dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

 

haladyj_03

 

                                                               Fot. Dorota Bielak

 

 https://orcid.org/0000-0002-8827-3657

 

Życiorys naukowy i zawodowy

 

W latach 1996-2001 odbyła na KUL studia prawnicze zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Instrumenty ochrony wód śródlądowych w prawie polskim i niemieckim napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. S. Wrzoska. Za bardzo dobre wyniki w nauce trzymała nagrodę Rektora KUL. Rozprawę doktorską Ewolucja zasad ogólnych prawa ochrony środowiska przygotowała pod kierownictwem prof. dra hab. S. Wrzoska i obroniła w październiku 2004 r. Od lutego 2001 r. zatrudniona w KUL na stanowisku asystenta, od października 2005 r. - na stanowisku adiunkta. W okresie październik 2005-styczeń 2007 pełniła funkcję sekretarza Rady Wydziału.
Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o nim. 

Jest laureatką VI edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska (2003).

Laureatka stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowionego dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni (2011).

Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym medalem za długoletnią służbę.

 

Dr Anna Haładyj odbyła liczne staże i stypendia naukowe:
• 24 stycznia - 03 lutego 2006, stypendium w ramach programu EASY-ECO - dwutygodniowy kurs Evaluation and Impact Assessment, Szentendre, Węgry
• 15-17 czerwca 2005, stypendium i udział z referatem w konferencji Impact Assessment for a New Europe and Beyond, Manchester, Wielka Brytania
• 05-17 lipca 2004, stypendium na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) - International Summer Academy Energy and the Environment,
• 27 lipca - 10 sierpnia 2003 stypendium na Uniwersytecie w Joensuu (Finlandia) - Intensive Programme Economic Instruments for Environmental Protection.
• 01 marca - 31 sierpnia 2003 stypendium naukowe na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy)

 

 

W grudniu 2011 została powołana na członka  Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

 

 

Koordynowała prace związane z podpisaniem umowy Sieci naukowej "Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (akronim BPR‑PL) i została powołana  przez Radę Instytutu Administracji WPPKiA KUL w dniu 04.03.2013 na członka Komitetu Sterującego w ramach sieci naukowej Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (akronim BPR‑PL).

Pełni rolę recenzenta czasopiśmie "Polish Yearbook of Environmental Law". 

 


Przynależność do organizacji:

a) Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

b) Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL

c) Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska

 

Zajęcia dydaktyczne:
Wykłady

Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska

Działania UE w zakresie ochrony klimatu 

Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska

Polityka ochrony środowiska

zarządzanie środowiskowe

Environmental Policy of the EU

planowanie strategiczne w ochronie środowiska

współpraca transgraniczna w ochronie środowiska

 

 

Seminaria

 Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiskaFakultety:

 

Instytucje społeczeństwa obywatelskiego   

Wykaz publikacji:


Opracowania materiałów źródłowych:

 1. Leksykon administratywisty”, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. naukowa), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013, ss. 581
 2. Encyklopedia prawa administracyjnego pod red. M. Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska, C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1671-0, ss. 342.
 3. Hasła w: Encyklopedia prawa administracyjnego pod red. M. Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska, CH. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1671-0, (dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie; ocena oddziaływania na środowisko; ochrona środowiska; ochrony środowiska planowanie i programowanie; partycypacja społeczna w ochronie środowiska; polityka ekologiczna a polityka ochrony środowiska; polityki ochrony środowiska instrumenty; polityki ochrony środowiska podmioty; pozwolenia na korzystanie ze środowiska; prawa ochrony środowiska zasady ogólne; prawo ochrony środowiska, Szósty program Działań w ochronie środowiska; środowisko - pojęcie; wspólnotowe prawo ochrony środowiska; zrównoważony rozwój jako podstawa polityki ochrony środowiska). 
 4. Hasła w: Encyklopedii obywatela S. Serafin, B. Szmulik (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008 (dostęp do informacji o środowisku, fundusze związane z finansowaniem ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona kopalin, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed odpadami, ochrona roślin i zwierząt, ochrona środowiska morskiego, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrona środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych, ochrona środowiska w zagospodarowani przestrzennym i przy realizacji inwestycji, ochrona zasobów wodnych, partycypacja społeczna, prawo atomowe, prawo emisyjne, zasada zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska, zasady ogólne prawa ochrony środowiska).
 5. Hasła z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Lublin 2007 (prawo ochrony środowiska jako dział regulacji; środowisko i ochrona środowiska; organy administracji i instytucje ochrony środowiska; zasady ogólne prawa ochrony środowiska; planowanie i programowanie ochrony środowiska; dostęp do informacji o środowisku; partycypacja społeczna; ocena oddziaływania na środowisko; ochrona powietrza i warstwy ozonowej; ochrona powierzchni ziemi; ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi; ochrona roślin i zwierząt; Pozwolenia na korzystanie ze środowiska; środki finansowo-prawne w ochronie środowiska; odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska).
 6. Administracja publiczna, wybór źródeł, opracowanie Anna Haładyj (współautor), WSH Radom 2002, ISBN 83-916648-1-3, ss. 216.

