Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/1017

Tradycyjnie w trzecią niedzielę października Katolicki Uniwersytet Lubelski uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki - 99. w historii uczelni. W tym roku inauguracja miała szczególny charakter – zakończyła obrady V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach” i rozpoczęła obchody 100-lecia uniwersytetu, który, jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński – jest jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Mszy św. na rozpoczęcie uroczystości przewodniczył abp Gintaras Grušas, Metropolita Wileński, a tegoroczny wykład inauguracyjny – „Polska w postchrześcijańskiej Europie”, wygłosił prof. Wojciech Roszkowski.

- Zbliżająca się 100. rocznica powstania naszego Uniwersytetu jest okazją do święta dla całego środowiska akademickiego, ale skłania też do refleksji i analiz, by wnioski z nich płynące stały się pomocne w opracowywaniu koncepcji dalszego rozwoju Uczelni. A – co chcę podkreślić – mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – Deo et Patriae – powiedział rektor KUL podczas uroczystości w auli.

Ks. prof. Dębiński podkreślił również znaczący wzrost w zakresie uzyskanych grantów naukowo-badawczych w ostatnim roku akademickim oraz fakt ukończenia kilku ważnych inwestycji budowlanych, niezbędnego elementu funkcjonowania i rozwoju uczelni. Dziękował także pracownikom uniwersytetu za zaangażowanie w pracę naukową, dydaktyczną i administracyjną. Nie zapomniał o byłych pracownikach uczelni - „o przyjęcie słów szczególnej wdzięczności proszę profesorów seniorów, którzy całe swoje życie związali z naszą Uczelnię, a i teraz zaszczycają ją swoją obecnością oraz wspierają swoją mądrością”.

Natomiast studentom i doktorantom, zwłaszcza tym rozpoczynającym swą edukację, życzył, by optymalnie wykorzystali ten wyjątkowy w swoim życiu czas na rozwój intelektualny i duchowy.

 

---

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. Misją uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce 8 grudnia1918 roku.

Obecnie strukturę uniwersytetu stanowi osiem wydziałów - siedem w Lublinie oraz wydział zamiejscowy w Stalowej Woli. Uniwersytet kształci na 40 kierunkach studiów oraz w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Na uniwersytecie studiuje ponad 12,5 tys. studentów, w tym ponad 1,7 tys. doktorantów oraz ponad 600 cudzoziemców pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Chin i Nigerii.

Kadrę uczelni stanowi 1986 osób, w tym niemal 1100 nauczycieli akademickich, z których 430 to samodzielni pracownicy naukowi.

Studia na KUL w tym roku, na wszystkich szczeblach kształcenia (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz doktoranckie) rozpoczęło niemal 4 tys. osób. Największą popularnością w tegorocznej rekrutacji cieszyły się kierunki od lat wybierane najchętniej: psychologia, filologia angielska, sinologia, prawo i bezpieczeństwo narodowe. Dobrze wypadły również: informatyka, ekonomia i filologia niderlandzka.

W tym roku akademickim KUL otworzył jeden nowy kierunek na studiach stacjonarnych II stopnia (policencjackich) - humanistykę cyfrową. Są to studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia z językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, bibliologii i informatologii oraz nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku to – w założeniu – humanista przygotowany do funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów.

W zakresie planów inwestycyjnych, na KUL kontynuowana będzie budowa i modernizacja Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przebudowa parteru Kolegium Jana Pawła II, by mógł stać się miejscem spotkań i odpoczynku. Planowana jest także rozbudowa obiektów sportowych na Poczekajce - w tym budowa kortów tenisowych, sali do squasha i krytego boiska wielofunkcyjnego, a także całościowa rewitalizacja gmachu głównego. Rozpoczynają się również prace koncepcyjne nad utworzeniem Muzeum KUL, jako miejsca profesjonalnej ekspozycji uniwersyteckich zbiorów sztuki. Formalnie nowa jednostka została już powołana do istnienia z dniem 1 września 2016 roku, na bazie Pracowni Zbiorów Muzealnych i Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL. Muzeum zostanie zlokalizowane w Kampusie Głównym KUL. Aktualnie zespół specjalistów muzealników rozpoczął przygotowania do opracowania programu funkcjonalnego nowej instytucji. W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Miasta Lublin na budowę i lokalizację pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – pierwszego rektora KUL, wybrana została kapituła konkursowa, która opracowuje obecnie regulamin konkursu na projekt architektoniczny.

