Z przyjemnością informujemy, że w Jubileuszowym Konkursie wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” zwyciężyli:

1 miejsce: Pan Hubert Górka
2 miejsce: Pani Dominika Kuźma
3 miejsce: Pani Julita Kowalska

 

Tytuł finalistów konkursu ponadto otrzymali:
Pani Katarzyna Borucka
Pani Jolanta Bożek
Pani Anna Kobierska
Pani Klaudia Mańka
Pani Wioletta Olejniczek.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

W dniu 10 grudnia 2018 r., w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską, Komisja konkursowa przyznała II nagrodę mgr Justynie Świerczek za pracę pt. „Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji” oraz III nagrodę mgr. Aleksandrowi Radlińskiemu za pracę pt. „Internalizacja prawa z perspektywy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w poglądach Alexisa de Tocqueville’a”. Promotorem obu nagodzonych prac jest dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL z Katedry Teorii i Filozofii Prawa.

Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Więcej informacji: https://iws.gov.pl/konkurs-im-prof-lecha-morawskiego-rozstrzygniety/

Serdecznie gratulujemy!

Pani Emilia Gągol z IV roku prawa zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, który odbył się 7 grudnia 2018 r. w Opolu.
Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Uniwersytet Opolski (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UO). W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało "Konkordat Polski 1993/1998". Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego
Gratulujemy serdecznie!

Prosimy o zapoznanie się z decyzją ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych ws. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2018/2019.

 

W imieniu ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych zapraszamy doktorantów, którym przyznano wyżej wymienione strypendium na spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 r., godz. 13.00, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa, I rok

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa od II roku

 

 

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że Eksperci Index Copernicus w procesie oceny w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST 2017, wyznaczyli dla czasopism wskaźnik Index Copernicus Value za rok 2017 na poziomie:

Studia z Prawa Wyznaniowego – 95.62

Kościół i Prawo – 92.90

Review of Comparative Law – 86.04

Roczniki Nauk Prawnych – 58.85

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 listopada 2018 r. Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jednocześnie w imieniu ustępującego dziekana Pana dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL informujemy, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.