1. Dydaktyczne andrzejki (30.11.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: NIETYPOWA SZKOŁA (ZAŁOŻONA PRZEZ FUNDACJĘ, KATOLICKA, PRYWATNA)

Środowe, mroźne, andrzejkowe popołudnie pracownicy i studenci specjalizacji nauczycielskiej filologii polskiej KUL spędzili w towarzystwie zaproszonych przeze mnie gości: dr Doroty Zielińskiej-Dryl, mgr Anny Marzec oraz dra Piotra Kalwińskiego. Młodzi nauczyciele, pracujący w lubelskich szkołach: Szkole Podstawowej i Gimnazjum SKRZYDŁA, Zespole Szkół im. św. S. Kostki, Prywatnym Liceum i Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego oraz Gimnazjum Śródziemnomorskim im. św. D. Guzmana, bardzo ciekawie opowiedzieli o specyfice szkół, w których uczą, obowiązkach i zadaniach pedagogów, sposobach pracy z uczniami. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat blasków i cieni pracy nauczyciela humanisty we współczesnej szkole czy kompetencji pedagogicznych, potrzebnych w budowaniu właściwych relacji ze współpracownikami, uczniami i rodzicami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze, czas minął niepostrzeżenie, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto organizować takie dydaktyczne nasiadówki J. 

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

 1. Dobra szkoła to… - udział w debacie (05.12.2016)

Na początku grudnia w naszej Alma Mater odbyła się debata gwiaździsta. Jej nazwa wywodzi się stąd, że podobne spotkania o charakterze dyskusyjnym odbywają się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich. W Lublinie spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank. W obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci. Nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

Obradujący mieli za zadanie uzupełnić definicję szkoły. Znamienne jest to, że w swoich wypowiedziach zwracali przede wszystkim uwagę na rolę nauczyciela, jego kompetencje dydaktyczno-wychowawcze oraz osobowość. Dobra szkoła – wg nich – to taka, która:

 • wykazuje troskę o dziecko i jego potrzeby na każdym etapie rozwoju emocjonalno-intelektualnego
 • w centrum zainteresowań i oddziaływań stawia ucznia
 • przyjmuje wszystkich uczniów, niezależnie od środowiska, z jakiego się wywodzą
 • posiada mądrych i odpowiednio pedagogicznie przygotowanych nauczycieli
 • przygotowuje uczniów do wyższych poziomów edukacji
 • opiera się na właściwych relacjach uczeń – nauczyciel
 • inspiruje do uczenia się, rozbudza uczniowską motywację
 • zapewnia nauczycielowi czas na realny kontakt z uczniem
 • opierając się na klasycznych filarach edukacji, dba zarówno o rozwój wiedzy (poznanie), wychowanie (etyka), zdobycie umiejętności (zawód), jak i o kwestie kulturowe i religijne młodego człowieka.

Dyskutanci zwrócili ponadto uwagę na potrzebę odbudowy wartości w szkole i ogromną rolę wychowania aksjologicznego, postępujący kryzys humanistyki oraz brak stabilności w systemie szkolnym.

Zdjęcia z debaty można obejrzeć na stronie głównej KUL: http://www.kul.pl/05-12-2016-quot-dobra-szkola-to-quot-dyskusja-panelowa,gal_15837.html

 

 

 1. Dydaktyczne mikołajki (08.12.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Czwartkowy poranek studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia oraz członkowie Koła Dydaktyków, którzy realizują specjalizację nauczycielską, spędzili w towarzystwie Pani mgr Anny Marzec z Zespołu Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie. Nauczycielka bardzo ciekawie i zdecydowanie rzeczowo (!) opowiedziała o stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Pokazała przykładowy plan rozwoju nauczycielskiego i omówiła jego budowę, zapoznała słuchaczy z obowiązkami nauczyciela stażysty i opiekuna stażu, opowiedziała, czym jest i jak może wyglądać teczka stażysty.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wbrew trudnym warunkom atmosferycznym i drogowym wielu studentom udało się dotrzeć na czas (mimo bardzo rannej pory dydaktycznej nasiadówki).