W bieżącym roku akademickim kontynuowane będą także projekty wspierające wejście studentów na rynek pracy, na które KUL otrzymał dodatkowe dofinansowanie, w ramach kilku konkursów. Dzięki nim studenci ostatnich lat studiów neofilologicznych, Wydziału Nauk Społecznych, prawa, prawa w biznesie, europeistyki, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych oraz administracji mają możliwość praktycznego zastosowania akademickiej wiedzy i umiejętności podczas staży w firmach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Mogą także podnieść oczekiwane przez pracodawców kompetencje i umiejętności praktyczne poprzez: certyfikowane szkolenia, dodatkowe zajęcia warsztatowe, w tym realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

 

Program

godz. 9.00, Kościół Akademicki KUL

Msza Święta - przewodniczenie i homilia - JE abp Gintaras Grušas, Metropolita Wileński

godz. 11.00, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 • Hymn Państwowy, Chór KUL,
 • Wystąpienie JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL,
 • Gaude Maria virgo, Chór KUL,
 • Wystąpienie przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół KUL,
 • Immatrykulacja studentów,
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów,
 • Gaude Mater Polonia, Chór KUL,
 • Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Polska w postchrześcijańskiej Europie
 • Słowo Wielkiego Kanclerza KUL JE abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
 • Gaudeamus igitur, Chór KUL

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydał kolejny tom dzieł zebranych Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI. Jest to tom VII pt. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja w przekładzie Wiesława Szymony OP i Ewy Grzesiuk, pod redakcją Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej. Tym samym ukończonych zostało osiem tomów z planowanych piętnastu. Uroczysta prezentacja nowego tomu odbędzie w sobotę, 15 października o godz. 10.30 podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

 

Najnowszy, dwuczęściowy tom Opera Omnia to rodzaj komentarza Josepha Ratzingera do prac II Soboru Watykańskiego, które przebiegały pod hasłem „aggiornamento” (Jan XXIII), uwspółcześnienia Kościoła i otwarcia na potrzeby dzisiejszego świata. Papież Benedykt XVI zachęca czytelników do zagłębienia się w nauczanie tego soboru, które uważa za kontynuację poprzednich i część całej Tradycji Kościoła: „Kościół jest – zarówno przed Soborem, jak i po nim – tym samym Kościołem”.

„Odnowa Kościoła ma dwojaki zamiar. Jej punktem odniesienia jest człowiek żyjący w teraźniejszości, w jego realności i jego świecie, takim, jaki on jest. Miarą odnowy jest jednak Chrystus – taki, jakiego ukazuje Pismo Święte. A skoro odnowa usiłuje przemyśleć Ewangelię Chrystusa i wyrazić ją w sposób zrozumiały dla teraźniejszego człowieka – tzn. w sposób współczesny (aggiornamento znaczy: wznieść się na wyżyny czasu) – to cel [naszego działania] polega dokładnie na tym, by zrozumieć Chrystusa” – czytamy w prezentowanym tomie.

Jak mówi redaktor polskiego wydania Dzieł Wszystkich ks. prof. Krzysztof Góźdź, w chwili zwołania Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII i uroczystego otwarcia (w dniu 11 października 1962 roku), Joseph Ratzinger był najmłodszym z jego uczestników-ekspertów. Kardynał Josef Frings z Kolonii wybrał wówczas 35-letniego profesora z Bonn na swego teologa i eksperta soborowego. Podczas przygotowań i obrad Soboru Ratzinger okazał się wytrawnym teologiem nie tylko we współpracy z kard. Fringsem, ale także samodzielnie w komisjach soborowych.

