1. Dydaktyczne andrzejki (30.11.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: NIETYPOWA SZKOŁA (ZAŁOŻONA PRZEZ FUNDACJĘ, KATOLICKA, PRYWATNA)

Środowe, mroźne, andrzejkowe popołudnie pracownicy i studenci specjalizacji nauczycielskiej filologii polskiej KUL spędzili w towarzystwie zaproszonych przeze mnie gości: dr Doroty Zielińskiej-Dryl, mgr Anny Marzec oraz dra Piotra Kalwińskiego. Młodzi nauczyciele, pracujący w lubelskich szkołach: Szkole Podstawowej i Gimnazjum SKRZYDŁA, Zespole Szkół im. św. S. Kostki, Prywatnym Liceum i Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego oraz Gimnazjum Śródziemnomorskim im. św. D. Guzmana, bardzo ciekawie opowiedzieli o specyfice szkół, w których uczą, obowiązkach i zadaniach pedagogów, sposobach pracy z uczniami. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat blasków i cieni pracy nauczyciela humanisty we współczesnej szkole czy kompetencji pedagogicznych, potrzebnych w budowaniu właściwych relacji ze współpracownikami, uczniami i rodzicami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze, czas minął niepostrzeżenie, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto organizować takie dydaktyczne nasiadówki J. 

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

 1. Dobra szkoła to… - udział w debacie (05.12.2016)

Na początku grudnia w naszej Alma Mater odbyła się debata gwieździsta. Jej nazwa wywodzi się stąd, że podobne spotkania o charakterze dyskusyjnym odbywają się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich. W Lublinie spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank. W obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci. Nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

Obradujący mieli za zadanie uzupełnić definicję szkoły. Znamienne jest to, że w swoich wypowiedziach zwracali przede wszystkim uwagę na rolę nauczyciela, jego kompetencje dydaktyczno-wychowawcze oraz osobowość. Dobra szkoła – wg nich – to taka, która:

 • wykazuje troskę o dziecko i jego potrzeby na każdym etapie rozwoju emocjonalno-intelektualnego
 • w centrum zainteresowań i oddziaływań stawia ucznia
 • przyjmuje wszystkich uczniów, niezależnie od środowiska, z jakiego się wywodzą
 • posiada mądrych i odpowiednio pedagogicznie przygotowanych nauczycieli
 • przygotowuje uczniów do wyższych poziomów edukacji
 • opiera się na właściwych relacjach uczeń – nauczyciel
 • inspiruje do uczenia się, rozbudza uczniowską motywację
 • zapewnia nauczycielowi czas na realny kontakt z uczniem
 • opierając się na klasycznych filarach edukacji, dba zarówno o rozwój wiedzy (poznanie), wychowanie (etyka), zdobycie umiejętności (zawód), jak i o kwestie kulturowe i religijne młodego człowieka.

Dyskutanci zwrócili ponadto uwagę na potrzebę odbudowy wartości w szkole i ogromną rolę wychowania aksjologicznego, postępujący kryzys humanistyki oraz brak stabilności w systemie szkolnym.

Zdjęcia z debaty można obejrzeć na stronie głównej KUL: http://www.kul.pl/05-12-2016-quot-dobra-szkola-to-quot-dyskusja-panelowa,gal_15837.html

 

 

 1. Dydaktyczne mikołajki (08.12.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Czwartkowy poranek studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia oraz członkowie Koła Dydaktyków, którzy realizują specjalizację nauczycielską, spędzili w towarzystwie Pani mgr Anny Marzec z Zespołu Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie. Nauczycielka bardzo ciekawie i zdecydowanie rzeczowo (!) opowiedziała o stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Pokazała przykładowy plan rozwoju nauczycielskiego i omówiła jego budowę, zapoznała słuchaczy z obowiązkami nauczyciela stażysty i opiekuna stażu, opowiedziała, czym jest i jak może wyglądać teczka stażysty.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wbrew trudnym warunkom atmosferycznym i drogowym wielu studentom udało się dotrzeć na czas (mimo bardzo rannej pory dydaktycznej nasiadówki).

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

4. Wiosenne spotkanie dydaktyczne (28.03.2017) – organizacja spotkania

 

 

TEMAT: NAUCZYCIEL  WSPOMAGAJĄCY

28 marca 2017 roku po południu w Collegium Norwidianum KUL odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne, adresowane do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, realizujących specjalizację nauczycielską. W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich.

 

Tym razem naszym gościem była Pani Iwona Sławińska, nauczycielka w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie. Pani Sławińska jest nauczycielem wspomagającym, na lekcjach obejmującym opieką przede wszystkim uczniów dysfunkcyjnych (np. dyslektyków, autystyków). Opowiedziała o zaletach swojej pracy, wyzwaniach, jakie niesie kontakt z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, różnych formach pomocy (np. zajęcia kompensacyjne, rewalidacyjne), różnicowaniu wymagań i sposobów oceniania. W naszej wiosennej nasiadówce uczestniczyła również Joanna Żytek, studentka ostatniego roku polonistyki, która od września 2016 roku pracuje w szkole SKRZYDŁA. Na lekcjach przez nią prowadzonych funkcję wspomagającą pełni Pani Sławińska.

 

 

 1. Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? – udział w debacie (30.05.2017)

30 maja na KULu odbyła się kolejna debata gwiaździsta. Tym razem dyskutanci (przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele akademiccy KUL), zaproszeni przez prowadzącą – prof. Urszulę Paprocką-Piotrowską –zastanawiali się nad zmianami w kształceniu studentów specjalizacji nauczycielskich, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów. Wskazano zarówno nieprawidłowości w konstrukcji programów zajęć i zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych (np. brak ujednolicenia nazw przedmiotów w ramowych planach nauczania, co przyczynia się dezorientacji dyrektorów szkół, przyjmujących do pracy młodych nauczycieli; potrzebę kształcenia nauczycieli jedynie na studiach stacjonarnych, dziennych), jak i obszary wymagające reorganizacji:

 • zorganizowanie systemu selekcji kandydatów na nauczycieli
 • powiązanie kształcenia nauczycieli ze szkołami (np. poprzez zawieranie tzw. kontraktów)
 • wzmocnienie systemu doradztwa metodycznego w Polsce
 • zwrócenie uwagi w kształceniu młodych nauczycieli na ich umiejętności językowe (w tym znajomość języków obcych)
 • promocja edukacji i zawodu nauczyciela
 • ograniczenie liczby uczelni/ szkół wyższych kształcących kadrę pedagogiczną.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, godz. 14:50 - Agnieszka Karczewska