Monografie naukowe:

 

1. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, ss. 465.

2. Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, ss. 503.

3. Spatial Planning - Social and Environmental Opportunities and Threats, A. Haładyj, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007 (data wydania kwiecień 2008), ISBN 798-83-7363-487-9, ss. 122.

4. A. Haładyj, J. Kamieniecka, B. Sienkiewicz, B. Wójcik, Natura 2000 w edukacji szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60089-51-4, ss. 140.
5. Sustainable Development on the National, Regional and Local Level - Polish Experiences and their Possible Implementation In Ukraine, Edited by S. Kozłowski, A. Haładyj, Wyd. KUL Lublin 2006, data ukazania: wrzesień 2007, ss. 172, ISBN 978-83-7363-472-5.
6. Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie pod redakcją S. Kozłowskiego, A. Haładyj, Lublin 2006, ISBN 978-83-7363-470-1, ss. 357 (data ukazania: lipiec 2007).
7. Planowanie strategiczne i przestrzenne, Prawo-Administracja-Kościół, numer specjalny 2006, R. Biskup, A. Haładyj (red.), ISSN 1644-9924 (data wydania: luty 2007).
8. Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska, Anna Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-8-3, ss. 322.
9. Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, Anna Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, ss. 177.
10. Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, red. naukowa Anna Haładyj (współautor), KUL i Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-910551-2-4, ss. 159.


Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:

 1.  Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, [w:] „Jawność w samorządzie terytorialnym”, Bogdan Dolnicki (red.), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 230-238, ilość znaków: 29 247.
 2. Anna Haładyj, (50%) Jacek Trzewik (50%), „Strategiczne zasoby naturalne” jako dobra publiczne, w: Prawne aspekty  gospodarowania zasobami środowiska. T. 1, Korzystanie ze środowiska, red. Rartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus, Toruń 201s. 43-56, 45 172 znaków, , ISBN 978-83-72-85-767-5,  recenzenci naukowi dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW dr hab. Piotr Rączka
 3. Koncepcja współpracy międzysektorowej w ochronie środowiska na przykładzie Lubelskiego Partnerstwa Naturowego (współautor), [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Biskup Rafał, Pyter Magdalena, Rudnicki Maciej, Trzewik Jacek (red.), Lublin 2014, s. 87-100, ISBN 978-83-7702-950-3, 41179 znaków. Recenzent tomu: prof. dr hab. A. Kuś.
 4. Pogranicza materialnego prawa administracyjnego na przykładzie prawa ochrony środowiska, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, praca zbiorowa pod red. Janusza Sługockiego, Szczecin, 2014, s. 519-526, 21 060 znaków, ISBN 978-83-64512-07-0 (tom I), 978-83-64512-06-3 (całość).
  Wdrażanie koncepcji public governance w polityce ochrony środowiska, [w:] Iwona Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w pawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014, s. 244-254, 32 266 znaków.
 5. Lokalne wysłuchanie publiczne, [w:] Stanisław Wrzosek, Magdalena Pyter, Małgorzata Ganczar (red.), Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3, s. 145-158, liczba znaków 41 744.
 6. The Bill To Strengthen The Participation Of Citizens In The Activities Of Local Government And Public Participation In Environmental Protection, W: Assessment Of Legal Model Of Environmental Protection In Poland And Slovakia, Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (Red.), Kosice 2013, s. 213+236, ss. 23, ISBN  978-80-8143-131-9.
 7. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie publicznym międzynarodowym jako gwarancja procesowa prawa do środowiska [w:] Z. Galicki. Aleksander Gubrynowicz (red.) Międzynarodowe Prawo ochrony środowiska XXI wieku. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2013, ss. 290 ISBN - 978-83-63093-88-4, s. 45 – 55, liczba znaków 26 974.
 8. Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Dolnicki Bogdan (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4464-7, ISSN 1897-4392, s. 671-686, liczba znaków 27670.
 9. Kontrola społeczna w ochronie przyrody. Przykłady praktyczne [w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, red. n. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2012, ISBN 83-86902-18-3, s. 33-46
 10. O nadmiarze i braku w zakresie prawnej regulacji udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Inflacja prawa administracyjnego, P.J. Suwaj (red.), lex a Wolters Kluwer Businness, Warszawa 2012, s. 177-206, ss. 30, ISBN 978-83-264-3855-4, przekracza jeden arkusz.
 11. Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego a partycypacja społeczna w ochronie środowiska, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, pr. zb. Pod red. E. Ury, J. Stemasiaka, S. Pieprznego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-99-1, s. 232-256, przekracza jeden arkusz.
 12. Prawne i administracyjne aspekty  ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska, [w:] Partnerstwo dla ekorozwoju gminy, praca zbiorowa pod red. Mikołaja Niedek, ISBN 978-83-927577-1-9, Rostkowo 2012, s. 21-30, ss. 10, nie przekracza jednego arkusza.
 13. The role of environmental organizations in the creation and protection of Nature 2000 sites  in Poland [in:] European Environmental Law in the EU member States. An overview of implementation effectiveness, edited by M. Rudnicki, I. Wereśniak-Masri, A. Kozińska, Ministry of Environment, Warsaw 2011, ISBN 978-83-63296-01-8, s. 121-141, ss. 21, (przekracza jeden arkusz wydawniczy.
 14. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki jądrowej. Wybrane problemy, [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, pod red. M. Górskiego, Łódź 2011, ISBN 978-83-89696-25-8, s. 173-191, ss. 19, przekacza jeden arkusz (współautor)
 15.  Wykładnia prounijna i bezpośrednie stosowanie dyrektywy 85/337/EWG przez organ administracji publicznej, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, s. 55-70, ss. 16.
 16. Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska [w:] Prawo dla środowiska, A. Erechemla (red.), Rzeszów 2011, s. ISBN 978-83-605007-10-0, s. 139-164, ss. 25 (współautor).