 

Prezentowany tom jest podzielony na 7 części:

Część A - W przededniu Soboru – przedstawia dwa teksty powstałe w latach między zwołaniem Soboru (1959) a oficjalnym jego otwarciem (1962), które zajmują się fundamentalnymi tematami, istotnymi dla rozumienia tekstów soborowych. Dotyczą one eucharystycznej odnowy XX wieku oraz sytuacji duchowej współczesnego świata od Soboru Watykańskiego I.

Część B - pod tytułem Współpraca – obejmuje działania Ratzingera jako eksperta soborowego i doradcy kardynała Josefa Fringsa, a także konkretny wkład przy tworzeniu poszczególnych schematów dokumentów soborowych, jak: Konstytucji o Objawieniu Dei verbum, Konstytucji o Kościele Lumen gentium, czy Dekrecie Ad gentes, a także 11 szkiców soborowych przemówień kardynała Fringsa.

Część C - zatytułowana Sprawozdanie/Uczestniczenie – porusza najważniejsze kwestie teologiczne, wokół których toczyły się gorące debaty i dyskusje soborowe: o Objawieniu, Kościele, ekumenizmie, współczesnym świecie, kolegialności biskupów, Piśmie i Tradycji, synodzie biskupów, misjach, posłudze kapłańskiej.

Część D - nosi tytuł Współpraca z kardynałem Josefem Fringsem i jest to niejako hołd Ratzingera złożony arcybiskupowi Kolonii, który w roku 1961 powołał go na swego eksperta teologicznego.

Część E - to Komentarz do trzech najważniejszych konstytucji soborowych: Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, a także komentarz do Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów Presbiterorum ordinis i Dekretu oraz wypowiedzi Soboru na temat misji nieujęte w Dekrecie misyjnym Ad gentes divinitus.

Część F - Recepcja to artykuły naukowe Ratzingera dotyczące recepcji nauczania Soboru, powstałe od momentu zakończenia Soboru aż po pontyfikat. Traktują one o zasadniczych kwestiach teologicznych, jak np. Chrystus i Kościół, Ciało Chrystusa i Kościół, a także rozważania nt. sytuacji Kościoła po Soborze, o posłudze Kościoła wobec świata, czy wreszcie homilie wygłoszone na tematy związane z Soborem, jak: idea aggiornamento, odpowiedzialność za Kościół, chrystocentryzm Soboru Watykańskiego II.

Część G - zawiera sześć recenzji i dwie przedmowy do dzieł związanych z Soborem.

 

Sponsorem wydawnictwa jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach.

 

Benedykt XVI powierzył wydanie swoich Dzieł Zebranych kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi. W tym celu w 2007 roku na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie w latach 1969-1977 ks. prof. Joseph Ratzinger wykładał dogmatykę, powstał Instytut Papieża Benedykta XVI, którego zadaniem jest dokumentowanie życia, myśli i akademickiego dorobku Benedykta XVI/ Josepha Ratzingera. Jednym z zadań instytutu jest wydanie krytyczne wszystkich dzieł Josepha Ratzingera. Edycja wydawana jest równolegle w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i polskim. W Polsce wyłączność na wydawanie dzieł w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Polska edycja jest krytycznym przekładem niemieckiego oryginału, kolejne tomy wydawane są w takiej samej kolejności, jak niemieckie. Pierwsze tomy ukazały się w 2012 roku. Według planu wydawniczego edycja zakończy się w roku 2018. Pełne wydanie będzie się składać z 15 tomów oraz bibliografii i indeksu całościowego. Redaktorami polskiego wydania są ks. prof. Krzysztof Góźdź (dogmatyk) oraz prof. Marzena Górecka (germanistka). W roku 2013 wydawnictwo otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks w kategorii seria wydawnicza za tomy 11 i 12, a w roku 2014 w kategorii nauki kościelne za tomy 8/1 i 8/2.

