Jubileusz 90-lecia prof. Stefana Sawickiego

„Wiedzą Państwo, że chcąc nie chcąc skończyłem 90 lat dzisiaj” – tymi słowami rozpoczął spotkanie z uczniami i najbliższymi przyjaciółmi profesor Stefan Sawicki, literaturoznawca, norwidolog, wieloletni wykładowca KUL.

Kameralne spotkanie z okazji urodzin profesora odbyło się 8 lutego w rektoracie KUL. Laudację ku czci Jubilata wygłosił prof. Leszek Mądzik – wyraził w niej wdzięczność za wszystkie lata obecności profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreślił jego wyjątkową szlachetność i postawę ukierunkowaną ku drugiemu, by wydobyć z niego to co najbardziej wartościowe. „Kameralność dzisiejszego spotkania jest na drugim biegunie tego, kim jest osoba prof. Stefana Sawickiego i jego wartość dla uniwersytetu. Od 1951 roku, kiedy rozpoczął pracę na KUL, jego obecność trwa do dziś i można powiedzieć, że jest rdzeniem i korzeniem tego uniwersytetu” – podkreślił.

„Z 90 lat mojego życia 70 spędziłem w kręgu jednej instytucji – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dlatego chciałbym podziękować za taką długą gościnę” – powiedział Jubilat, dziękując za życzenia. Przypomniał również początki swojej pracy na KUL: „Na kilka miesięcy przed ukończeniem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymałem od księdza rektora Antoniego Słomkowskiego propozycję asystentury na filologii polskiej KUL. Miałem zupełnie inne plany, ta propozycja była absolutnie nieoczekiwana, jednak nie namyślałem się długo i dosłownie w kilka godzin po egzaminie magisterskim spakowałem swoje krakowskie manatki i wsiadłem do pociągu, który szedł do Lublina. I dzisiaj z tej długiej perspektywy pracy w KUL-u uważam, że to była decyzja dobra, słuszna, a z mojego punktu widzenia w pewnym sensie błogosławiona. KUL stał się wkrótce dla mnie drugim domem.” Podkreślił także, że środowisko uniwersyteckie KUL jest miejscem gdzie lepiej poznał Kościół. „I to mnie upewniło, że wspólnota Kościoła jest tą, w której chcę być do końca. I za to też jestem wdzięczny”.

W swoim wystąpieniu odniósł się do wyjątkowej atmosfery uniwersytetu i klimatu wolności, który w czasach PRL-u pozwalał spokojnie pracować naukowo i dydaktycznie. Wspominał także wyjątkowych, szlachetnych i odważnych ludzi, których miał szczęście tu spotkać. W sposób szczególny wyraził wdzięczność swoim uczniom – „Wdzięczny jestem im za to, że zaufali mnie jako kierownikowi swojej drogi naukowej, a wyznam, że było to dla mnie bardzo ważne, bo ja przede wszystkim czułem się nauczycielem. Myślę, że bardziej nawet niż badaczem”.

---

Profesor Stefan Sawicki urodził się w 1927 roku, w Brześciu. Jest wybitnym badaczem, teoretykiem i historykiem literatury, autorem licznych, znakomitych publikacji z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz metodologii badań literackich. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdziemy pełne spektrum rodzajów literackich: od poezji poprzez prozę po dramat i teatr. Szczególną miłością Profesora jest twórczość Cypriana Norwida.

Studiował filologię polską na KUL (1946-1948), a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1948-1951); doktorat uzyskał w 1960 roku (na UMK); stopień doktora habilitowanego (na UMK) w 1968 roku, tytuł naukowy profesora w 1972. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1971-1983 był prorektorem KUL; w latach 1989-1998 był prezesem Towarzystwa Naukowego KUL; w latach 1990-1993 był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN; od 1993 jest członkiem PAU należy również do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1981-1983 był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski, a w 1980-1990 - Rady Naukowej Episkopatu Polski. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń: Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2009), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1996), Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego (1999), Doktoratu honoris causa UKSW (2009), medalu Pro Ecclesia et Pontifice - jednego z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej, które może otrzymać osoba świecka w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła (2015).