 17.  Szersze zastosowanie technologii informatycznych jako przykład  globalizacji w prawie ochrony środowiska [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań globalizacji, CH. Beck, Warszawa 2011, M. Rudnicki, J. Jabłoński (red.), ISBN 9788325526948 , s. 135-155, ss. 20.
 18.  Organ administracji jako mediator w konfliktach związanych z realizacją inwestycji publicznych. Działania faktyczne w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [w:] Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, red. K. Giordano, R. Biskup, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, data wydania lipiec 2011, ISBN 837702268-0,  s. 31-48, ss. 18.
 19. Organizacja ochrony środowiska w Unii Europejskiej w ujęciu podmiotowym [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 57-68, ss. 12 (współautor)
 20. Podstawowe konwencje terminologiczne z organizacji ochrony środowiska, [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 15-38, ss. 24 (współautor)
 21. Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 188-231, ss. 44 (współautor)
 22. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę w kontekście wymogów prawa ochrony środowiska [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 837702135-8, s. 93-106, ss. 14.
 23. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska na przykładzie Okrągłego Stołu dla Rospudy [w:] Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, INP PAN, seria: monografie, Wrocław 2010, s. 125-139, ss.15, ,ISBN 978-83-60644-05-8.
 24. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ekomediacji jako docelowego modelu  rozwiązywania konfliktów społecznych w ochronie środowiska [w:] Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Wyd. UG, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-661-2, s. 56-71, ss.16
 25. Nadrzędny interes publiczny jako warunek realizacji planowanego przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Gdańsk 2009, str. 35-45,
 26. Udział społeczny jako gwarancja zabezpieczenia interesu publicznego w prawie ochrony środowiska. Wybrane uwagi na tle projektu ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie, [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne, księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. dra hab. W. Radeckiego, Wrocław 2008, ISBN 987-83-60644-04-1, s. 111-117, ss. 8.
 27. Public Participation In The Spatial Planning and Development Act against the backdrop of Environmental Protection Law Act, [w:] Spatial Planning - social and environmental Opportunities and Threats, A. Haładyj, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007 (data wydania kwiecień 2008), ISBN 798-83-7363-487-9, s. 74-87, ss. 14.
 28. Partycypacja społeczna w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na tle regulacji Prawa ochrony środowiska, [w:] Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-485-5, s. 143-57, ss. 15.
 29. Czy prawo ochrony środowiska jest odrębną gałęzią prawa?, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Wyd. KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-560-9, s. 77-89, ss. 13.
 30. Ewolucja systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym - aspekty proceduralne, [w:] Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, L. Preisner (red.), Kraków 2006, ISBN 978-83-88771-83-5, s. 93-103, ss. 11 data ukazania - lipiec 2007
 31. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Lublin 2006 ISBN 978-83-7363-470-1, s. 189-196, ss. 8 (data ukazania - lipiec 2007).
 32. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście PROW 2007-2013, [w:] WPR tradycja i nowoczesność, M. Szewczak, R. Sura (red.), Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-603-3, Lublin 2007., s. 111-125, ss. 15.
 33. Uspołecznianie procedury oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowiska, [w:] Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym, AGH Kraków 2005 ISBN 83-7464-028-6, s. 187-197, ss. 11.
 34. Odpowiedzialność cywilna jako instrument realizacji zasady zanieczyszczający płaci w świetle dyrektywy 2004/143/WE, [w:] Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska, A. Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-8-3, s. 67-78, ss. 12.
 35. Polsko-niemiecka współpraca w ochronie środowiska na przykładzie Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt, [w:] Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, A. Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, s. 171-177, ss. 7.
 36.  Zasady polityki ekologicznej UE, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, red. naukowa R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki, KUL i Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-910551-2-4, s. 102-112, ss. 11
 37. Formy realizacji zasady kooperacji na poziomie lokalnym w Niemczech, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Kozłowski (red.), Białystok 2004, ISBN 83-88771-38-8, , s. 259-271, ss. 13. 

Artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych:

 1. Legal Grounds and Prospects for Public Participation in Climate Protection Projects - Polish Experience, Polish Yearbook of Environmental Law”,2014.
 2. Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1/2014, s. 27-46, poz. 1805 wykazu, liczba punktów: 6. (współautor)
 3. Partnerstwo międzysektorowe jako przykład współdziałania w trybie art. 45 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Białostockie Studia Prawnicze 14/2013, s. 75-84, ss. 11,  ISSN 1689–7404
 4. Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Studia KPZK,  t. CLII, Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2013, s. 326-337, ISBN  978-83-63563-11-0
 5. Działania faktyczne w prawie ochrony środowiska na przykładzie uspołeczniania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Roczniki Nauk Prawnych KUL, nr 1/2012, ISSN 1507-7896s. 143-160, ss. 17, 
 6. Podanie do publicznej wiadomości i obwieszczenie w przepisach prawa ochrony środowiska, Prawo i Środowisko nr 2/2012, ISSN 1234-8937, s. 79-92, ss. 14, 
 7. Ochrona granicy państwowej a ochrona przyrody na przykładzie obszaru Natura 2000 „Dolina Środowego Bugu" PLB060003, Prawo i Środowisko nr 3/2008, s. 63-71, ss. 9, ISSN 1234-8937,
 8. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, A. Graczyk (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1190, Wrocław 2007 (data wydania: lipiec 2008), s. 136-145, ss. 10, PL ISSN 0324-8445
 9. Considering Legal Issues of Stakeholder Involvement in the Decision-Making Process - Lessons Learned and Challenges Ahead, Economic and Environmental Studies No. 8/2006 "Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends", J. Platje, J. Słodczyk, W. Leal Filho (editors), Opole University, Opole 2006 (data wydania: czerwiec 2007), s. 205-216, ss. 12, ISSN 1642-2597.
 10.  Kierunek „Administracja" w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Cogitatus, nr 4/2007, ISSN 1644-4965, s. 41-47, ss. 7.
 11.  Nowe wyzwania w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko i ewaluacji programów (współautor), Prawo i Środowisko, Nr 1/2007, ISSN 1234-8937, s. 67-73, ss. 7.
 12. Umweltrecht in PolenunterbesondererBerücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigenEntwicklung, Natur und Recht, H. 5/2004, ISSN 0172-1631, s. 292-295, ss. 4,
 13.  Kodyfikacja prawa ochrony środowiska w Niemczech  i na świecie, Prawo-Administracja-Kościół Nr 4(15)/2003, ISBN 83-7363-010-4, s. 131-171, ss. 41.
 14. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, Prawo-Administracja-Kościół Nr 1-2(13)/2003, ISBN 83-7363-010-4, s. 39-58, ss. 20.
 15. Zasada subsydiarności w europejskim prawie ochrony środowiska, Prawo i Środowisko Nr 1/2003 ISSN PL 1234-8937, s. 85-96, ss. 12.
 16. Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, Prawo i Środowisko Nr 2/2002, ISSN PL 1234-8937, s. 37 - 44, ss. 8.
 17. Rozwój zasady subsydiarności w europejskim prawie ochrony środowiska, Ekonomia i Środowisko Nr 1 (21)/2002, ISSN 0867-8898, s. 114-127, ss. 12.
 18.  Prawne aspekty gospodarki odpadami po noweli z 3 III 2000 r., Prawo-Administracja-Kościół Nr 4(8)/2001 r., ISBN 83-7363-010-4, s. 203-216, ss. 14.
 19.  Nowe regulacje prawne w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska i jego ochronie, Prawo-Administracja-Kościół Nr 2/3 (6/7)/ 2001, ISBN 83-7363-010-4, s. 79-98, ss. 19.

Sprawozdanie, recenzje, bibliografia:

 1. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konflikty w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, Roczniki Nauk prawnych KUL, 2/2011, s. 356-358.
 2. Recenzja podręcznika: Jerzy Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Lexis Nexis, Warszawa 2009, ss. 464 [w:] Studia prawnicze KUL, 1/2010, ISSN 1897-7146, s. 149-151, ss. 3.
 3.  

  Recenzja monografii: Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska (red.), wyd. Lex a Wolters Kluwer businness, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4310-7, ss. 234, Roczniki Nauk Prawnych KUL, 3/2013, s. 197-199.

   

 4.  Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, 19-20 października 2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski w: Studia prawnicze KUL, Nr 1(29)/2007, ISBN 978-83-7363-552-4, s. 220223, ss. 4.
 5. Sprawozdanie - informacja o kolokwium habilitacyjnym ks. dra Sławomira Fundowicza, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka", nr 4/2006 (data ukazania styczeń 2007), ISBN 1896-0049, s. 146-154, ss. 9.
 6.  Sprawozdanie: Prawo-Administracja-Kościół, Przegląd Uniwersytecki nr 3/2004, PL ISSN 0866-9961, s. 28, ss. 1.
 7. Sprawozdanie: Księga pamiątkowa dla prof. W. Rostockiego, Przegląd Uniwersytecki nr 3/2004, PL ISSN 0866-9961, s. 32, ss. 1,
 8.  IV konferencja naukowa Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, zatytułowana „Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce. Ocena społeczno-ekonomiczna", Augustów, 16-18 września 2002, sprawozdanie z konferencji naukowej, Prawo-Administracja-Kościół nr 4(12)/2002, s. 133-140, ss. 8.
 9. Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej - Radom, 06 06 2002 - sprawozdanie z konferencji naukowej, Prawo-Administracja-Kościół Nr 10/11/2002, s. 232-236, ss. 5.