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

4. Wiosenne spotkanie dydaktyczne (28.03.2017) – organizacja spotkania

 

 

TEMAT: NAUCZYCIEL  WSPOMAGAJĄCY

28 marca 2017 roku po południu w Collegium Norwidianum KUL odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne, adresowane do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, realizujących specjalizację nauczycielską. W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich.

 

Tym razem naszym gościem była Pani Iwona Sławińska, nauczycielka w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie. Pani Sławińska jest nauczycielem wspomagającym, na lekcjach obejmującym opieką przede wszystkim uczniów dysfunkcyjnych (np. dyslektyków, autystyków). Opowiedziała o zaletach swojej pracy, wyzwaniach, jakie niesie kontakt z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, różnych formach pomocy (np. zajęcia kompensacyjne, rewalidacyjne), różnicowaniu wymagań i sposobów oceniania. W naszej wiosennej nasiadówce uczestniczyła również Joanna Żytek, studentka ostatniego roku polonistyki, która od września 2016 roku pracuje w szkole SKRZYDŁA. Na lekcjach przez nią prowadzonych funkcję wspomagającą pełni Pani Sławińska.

 

 

 1. Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? – udział w debacie (30.05.2017)

30 maja na KULu odbyła się kolejna debata gwiaździsta. Tym razem dyskutanci (przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele akademiccy KUL), zaproszeni przez prowadzącą – prof. Urszulę Paprocką-Piotrowską –zastanawiali się nad zmianami w kształceniu studentów specjalizacji nauczycielskich, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów. Wskazano zarówno nieprawidłowości w konstrukcji programów zajęć i zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych (np. brak ujednolicenia nazw przedmiotów w ramowych planach nauczania, co przyczynia się dezorientacji dyrektorów szkół, przyjmujących do pracy młodych nauczycieli; potrzebę kształcenia nauczycieli jedynie na studiach stacjonarnych, dziennych), jak i obszary wymagające reorganizacji:

 • zorganizowanie systemu selekcji kandydatów na nauczycieli
 • powiązanie kształcenia nauczycieli ze szkołami (np. poprzez zawieranie tzw. kontraktów)
 • wzmocnienie systemu doradztwa metodycznego w Polsce
 • zwrócenie uwagi w kształceniu młodych nauczycieli na ich umiejętności językowe (w tym znajomość języków obcych)
 • promocja edukacji i zawodu nauczyciela
 • ograniczenie liczby uczelni/ szkół wyższych kształcących kadrę pedagogiczną.

 

 

6. Współpraca z lubelskimi szkołami:

Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi, Szkołą Podstawową nr 6 im. R. Traugutta, Niepubliczną Szkołą Podstawową SKRZYDŁA, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim, Zespołem Szkół im. św. S. Kostki, Zespołem Szkół im. ks. K. Gostyńskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej, IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej, Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Zespołem Szkół im. św. Teresy.

Zakresy współpracy:

 • organizacja studenckich śródrocznych praktyk nieciągłych
 • obserwacja i omawianie pierwszych lekcji prowadzonych przez studentów specjalizacji nauczycielskiej
 • obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli polonistów
 • organizowanie spotkań tematycznych dla studentów specjalizacji nauczycielskiej z nauczycielami humanistami
 • zapraszanie uczniów liceów na zajęcia ze studentami filologii polskiej
 • prowadzenie wykładów, warsztatów oraz konsultacji dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego
 • prowadzenie warsztatów i otwartych lekcji dla nauczycieli,
 • głoszenie wykładów z analizy i interpretacji tekstów poetyckich dla uczniów szkół średnich.

 

 

7. Rola rodziców w edukacji (26.01.2018) - wystąpienie podczas debaty w roli panelistki

 

26 stycznia 2018 roku na KUL-u odbyła się kolejna debata gwiaździsta, poświęcona zmianom w edukacji, którą poprowadziła prof. Urszula Paprocka-Piotrowska. Tym razem temat spotkania dotyczył roli rodziców w kształceniu. W debacie wzięli udział pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie na czele z panią kurator Teresą Misiuk, dydaktycy akademiccy, nauczyciele, rodzice, a nawet uczniowie. Uczestnicy debaty poruszyli szereg istotnych zagadnień związanych z oddziaływaniem na siebie trzech podmiotów edukacyjnych: ucznia, rodzica i nauczyciela. W wyniku żywej dyskusji pojawiły się liczne uwagi, wśród których na szczególną uwagę zasługiwały następujące stwierdzenia:

