STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
W procesie kształcenia do dyspozycji studentów znajdują się pracownie sztuk plastycznych, projektowania krajobrazu, pracownia mikroskopowa oraz komputerowa. Studenci podczas studiów uczą się korzystać z programów do projektowania - AutoCad, SketchUp, Corel Draw, aplikacje GIS, itp.
Absolwenci kierunku architektura krajobrazu przygotowani są do podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia lub matematyka.

 


  

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:08 - Magdalena Kargol