 

Pozostałe wyniki badań o charakterze popularnonaukowym

 

1. Rozdział „obywatel a lokalizacja biogazowni”  W broszurze „Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinien wiedzieć każdy obywatel?, A. Curkowski, A. Oniszk-Popławska, A. Haładyj, s. 19-28, ISBN: 978-83-89495-26-6, Warszawa 2013

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/biogazownia/Broszury/biogazownia_dla_obywatela_www.pdf

2. Rozdział „Konflikty związane z lokalizacją biogazowni i sposoby ich rozwiązywania”, w broszurze „Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinny wiedzieć władze samorządowe?”, A. Curkowski, A. Oniszk-Popławska, A. Haładyj, s. 27-36. ISBN: 978-83-89495-27-3, Warszawa 2013

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/biogazownia/Broszury/biogazownia_dla_samorzadow_www.pdf

 

Zorganizowane konferencje:

 

2013

18-19 listopada 2013 r. - krajowa konferencja naukowa "Działaność gospodarcza na obszarach chronionych" (współorganizator: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL)

 

2011

10-12 maja 2011 r. –międzynarodowa konferencja naukowa „Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska” połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska –przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji

Międzynarodową Konferencję Naukową pt Dekada harmonizacji w  prawie ochrony środowiska.  Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce, Lublin, 10-12 maja 2011 r.

 

2007

a) 15-16 marca 2007 II Konferencja Międzynarodowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe” organizowana w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC

b) „Podsumowanie współpracy w ochronie środowiska” – seminarium naukowe kończące współpracę w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC (grudzień 2007).

 

2006:

a) I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie”. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 października 2006 r. W obradach udział wzięło ponad 50 uczestników z Polski, 32 z Ukrainy oraz 3 z innych krajów UE.

b) II Międzynarodowa Sesja Naukowa: The quality of Environment in Poland and in the Netherlands” (czerwiec 2006) – w ramach wizyty studyjnej grupy studentów z Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) (SOCRATES/ERASMUS)

c) otwarte seminarium naukowe dla studentów administracji i ochrony środowiska „Technologie przeróbki i zagospodarowania osadów  ściekowych”, 8-9 marca 2006 r.

 

2005:

a) Otwarte seminarium naukowe dla studentów administracji i ochrony środowiska „Gospodarka odpadami” 22 listopada 2005 r.

b) Konferencja naukowa „Planowanie strategiczne i przestrzenne”, 23 września 2005 r., Ośrodek Dydaktyczny KUL w Międzyrzecu Podlaskim.

c) I Międzynarodowa Sesja Naukowa: The quality of Environment in Poland and in the Netherlands” (czerwiec 2005) – w ramach wizyty studyjnej grupy studentów z Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) (SOCRATES/ERASMUS)

d) Konferencja naukowa „Wspólna Polityka Rolna szansą dla polskiego rolnictwa”, 6 maja 2005 r. Ośrodek Dydaktyczny KUL w Międzyrzecu Podlaskim.

 

2004:

a) Konferencja naukowa „Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska”, 5 marca 2004 r., Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

b) konferencja naukowa „Polska w Unii Europejskiej – nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska 17 czerwca 2004 r., Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

 

2003:

a) Konferencja naukowa „Rola lokalnych i regionalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do UE”, 10-12 września 2003 r., Kazimierz Dolny.

 

2002:

a) Sesja naukowa „Administracja wobec wyzwań współczesności”, 21 maja 2002 r. KUL

b) Sesja naukowa Ustrój samorządu terytorialnego”, 28 maja 2002 r., KUL

c) Konferencja naukowa „Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska”, 8 października 2002 r. KUL.

 

Zrealizowane granty:

Projekt Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC (blok ochrona środowiska, organizacja 4 konferencji 2006-2007). Zorganizowana konferencja: „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania  na Ukrainie” (19-20 października 2006), stanowisko: dyrektor konferencji (zakres obowiązków: opracowanie koncepcji konferencji,  - nadzór merytoryczny nad opracowaniem zaproszeń, karty zgłoszeniowej,  nawiązanie kontaktów z prelegentami oraz ich ostateczny dobór, opracowanie programu konferencji, nadzór merytoryczny oraz redakcyjny nad streszczeniami zamieszczonymi w broszurze konferencyjnej oraz nad tekstami, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej, prowadzenie obrad podczas konferencji).

 

 

Kontakt
e-mail: ahaladyj@kul.pl

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018, godz. 19:28 - Anna Haładyj