Publikacje

 

Książki

 1. Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2005, ss. 414.
 2. O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem (seria wydawnicza Umysł: Prace z Filozofii i Kognitywistyki, TN KUL, Lublin 2009
 3. Gut A., Wróblewski Z. (2015) (red.), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, Wydawnictwo KUL. Lublin

 

Artykuły

 1. Gut, A, Hryniewska J., Pejda K, Mirski R., Stoch A; Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China, in: Studies in Linguistic, Anglophone Literatures and Cultures, edited by Duda, B., R. Kiełtyka, R. and E. Konieczna Peter Lang Publisher (2018) pp.70-92.
 2. Gut A., Fan Zhenxu, Wilczewski M., Inner Speech, the Self Cross-culture Research on the Polish and the Chinse, in ICDS (series) 2018
 3. Wilczewski, M., Søderberg, A-M., & Gut, A. (2017). Polish Experts’ Communication Encounters with Locals in a Chinese Subsidiary of a Western MNC: The Expatriate Perspective. Paper presented at 11th GEM&L International Workshop on Management & Language , København, Denmark
 4. Gut, A., Wilczewski, M., Gorbaniuk, O. (2017), Cultural Differences, Stereotypes and Communication Needs in Intercultural Communication in a Global Multicultural Environment. The Employees’ Perspective, in: Journal of Intercultural Communication, 2017 n. 43.
 5. Gut, A., Wilczewski, M., Gorbaniuk, O. (2017), How Culture-Based Perspective-Taking Influences Communication Awareness and Needs of Employees in a Multicultural Environment, in Journal of Intercultural Communication 2017; n. 45
 6. Gut A., Mirski R., (2016) In Search of a Theory: The Interpretative Challenge of Empirical Findings on Cultural Variance in Mindreading" in: Studies in Logic and Grammar and Rhetoric, 48(61) 2016,
 7. Gut Arkadiusz, (2016) Językowe i kulturowe uwarunkowania myślenia o umyśle, relacji umysł-ciało i atrybucji stanów mentalnych, w: (red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Tkaczyk, M. Grygianiec) Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga pamiątkowa dla Profesora Jadackiego. Seria druga. Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Semper. s. 380-394.
 8. Gut A., Wilczewski M. (2016) “The role of language in the emergence of mature belief reasoning" in: M. Hinton (ed.) Linguistics and Philosophy of Language, Peter Lang – International Academic Publisher, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 209-238.
 9. Gut A. (2016), Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków, s. 715-758 (w druku)
 10. Haman M., Gut A., (2016), Wiedza wrodzona, w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków, s. 655-710 (w druku)
 11. Gut A. (2015), Overcoming Logical Psychologism (Frege’s Influence on Husserl), in: Polish Journal of Philosophy, Vol. 10 nr. 1, 2015.
 12. Gut A. Wilczewski M.,(2015) Porównawcze badania kognitywne. O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie społeczne. (Comparative Research in the Scope of the Influence of Culture-Specific Factors on Social Cognition) w: (red.) Morita, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów—Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2014/2015, Tokio: TUFS, s.117-136
 13. Gut A., Chylińska M., (2015) Epistemologia i psychologia, w: (red.) Janeczek S., Starościc A., Epistemologia, Seria: Dydaktyka Filozofii T IV, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 149-170
 14. Gut, A., Wilczewski M., (2015) Is mindreading universal or cultural specific construct? W: G. Airenti, B. G. Bara, G. Sandini, M. Cruciani (eds.) Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science  Volume 1419 of CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS.org, 2015. [doi], s. 499-505 ISSN 16130073
 15. Gut A., (2015) Na czym polega specyficzny mindreading? w: (red.) Gut A., Wróblewski Z. W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, Wydawnictwo KUL. Lublin, s. 59-89.
 16. Gut A., (2015), Język i komunikacja zwierząt (kognitywne implikacje), w: Gut A., Wróblewski Z. (red.), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, Wydawnictwo KUL. Lublin, s. 283-308.
 17. Gut, A., Wilczewski, M. (2015). "Chinese Dream (中国梦)—Kolektywistyczny Konstrukt Ucieleśniający Ducha Współczesnych Chin." (‘Chinese Dream (中国梦)—Collectivistic Construct Embodying the Spirit of Contemporary China’) Zeszyty Prasoznawcze. 58, 3(223) [ERIH]
 18. Gut A., Wróblewski Z., (2015) Czy reprezentacje zwierząt są nieprzezroczyste? w: Przegląd Filozoficzny- Nowa seria, nr 2 (94), 2015, s. 371-382 [ERIH]
 19. Gut A., (2015), Umysł podróżujący, w: Filozofuj, n. 2, s. 48-49.
 20. Gut A., (2015), Kulturowe odkrywanie innych umysłów, w: Filozofuj, n. 4 s. 36-37.
 21. Gut A. (2014), Priority of Language or Priority of Thought: in: (ed.) Stalmaszczyk P., Philosophy of Language and Linguistics, Walter De Gruyter, Boston-Berlin, 2014, s. 71-98
 22. Gut A. Wilczewski M., (2014), The China Daily. Tekstowy obraz świata, w: Poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości, Seria Biblioteka Azji i Pacyfiku, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, s. 36-67. ( wspólnie z M. Wilczewski).
 23. Gut A. Gut P., (2014) Chinese Migrant Workers-an anthropologically unique social group, in: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego, red. Partycki, Lublin 2014, s. 321-329.
