielni socjalnych. Autorami są pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawnie, a także przedstawiciele samorządu spółdzielczego.

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

 

 

 

LUBLIN, 25 KWIETNIA 2013 r.

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI: KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO, II KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

 

 

 

Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną, stała się forum pogłębionej dyskusji naukowej na temat podstawowych konstrukcji prawa spółdzielczego, a także stanowiła okazję do wymiany poglądów przedstawicieli nauki prawa, orzecznictwa, legislatywy i organizacji spółdzielczych. W efekcie konferencja ta była pierwszym w ciągu ostatnich lat tej rangi przedsięwzięciem, dotyczącym całościowo ujętej problematyki prawa spółdzielczego.
 
 
 
 

 

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej

Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego

Lublin, 25 kwietnia 2013 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI 300

 

 

 

 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00 Rozpoczęcie konferencji – Dziekan WPPKiA KUL, Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz

 

SESJA I

 

9.10-9.35 Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Sędzia SN, Katedra Prawa Handlowego, Uniwersytet Warszawski), Spółdzielcze prawo mieszkaniowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

9.35-10.00 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Sędzia TK w stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński), Sytuacja prawna właściciela lokalu w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową

10.00-10.25 Dr Aneta Kaźmierczyk (Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zarząd nieruchomością wspólną przez spółdzielnie mieszkaniowe

10.25-10.50 Dr Elżbieta Klat-Górska (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Uniwersytet Wrocławski), Obciążenie spółdzielczym własnościowym prawem przez spółdzielnię mieszkaniową niebędącą właścicielem budynku

10.50-11.15 Dr Elżbieta Koszel (SSO w Zamościu), Sytuacja rodziny w zakresie praw do lokalu spółdzielczego

 

11.15-11.35 Dyskusja

11.35.-11.50 Przerwa kawowa

 

SESJA II

 

11.50-12.15 Prof. KUL dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (Katedra Teorii Prawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni – ocena modelu regulacji

12.15-12.40 Prof. dr hab. Antoni Witosz(Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Śląski), Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową – czy to jeszcze przekształcenie?

12.40-13.05 Dr Grzegorz Kozieł (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zasada kontynuacji w procesach transformacyjnych spółdzielni prawa polskiego

13.05-13.30 Dr Marta Stepnowska-Michaluk, (Katedra Prawa Prywatnego, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zbieg podstaw prawnych likwidacji spółdzielni

 

13.30-13.50Dyskusja

13.50-14.40 Przerwa obiadowa

 

SESJA III

 

14.40-15.05 Dr hab. Piotr Zakrzewski (II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wkład członkowski w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej de lege lata i de lege ferenda  

 15.05-15.30 Mec. Paweł Pelc (Wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o.), SKOK jako instytucja finansowa

15.30-15.55Dr Szymon Pawłowski (Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Nadzór KNF nad SKOK-ami

 

15.55-16.15 Dyskusja

16.15-16.30 Przerwa kawowa

 

SESJA IV

 

16.30-16.50  Mgr Katarzyna Malinowska-Woźniak, Mgr Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Uniwersytet Szczeciński) Zarząd nieruchomością stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

16.50-17.10 Mgr Katarzyna Królikowska (Biuro TK), Charakter prawny wkładu budowlanego i mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych

17.10-17.30 Mgr Karolina Firek, (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa), Standardy legislacji a tryb prac nad regulacjami dotyczącymi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

17.30 Zakończenie konferencji

 

 

KONFERENCJĘ PRZYGOTOWALI

 

dr hab Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr Andrzej Rąpała 

dr Paweł Zdanikowski 

mgr Michał Hałasa

 

 

Partner Strategiczny 

KRAJOWA RADA NOTARILANA 

 

Patronat Medialny

REJENT

 

 

Sponsorzy:

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. Z. CHMIELEWSKIEGO 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W LUBLINIE

 

 

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 14:59 - Leszek Wojtowicz