 

Dotychczas wydane tomy w edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera, dostępne w Wydawnictwie KUL:

 1. Teologia liturgii (2012)
 2. Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości (2012)
 3. Kościół – znak wśród narodów, cz. 1 i 2 (2013)
 4. Zmartwychwstanie i życie wieczne (2014)
 5. Lud i Dom Boży w nauce Augustyna o Kościele (2014)
 6. Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury (2014)
 7. Jezus z Nazaretu, cz. 1 i 2 (2015)
 8. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, cz. 1 i 2 (2016)

V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Obradami V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”, który odbędzie się w dniach od 13 do 16 października, Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna obchody swego 100-lecia.

Lubelskie kongresy - swoistego rodzaju forum dialogu między myślą chrześcijańską a współczesną kulturą, zapoczątkował śp. abp Józef Życiński. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego wydarzenia – „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości” (15-17 września 2000 r.), „Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy” (24-26 września 2004 r.), „Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności” (25-28 września 2008 r.), „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei” (27-30 września 2012 r.).

Tegoroczny Kongres poświęcony będzie pojęciu wolności w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych. „Warto podjąć tę tematykę na KUL, który jest świadkiem i patronem przebijania się polskiej kultury i nauki do wolności. Lubelska uczelnia zawsze była ośrodkiem, w którym była chroniona i wykładana prawda o ludzkiej wolności, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym” – powiedział na konferencji prasowej zapowiadającej Kongres jej główny organizator abp Stanisław Budzik.

Podczas kongresu odbędą się dwie ważne akademickie uroczystości - nadanie tytułu doktora honoris causa KUL Krzysztofowi Pendereckiemu oraz odnowienie doktoratu absolwenta KUL ks. prof. Michała Hellera.

Wykład inauguracyjny "Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii" wygłosi kard. Gianfranco Ravasi. Natomiast w kongresowych dyskusjach na temat istnienia wolnej woli, KUL-u jako wyspy wolności, kryzysu migracyjnego w kontekście dialogu międzyreligijnego, ukraińskiej rewolucji godności, dialogu Kościoła Katolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną,  uczestniczyć będą m.in. prof. Andrzej Friszke, prof. Antoni Dudek, dr hab. Mieszko Tałasiewicz, dr Paweł Kowal, prof. Daniel Rotfeld, prof. Andriej Zubow, Antoine Arjakovsky, prof. Józef Niewiadomski, s. Małgorzata Chmielewska, abp Gintaras Grusas.

Wśród zaplanowanych wydarzeń kulturalnych są koncerty, wystawy, monodram Ojciec Bóg, pokaz specjalny filmu „Zaćma” z udziałem reż. Ryszarda Bugajskiego oraz spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim. Bardzo interesująco zapowiada się również debata dwóch ambon, na temat „Wolność i religia” z udziałem profesorów - Jana Woleńskiego i Piotra Gutowskiego.

Kongres poprzedzony zostanie otwarciem wystawy stu najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na Zamku Królewskim w Warszawie. Wernisaż odbędzie się 12 października, a wystawę będzie można oglądać do końca 2016 roku.

 


Dzień Białej Laski

Z okazji Dnia Białej Laski Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL zaprasza w poniedziałek, 17 października do Atrium Collegium Norwidianum. W godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można spróbować pokonać tor przeszkód z białą laską, zjeść pyszne kanapki (pod warunkiem samodzielnego przygotowania ich z zasłoniętymi oczami), przejść błyskawiczny kurs brajla, zapoznać się z najnowszą techniką i oprogramowaniem dla osób niewidomych, zobaczyć wystawę książek z dotykowymi ilustracjami oraz pomocy dydaktycznych dla niewidomych. A wszystko po to, by się poznać i dzięki temu lepiej zrozumieć osoby niewidome.

