Publications (selected)

 

 • Books
  1. Gotllob Frege i problemy filozofii współczesnej (‘Gottlob Frege and the Problems of Contemporary Philosophy’) Wydawnictwo KUL, Lublin, 2005, pp. 414.
  2. O relacji między myślą a językiem (studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl a językiem) (On the Relation between Thought and Language. (A Critical Study of Approaches that Identify Thought and Language), Seria Wydawnicza: UMYSŁ. PRACE Z FILOZOFII I KOGNITYWISTYKI, Lublin 2009.
 • Articles
  1. Rola języka w poznaniu. (The Role of Language in Cognition), in: Przewodnik po Teorii Poznania, (red. R. Ziemińska), WAM, Kraków, 2012 (in print).
  2. O treści i nabywaniu pojęcia przekonania od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność, (‘On the Content and Acquiring the Concept of Belief: from False Beliefs Tests to Opacity Tests’), in: (eds. J. Bremer, A. Chuderski, Pojęcia (Concepts), Universitas, Kraków
  3. Gottlob Frege’s Thought in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy, in: "Studies in Logic and Theory of Knowledge", N.7 , 2012
  4. Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysły (‘Self-Consciousness, Dialogue, Internal Speech and Other Minds’) , in: (ed. P. Oleś), Ja- dialogowe, PWN, Warszawa, 2011, p. 280-312
  5. The Involvement of Language in Human Cognition, in: U. Żegleń (ed.) Cognitive Sciences and Media in Education, Toruń, 2010, p. 77-95.
  6. Determining the Role of Language in the Second Order Thinking (Mindreading and Language), in: (ed.) P. Stalmaszczyk; Philosophy of Language and Linguistics. Volume II: The Philosophical Turn, , Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2010, p. 65-81.
  7. Kognitywne Podstawy Komunikacji, (‘The Cognitive Foundations of Communication’), in: "Przegląd Filozoficzny" 2010, nr 3 (75), s. 331-337.
  8. Language and Second Order Thinking (The False Belief Task), in: Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, red V.A. Munz, K. Puhl, J. Wang, Kirchberg am Wechsel/Lower Austria 2009, ss. 166-169.
  9. Language, Consciousness and Thinking about Thought, in: New Pathways in Linguistics, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, pp. 187-206.
  10. Philosophical Priority of Judgment , in: "Brentano’s Studien" (2009), T. XII, pp.281-306
  11. Brentano, Marty and Twardowski on the Priority of Thought over Language, in: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, T. 5, red. A. Horecka, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008, pp. 91-117.
  12. Husserl-Frege. Zwrot antypsychologistyczny (‘Husserl-Frege. Antipsychological Turn’), in: "Przegląd Filozoficzny" 2009, pp. 1-30
  13. Proces formowania umysłu językowego – o relacji miedzy myślą a językiem z perspektywy psychologii rozwojowej (‘The process of emergence of the linguistic mind’), in: Język - poza granicami języka, (red.) A. Kiklewicz/ J. Dembowski, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2008, pp. 157-196.
  14. Modularyzm – Język – Liczba. O językowych uwarunkowaniach myślenia matematycznego, (‘Modularity-Language-Number’), in: Modularność umysłu, (red.) Sz. Wróbel, Wydawnictwo UAM, 2007, ss. 133-175.
  15. Uwagi o antypsychologizmie Fregego i Husserla (‘Frege and Husserl on Antipsychologism’), in: Psychologizm-Antypsychologizm, ed. A. Olech, Aureus 2001, pp. 29-49 (co-author prof. L. Koj)
  16. O Logice predykatów-Analiza Logiczo-Filozoficzna (‘On the Logic of Predicates – The Logical-Philosophical Analysis’), in: "Roczniki Filozoficzne", T L, z.1 (2002), pp. 121-163
  17. On Predicate Logic: A Logical-Philosophical Analysis, in: "Studies in Logic and Theory of Knowledge", N.6 , 2006, pp. 81-125.
  18. Fregego krytyka dowodu ontologicznego (‘Frege’s Critique of the Ontological Argument’), in: "Analiza i Egzystencja" 1(2005) pp.31-62
  19. Myśl Gottloba Fregego w świetle badań prowadzonych w filozofii współczesnej (‘The Thought of Gottlob Frege in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy’), in: "Roczniki Filozoficzne", T LII, z.2(2004), pp.133-170.
  20. O metodę w filozofii (‘The Method of Philosophy’), in: "Jedność nauki – jedność świata", OBI Kraków, 2003, pp. 141-153
  21. O sądzie egzystencjalnym (‘On Existential Judgment’), in: "Studia Metafilozoficzne", T II, Lublin 2002, TN KUL, pp. 295-353
  22. The Existential Judgement and Cognition of Existence, in: "Studies in Logic and Theory of Knowledge", n.5, 2002, pp.121-139.
  23. Two Types of Philosophical Analysis, in: WCP Logic and Philosophy of Logic, http://www.bu.edu/wcp/Papers/Logic/logiGut.htm
  24. Metaphisico-Semantical Aspects of St. Thomas’s Theory of Judgement, in: "Thomism: History and Today" ed.J. Knasas, 1999, pp.77-88.
  25. Czy Brentano stworzył zadawalającą teorię sądu? (‘Did Brentano Build a Satisfactory Theory of Proposition?’) in: "Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria", n.2(26) 1998, pp. 31-50.
  26. Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia (‘Existential Judgement and the Cognition of Existence’), "Roczniki Filozoficzne" 44(1996), z.1, ss. 61-78.