Od 1951 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1999 był pracownikiem KUL, wciąż w życiu naukowym i społecznym uniwersytetu bierze czynny udział. Od wielu lat jest związany z Ośrodku Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL – jest przewodniczącym Rady Naukowej, redaktorem naczelnym rocznika "Studia Norwidiana" (od założenia w 1983) oraz przygotowywanego w ramach prac Ośrodka, wraz z kilkunastoosobowym zespołem edytorów z różnych ośrodków uniwersyteckich Polski, pierwszego krytycznego wydania Dzieł wszystkich Cypriana Norwida.

 

Jubileusz 90. lecia urodzin prof. Stefana Sawickiego

 

Prof. Stefan Sawicki - przemówienie z okazji jubileuszu 90. lecia urodzin


Pierwsze krytyczne wydanie Dziennika czynności gen. Sikorskiego

Historycy KUL, lubelskiego oddziału IPN oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wydali 1. tom „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego”. Publikacja jest krytyczną edycją naukową bardzo ważnego źródła do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy - diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939-1943. Dziennik był dotąd dostępny jedynie w rękopisie w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. To wyjątkowe źródło szczegółowo dokumentuje działania najważniejszej postaci polskiego życia politycznego i wojskowego na emigracji. Pierwszy tom „Dziennika” obejmuje okres pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 1940 roku. W kolejnych tomach opublikowane zostanie kalendarium czynności gen. Sikorskiego do roku 1943, załączniki do kalendarium, w tym dokumenty, korespondencja, sprawozdania, wspomnienia oraz fotografie ilustrujące aktywność premiera i naczelnego wodza, przerwaną tragiczną śmiercią podczas katastrofy w Gibraltarze.

Krytycznego opracowania źródłowego pierwszej części materiału podjął się zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego z Katedry Historii Najnowszej KUL, pomysłodawcy przedsięwzięcia. Ponadto w skład zespołu weszli dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz mgr Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Projekt jest finansowany z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 


Konkursy o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

Obie nagrody mają premiować osoby, których działalność wpisuje się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatury mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne z kraju i zagranicy.

 

Do nagrody naukowej mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w 2016 roku, zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych np. ukazujące godność osoby ludzkiej, czy działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do nagrody. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

 

Druga z nagród przyznawana jest za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie premiowane będą osiągnięcia z 2016 roku. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody. Nagroda wynosi 10 tys. zł.

 

To już trzecia edycja nagród, którym patronuje hr. Potulicka. Pierwszym laureatem - w kategorii sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu – został Paweł Hajduk, Prezes Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W roku 2016 nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała Monika Maludzińska, autorka monografii pt. „Kraj jest nieszczęśliwy że ma ludzi próżnujących” walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku”.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2017 na adres Sekretariat Rektora KUL, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14 z dopiskiem odpowiednio: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe” lub Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL - uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które w tym roku będzie obchodzone 23 czerwca.

 

---

 

Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) była córką hrabiego Kazimierza Potulickiego i Marii z Zamoyskich. Właścicielką dóbr Potulice i Ślesin (woj. kujawsko-pomorskie), działaczką społeczną, inicjatorką i donatorką licznych dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu, czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Hr. Potulicka była osobą przedsiębiorczą, jej gospodarstwo prowadzone było, jak na ówczesne czasy, w sposób bardzo nowoczesny. Równocześnie bardzo dbała o otoczenie społeczne (hipoteka społeczna) – wspierała słabszych, dbała o szkolnictwo i rozwój kulturalny osób zamieszkujących na terenie jej majątku. W ten sposób realizowała w praktyce ideały katolickiej nauki społecznej. Pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku utworzyła Fundację Potulicką, na którą przeznaczyła swoje dobra. Dochody z nich uzyskiwane miały stanowić wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobra fundacji zostały upaństwowione w okresie PRL, od roku 1991 fundacja wróciła pod zarząd KUL.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obu nagród znajdują się na stronie internetowej konkursów.

Więcej informacji: Dział Organizacyjno-Prawny KUL, tel. 81 445 41 77