 

Centrum zaprasza również na swoje stoisko podczas Festiwalu „Pełnoaktywni w Akcji” (Hala Targów Lublin), gdzie w sobotę 15 października zaprezentuje różne aspekty integracji - zarówno w nauce, jak i zabawie. Będzie można zobaczyć m.in. rower tandem, biego-sanki, obrazy w wersji dotykowej, materiały do wyjaśniania niewidomym dzieciom trudnych pojęć opartych na wrażeniach wzrokowych i relacjach przestrzennych, czy domino brajlowskie. Krótka kronika w formie zdjęć i pokazu slajdów ukaże natomiast zaangażowanie KUL w pomoc organizacjom wspierającym edukację niewidomych dzieci i studentów w kilku krajach – między innymi w Nepalu, Indiach, Samoa i Palau.


Międzynarodowy Dzień KUL

W środę 12 października na KUL odbędzie się spotkanie integracyjne dla zagranicznych i polskich studentów: Międzynarodowy Dzień KUL. Zapraszamy od godz. 14.00 do Atrium Kolegium Norwidianum.

Będzie się można dowiedzieć skąd przyjechali zagraniczni studenci KUL, posłuchać wspomnień kilku cudzoziemców studentów i absolwentów KUL, obejrzeć etiudę przygotowaną przez Teatr ITP. oraz porozmawiać przy daniach kuchni polskiej, które przygotuje stołówka studencka.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim liczba studentów obcokrajowców od kilku lat sukcesywnie rośnie. Studiuje tu ponad 600 studentów z zagranicy. Pochodzą oni z 45 krajów – najwięcej osób z Ukrainy (stanowią ponad połowę wszystkich obcokrajowców), Białorusi i Hiszpanii, ale studiują tu także studenci z takich państw jak Nigeria, Kazachstan, czy Chiny. Co roku na KUL studiuje ponad 130 stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Są to studenci z krajów byłego Związku Radzieckiego, którzy już od ponad ćwierćwiecza (od 1990 r.) mogą bezpłatnie studiować na KUL – Fundacja zapewnia im mieszkanie i środki niezbędne do utrzymania, natomiast koszty kształcenia pokrywa Towarzystwo Przyjaciół KUL. Większość zagranicznych studentów KUL wybiera naukę w języku polskim, ale co roku uczelnia stara się poszerzać ofertę studiów anglojęzycznych. W tym roku do dotychczas prowadzonych - biotechnologii, europeistyki, filozofii, kognitywistyki i prawa kanonicznego, dołączyła informatyka na studiach I stopnia. Studenci zagraniczni studiują na niemal wszystkich kierunkach, wśród najchętniej przez nich wybieranych można wymienić stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną, psychologię, filozofię i teologię.

 


Dr Anna Kosińska laureatką stypenidum dla wybitnych młodych naukowców

Dr Anna Kosińska, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL znalazła się w gronie laureatów stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. W 11 edycji konkursu stypendia, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymało 168 młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Laureaci wyłonieni zostali spośród 1137 kandydatur zgłoszonych przez rady wydziałów i jednostki naukowe zatrudniające młodych naukowców. Otrzymane stypendium pozwoli im rozwijać swoją działalność naukową.

 

Dr Anna Magdalena Kosińska jest absolwentką historii sztuki i prawa KUL, stopień naukowy doktora uzyskała w 2012 r. na podstawie rozprawy „Kulturalne prawa człowieka - regulacje normatywne i ich realizacja”. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Unii Europejskiej, koordynatorem Akademii Prawa Europejskiego oraz dyrektorem Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL. Jej zainteresowania naukowe obejmują system ochrony praw człowieka, prawo azylowe, migracyjne i powrotowe Unii Europejskiej, oraz problematyka wielokulturowości i integracji migrantów. Jest autorką publikacji z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego. Należy do Zespołu Ekspertów KUL – naukowców, którzy są gotowi dzielić się wiedzą, doświadczeniem i badaniami za pośrednictwem mediów.