 24. Gut A. Rola języka w poznaniu (The role of language in cognition), w: Przewodnik po Epistemologii ( red. R. Ziemińska), WAM, Kraków, 2013.
 25. Gut A., Gut P., (2013), Inne umysły (Other minds), w: Roczniki Filozoficzne, nr 4, 2012, s. 123-146. [ERIH Plus]
 26. Gut A. (2013), Mindreading po chińsku, w: http://natematchin.pl/mindreading-po-chinsku/ 2013
 27. Gut A., Gut P. (2013), Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt, (Descartes' arguments against thinking of animals), w: Ethos, (102) nr 2 2013, s. 96-109.[ERIH plus]
 28. On the Content and Acquiring the Concept of Belief: from False Beliefs Tests to Opacity Tests [O treści i nabywaniu pojęcia przekonania (Od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność)], w: Pojęcia; (red.) J. Bremer, A. Chuderski; Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2012, s.111-138
 29. Self-Consciousness, Dialogue, Internal Speech and Other Minds [Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysły]; w: Ja- dialogowe (red.) Oleś, M. Puchalska-Wasyl; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2011, s. 325-360.
 30. Gottlob Frege’s Thought in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy, in: "Studies in Logic and Theory of Knowledge", N.7 , 2012.
 31. The Involvement of Language in Human Cognition, in: U. Żegleń (ed.) Cognitive Sciences and Media in Education, Toruń, 2010, s. 77-95.
 32. Determining the Role of Language in the Second Order Thinking(Mindreading and Language, in: Philosophy of Language and Linguistics: The Philosophical Turn; Ontos Verlag, Frankfurt am Main, 2010, p. 65-81.
 33. The Cognitive Foundations of Communication [Kognitywne Podstawy Komunikacji], "Przegląd Filozoficzny" 2010, nr 3 (75), s. 331-337.[ERIH ]
 34. Language and Higher Order Thinking [Język a myślenie drugiego rzędu], "Filozofia Nauki" XVII (2009), nr. 3, ss. 99-119. [ERIH]
 35. Language, consciousness and thinking about thought, w: New Pathways in Linguistics,(red.) Puppel and M. Bogusławska-Tafelska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, ss. 187-206 (in English)
 36. Husserl nad Frege. Anti-psychological Turn. [Husserl–Frege. Zwrot antypsychologistyczny] w: "Przegląd Filozoficzny" (2009) nr 4, ss. 1-28. [ERIH]
 37. Language and Second Order Thinking (The False Belief Task), w: Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, red V.A. Munz, K. Puhl, J. Wang, Kirchberg am Wechsel/Lower Austria 2009, ss. 166-169 (in English)
 38. 40.  Philosophical Priority of Judgment, „Brentano’s Studien" 12(2008), ss. 281-30641.  Brentano, Marty and Twardowski on the Priority of Thought over Language, w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, red. A. Horecka, t. 5, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2008, s. 91-117.42.  Modularyzm – Język – Liczba. O językowych uwarunkowaniach myślenia matematycznego, w: Modularność umysłu, red. Sz. Wróbel, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 133-175. 43.  Proces formowania umysłu językowego – o relacji między myślą a językiem z perspektywy psychologii rozwojowej w: Język – poza granicami języka, red. A. Kiklewicz, J. Dembowski, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2008, ss. 157-196.
 39. O sądzie egzystencjalnym-trzy tradycje, w: Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 130-141.
 40. On Predicate Logic: A Logical-Philosophical Analysis, „Studies in Logic and Theory of Knowledge" 2006, nr 6, ss. 81-125
 41. Myśl Gottloba Fregego w świetle badań prowadzonych w filozofii współczesnej, „Roczniki Filozoficzne" 52(2004), z. 2, ss. 133-170.
 42. Fregego krytyka dowodu ontologicznego, „Analiza i Egzystencja" 2005, z. 1, ss. 31-62
 43. O metodę w filozofii, w: Jedność nauki – jedność świata, red. M. Heller, J. Mączka, OBI, Kraków, 2003, ss. 141-153
 44. O sądzie egzystencjalnym, „Studia Metafilozoficzne, t. 2, TN KUL, Lublin 2002, ss. 295-353.
 45. The Existential Judgment and Cognition of Existence, „Studies in Logic and Theory of Knowledge", 2002, nr 5, ss. 121-139 (tłumaczenie tekstu 1)
 46. O Logice predykatów. Analiza logiczo-filozoficzna, „Roczniki Filozoficzne" 50(2002), z. 1, ss. 121-163.
 47. Uwagi o antypsychologizmie Fregego i Husserla, w: Psychologizm – Antypsychologizm, red. A. Olech, Aureus, Kraków 2001, ss. 29-49 (razem z L. Kojem)
 48. Šv. Tomo sprendimo teorjos metafiziniai-semantiniai (Metaphisico-semantical aspects of St. Thomas’s theory of judgement), w: Tomismas: Praeitis ir Dabartis, red. J. Knasas, Logos-Vilnius, 1999, ss. 77-88.
 49. Two Types of Philosophical Analysis, w: World Congress of Philosophy, Logic and Philosophy of Logic, http://www.bu.edu/wcp/Papers/Logic/ logic/Gut.htm
 50. Czy Brentano stworzył zadawalającą teorię sądu?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", 26(1998), nr 2, ss. 31-50.
 51. Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia, „Roczniki Filozoficzne" 44(1996), z.1, ss. 61-78.
 52. Josef Seifert, Sein und Wesen, Heidelberg 1996, ss. 578, „Roczniki Filozoficzne“ 14(1997), z. 1, ss. 235-242.
 53. Willard van Orman Quine, Na tropach prawdy, Warszawa 1997, ss. 166, „Roczniki Filozoficzne" 14(1997), z. 1, ss. 243-253.
 54. Omów jedną z podmiotowych i jedną z bezpodmiotowych wizji historii „Studia Filozoficzne" 1990, nr 4, ss. 314-316.