 1. Prawo oświatowe gwarantuje rodzicom obecność (określając ich kompetencje, prawa i obowiązki) w funkcjonowaniu placówek oświatowych
 2. Istotną rolę w budowaniu programów profilaktyczno-wychowawczych szkół odgrywają członkowie Rady Rodziców.
 3. Rodzice czują się obarczeni odpowiedzialnością za edukację swoich dzieci, poświęcając zbyt wiele czasu na pomoc młodym ludziom w odrabianiu prac domowych, nierzadko przekraczających ich kompetencje i możliwości.
 4. Rodzice coraz częściej wątpią w umiejętności zawodowe nauczycieli, którzy nie potrafią właściwie sformułować i przekazać podopiecznym celów lekcji, przeładowują zajęcia niepotrzebnymi treściami czy zadają nieadekwatne do materiału realizowanego na lekcjach prace domowe.
 5. Część nauczycieli nie posiada kompetencji ułatwiających porozumiewanie się z rodzicami, nawiązywanie z nimi aktywnej i systematycznej współpracy.
 6. Atmosfera panująca w domu rodzinnym ma niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole. W dydaktyce funkcjonuje pojęcie Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, które wprowadziła amerykańska pedagog Sylvia Rimm, autorka książki SNO, czyli dlaczego uczniowie zdolni mają słabe stopnie. Rimm wymieniła tzw. rodzinne przyczyny SNO, do których zaliczyła: zdezorganizowany dom, identyfikowanie się rodzica z dzieckiem, uzależnienie dziecka od rodzica albo zdominowanie rodzica przez dziecko, wychowywanie dziecka na swój obraz i podobieństwo itp.
 7. Rodzice mają wiele oczekiwań wobec szkoły i nauczycieli, czego powinni być świadomi pedagodzy. Chcą: by ich dziecko było dobrze traktowane i odnosiło w szkole sukcesy; być na bieżąco informowani o postępach lub ewentualnych problemach z nauką swojego dziecka; wiedzieć od nauczycieli, jak mają pracować z dzieckiem w domu; liczyć na kompetentną pomoc nauczyciela, gdy pojawią się problemy wychowawcze, a jednocześnie nie chcą być obarczani nadmiarem oczekiwań ze strony szkoły.
 8. Nauczyciele również mają swoje oczekiwania wobec rodziców. Pedagodzy chcą z kolei, by: rodzice interesowali się swoimi dziećmi; rozważali rady, których udzielają, bo często widzą dziecko w innym świetle niż rodzice; ufali pedagogom i wierzyli ich słowom i obserwacjom; pamiętali, że wymaganie oznacza szacunek wobec młodego człowieka, a pobłażanie jest przejawem lekceważenia; rodzice z własnej woli włączali się w życie szkoły; nie mówili źle o pedagogach w domu, bo to potem przenosi się na stosunek uczniów do swoich nauczycieli; pamiętali, że celem działania nauczycieli jest dobro dzieci.
 9. Zarówno oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, jak i nauczycieli wobec rodziców są ważne i powinny być uwzględniane w budowaniu prawidłowych relacji.
 10. Nauczyciele powinni być przygotowani do ewentualnego dokształcania rodziców w zakresie wzbogacania posiadanej przez nich wiedzy potocznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży (np. w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywowania do nauki, sposobów uczenia się), co w dydaktyce określane jest mianem pedagogizacji rodziców.
 11. Pedagodzy winni pamiętać o zasadach współpracy szkoły i rodziny, do których zalicza się: zasadę partnerstwa (uwzględniającą wspólny cel, jakim jest dobro dziecka), zasadę wielostronnego przepływu informacji (informowanie o wynikach pracy dziecka, postępach, trudnościach), zasadę jedności oddziaływań (konieczność realizacji wspólnych celów wychowania), zasadę pozytywnej motywacji (dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu) czy zasadę aktywnej i systematycznej współpracy (kontakt rodzicem, możliwość spotkania się, dostępność).

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2018, godz. 14:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka