Staż naukowy dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL, na Wydziale Prawa Państwowego Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina, maj 2017 r.

 

----------------------------

 

 

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

 

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości

 

 

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców, II Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Forum odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy ul. Radziszewskiego 7

 

Prowadząca Forum: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik, Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 

PROGRAM FORUM:

9.30 – 10.00 - Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie Forum

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców
 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.10 – 10.40 – Wystąpienia zaproszonych Gości

 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
 • Dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

10.40 – 11.00 – Wykład inauguracyjny

 • Prawo Spółdzielcze, stan aktualny i perspektywy

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zakrzewski, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

11.00 – 12.00 – SESJA I

 Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet, KUL

 • Konstytucyjne uwarunkowania rozwoju spółdzielni

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet, kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • Prawno-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Spółdzielni rolniczych w Polsce oraz wybranych krajów w starej Unii Europejskiej

Dr hab. Aneta Suchoń, Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom będącym w docelowej formie ich transformacji

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kozieł, Instytut Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Zakres postępowania lustracyjnego w Spółdzielni

Dr Marta Stepnowska, I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa

 

 

12.15 – 13.30 – SESJA II

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Michał Pietrzak, SGGW

 • Rola Spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Dr Maria Zuba-Ciszewska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Efektywność działalności spółdzielni w wybranych dziedzinach gospodarki

Dr Anna Kobiałka, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Wydział Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Banki spółdzielcze jeszcze spółdzielcze banki czy już korporacyjne?

Dr Ryszard Białek, Katedra Ekonomi Wydział Administracji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Współczesne oblicze bankowości spółdzielczej w Polsce. Misyjność w dobie konkurencji.

Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

 • Spółdzielnie rolników jako fenomen ekonomiczny

Prof. nadzw. dr hab. Michał Pietrzak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

13.30 – 14.20 – Panel Przedstawicieli Spółdzielczych Związków Rewizyjnych i Spółdzielni

Moderator: Dr Jacek Sobczak, UMCS

Wyzwania gospodarcze i organizacyjne stojące przed Związkami Rewizyjnymi i Spółdzielniami

 • Dr Jerzy Jankowski, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Jan Gąbka, Prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Anna Bulka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
 • Zofia Popławska, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie
 • Wojciech Słowik, Prezes Spółdzielni Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lublinie

  

14.20 – 14.30 – Podsumowanie Forum Spółdzielczego 2017

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców

 

 

 ---------------------------------

  

 

  

 

Książka Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe (Lublin 2017) nawiązuje do celów, które przyświecały konferencji Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2013 r., na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną.

 

Książka jest podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych prawa spółdzielczego, druga - banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i nadzoru finansowego, trzecia – spółdzielni mieszkaniowych, czwarta – spółdzielni socjalnych. Autorami są pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także przedstawiciele samorządu spółdzielczego.

 

  

 -----------------------------------

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

 

 

 

LUBLIN, 25 KWIETNIA 2013 r.

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI: KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO, II KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

 

 

 

Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną, stała się forum pogłębionej dyskusji naukowej na temat podstawowych konstrukcji prawa spółdzielczego, a także stanowiła okazję do wymiany poglądów przedstawicieli nauki prawa, orzecznictwa, legislatywy i organizacji spółdzielczych. W efekcie konferencja ta była pierwszym w ciągu ostatnich lat tej rangi przedsięwzięciem, dotyczącym całościowo ujętej problematyki prawa spółdzielczego.
 

 

Program konferencji

 

 

 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00 Rozpoczęcie konferencji – Dziekan WPPKiA KUL, Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz

 

SESJA I

 

9.10-9.35 Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Sędzia SN, Katedra Prawa Handlowego, Uniwersytet Warszawski), Spółdzielcze prawo mieszkaniowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

9.35-10.00 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Sędzia TK w stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński), Sytuacja prawna właściciela lokalu w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową

10.00-10.25 Dr Aneta Kaźmierczyk (Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zarząd nieruchomością wspólną przez spółdzielnie mieszkaniowe

10.25-10.50 Dr Elżbieta Klat-Górska (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Uniwersytet Wrocławski), Obciążenie spółdzielczym własnościowym prawem przez spółdzielnię mieszkaniową niebędącą właścicielem budynku

10.50-11.15 Dr Elżbieta Koszel (SSO w Zamościu), Sytuacja rodziny w zakresie praw do lokalu spółdzielczego

 

11.15-11.35 Dyskusja

11.35.-11.50 Przerwa kawowa

 

SESJA II

 

11.50-12.15 Prof. KUL dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (Katedra Teorii Prawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni – ocena modelu regulacji

12.15-12.40 Prof. dr hab. Antoni Witosz(Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Śląski), Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową – czy to jeszcze przekształcenie?

12.40-13.05 Dr Grzegorz Kozieł (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zasada kontynuacji w procesach transformacyjnych spółdzielni prawa polskiego

13.05-13.30 Dr Marta Stepnowska-Michaluk, (Katedra Prawa Prywatnego, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zbieg podstaw prawnych likwidacji spółdzielni

 

13.30-13.50Dyskusja

13.50-14.40 Przerwa obiadowa

 

SESJA III

 

14.40-15.05 Dr hab. Piotr Zakrzewski (II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wkład członkowski w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej de lege lata i de lege ferenda  

 15.05-15.30 Mec. Paweł Pelc (Wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o.), SKOK jako instytucja finansowa

15.30-15.55Dr Szymon Pawłowski (Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Nadzór KNF nad SKOK-ami

 

15.55-16.15 Dyskusja

16.15-16.30 Przerwa kawowa

 

SESJA IV

 

16.30-16.50  Mgr Katarzyna Malinowska-Woźniak, Mgr Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Uniwersytet Szczeciński) Zarząd nieruchomością stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

16.50-17.10 Mgr Katarzyna Królikowska (Biuro TK), Charakter prawny wkładu budowlanego i mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych

17.10-17.30 Mgr Karolina Firek, (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa), Standardy legislacji a tryb prac nad regulacjami dotyczącymi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

17.30 Zakończenie konferencji

 

 

KONFERENCJĘ PRZYGOTOWALI

 

dr hab Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr Andrzej Rąpała 

dr Paweł Zdanikowski 

mgr Michał Hałasa

 

 

Partner Strategiczny 

KRAJOWA RADA NOTARIALNA 

 

Patronat Medialny

REJENT

 

 

Sponsorzy:

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. Z. CHMIELEWSKIEGO 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W LUBLINIE

 

 

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018, godz. 18:29 - Andrzej Rąpała