Teksty popularyzatorskie, wspomnienia i sprawozdania

 1. Motywacja-satysfakcja, „Przegląd Uniwersytecki" 77(2002), nr 3.61.  Wola i jej brak, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego"72(2003), nr 1. 62.  Dlaczego warto studiować filozofię, „Dwutygodnik Cogito" 2006.
 2. Filozoficzne pięćdziesięciolecie. Jubileusz Wydziału Filozofii 15-16 listopada 1996, „Ethos" 1996, ss. 340-346
 3. 120 rocznica urodzin filozofa prof. Tadeusza Kotarbińskiego, w: PAP – Nauka w Polsce [online], http://www.naukawpolsce.pap.pl65.  Droga od inteligencji do mądrości, „Ethos" 2007, nr 79-80, ss. 277-278.

Hasła słownikowe

 1. Tadeusz Kotarbiński, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, ss. 1062-1063
 2. Koło Krakowskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, ss. 419-420.
 3. Odbicia teoria, Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011.
 4. Oczywistość Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011..
 5. Ogląd, Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011.
 6. Percepcja Encyklopedia Katolicka, t. 15, TN KUL, Lublin 2011..

Prace redakcyjne

 1. Studia i Szkice Filozoficzne, Antoni B. Stępień, t. 1, RW KUL, Lublin 1999.
 2. Studia i Szkice Filozoficzne, Antoni B. Stępień, t. 2, RW KUL, Lublin 2000.

 

 

 

Autor: Arkadiusz Gut
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 15:27 - Andrzej Zykubek