dr Artur Lis

 

artur_lis_172

 

 1. Wykształcenie, ścieżka kariery zawodowej

 

Urodziłem się 29 kwietnia 1983 roku w Opatowie. Szkołę podstawową im. Romana Koseły we Włostowie ukończyłem z wyróżnieniem w 1998 roku. W 2002 roku zdałem egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W latach 2002-2007 odbyłem studia dzienne magisterskie z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dnia 5 czerwca 2007 roku uzyskałem tytuł magistra w zakresie historii, promotor: prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Olczak. W latach 2003-2008 odbyłem studia dzienne magisterskie z administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obrona pracy magisterskiej odbyła się 12 maja 2008 roku, promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.

Dnia 11 lipca 2012 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Humanistycznych obroniłem pracę doktorską z historii, promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Deptuła. Z kolei dnia 2 grudnia 2014 roku obroniłem rozprawę doktorską z prawa, która powstała na seminarium dr hab. Marzeny Dyjakowskiej, prof. KUL i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych. 

W latach 2010-2012 ukończyłem „Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych z modułem wychowanie do życia w rodzinie” oraz „Studia podyplomowe w zakresie informatyki”. W 2011roku ukończyłem kurs „Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki” w ramach projektu „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski” organizowany przez  KUL oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W 2012 roku ukończyłem kurs blended learning realizowany w ramach projektu „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych – kontynuacja” na temat „Globalizacja a edukacja globalna w szkole” zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 2014-2015 ukończyłem „Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej” i uzyskałem kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

 

Od 1 października 2008 roku jestem pracownikiem w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (stanowisko: asystent).  1 października 2013 roku uzyskałem stopień adiunkta.

 

Kariera zawodowa

 

Uzyskany stopień/tytuł

Rok uzyskania

Nazwa jednostki,
w której uzyskano stopień/tytuł

Dyscyplina/dziedzina,

w której uzyskano stopień/tytuł

Magister

2007

KUL, Wydział Nauk Humanistycznych

historia

Magister

2008

KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji

administracja

Doktor

2012

KUL, Wydział Nauk Humanistycznych

historia

Doktor

2014

KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji

prawo

 

 

Kariera naukowa

 

Nazwa zakładu pracy

Okres zatrudnienia

Stanowisko

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Katedra Historii Prawa

1 października 2008 r.

asystent

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Katedra Historii Prawa

1 października 2013 r.

adiunkt

 

 

Działalność dydaktyczna

 

Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 1. Doktryny polityczno-prawne [wykład] (2013/2014 sem. letni), (2014/2015 sem. letni), (2015/2016 sem. letni),
 2. Filozofia prawa [ćwiczenia] (2010/2011 sem. letni), (2015/2016 sem. zimowy),
 3. Historia powszechna prawa [wykład, ćwiczenia] (2011/2012 sem. letni), (2012/2013 sem. letni), (2013/2014 sem. letni), (2014/2015 sem. letni),
 4. Historia prawa [ćwiczenia] (2008/2009 sem. letni), (2009/2010 sem. letni), (2010/2011 sem. letni), (2011/2012 sem. letni), (2012/2013 sem. letni), (2013/2014 sem. zimowy), (2014/2015 sem. zimowy), (2015/2016 sem. zimowy),
 5. Informatyka prawnicza [ćwiczenia] (2011/2012 sem. letni),
 6. Nauka legislacji [wykład] (2013/2014 sem. letni),
 7. Ochrona środowiska pracy [wykład] (2015/2016 sem. zimowy).
 8. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych [konwersatorium] (2012/2013 sem. zimowy),
 9. Postępowanie administracyjne [ćwiczenia] (2012/2013 sem. letni), (2014/2015 sem. letni),
 10. Prawa człowieka i ich ochrona [wykład] (2014/2015 sem. zimowy), (2015/2016 sem. letni),
 11. Prawo administracyjne [wykład, ćwiczenia] (2015/2016 sem. letni),
 12. Prawo administracyjne z elementami zarządzania [ćwiczenia] (2008/2009 sem. zimowy),  (2008/2009 sem. letni), (2009/2010 sem. zimowy), (2009/2010 sem. letni), (2010/2011 sem. letni),
 13. Prawo międzynarodowe publiczne [wykład, ćwiczenia] (2015/2016 sem. zimowy),
 14. Prawoznawstwo [ćwiczenia] (2011/2012 sem. letni),
 15. Współczesne doktryny polityczno-prawne [wykład, ćwiczenia] (2012/2013 sem. letni), (2013/2014 sem. letni), (2014/2015 sem. letni),
 16. Wstęp do nauki o państwie i prawie [ćwiczenia] (2011/2012 sem. zimowy),

 

Niezwykle ważnym elementem mojej pracy zawodowej jest opieka naukowa nad studentami. Od 1 października 2011 roku pełnię funkcję opiekuna studentów prawa studiów dziennych magisterskich.

 

W 2012 roku otrzymałem nagrodę dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą oraz w działalności społecznej na rzecz szkoły i środowiska.

 

W 2013 roku otrzymałem nagrodę indywidualną Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wyróżniającą się rozprawę doktorską. W 2014 roku otrzymałem nagrodę od Wójta Gminy Turobin za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz oświaty na terenie Gminy Turobin. Uzyskałem ocenę wyróżniającą w wyniku oceny nauczyciela akademickiego za lata 2013-2014 przez Uniwersytecką Komisję Oceniającą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Swoje zaangażowanie w jakość prac studentów rozwijam i podkreślam na licznych seminariach polskich i zagranicznych.

 

Pełnione funkcje na uczelni

- opiekun studentów prawa studiów dziennych magisterskich,

- redaktor Naczelny Kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” wydawanego na Wydziale Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, pismo wysoko punktowane w ocenie ministerialnej,

- odpowiedzialny za badania naukowe Instytutu Prawa WZPiNoG KUL,
- członek Komitetu Organizacyjnego 100-lecia KUL,
- stała współpraca z 3 liceami w celu promocji KUL (lekcje otwarte),

- sekretarz Katedry Historii Prawa WZPiNoS KUL,

- członek Zespołu Ekspertów KUL (kontakty z mediami).

 

 

Udział w projektach badawczych i staże:

W roku akademickim 2013/2014 uczestniczyłem w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym „Młodzi naukowcy - ku przyszłości” jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2013/2014.

Następnie w roku akademickim 2014/2015 uczestniczyłem w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym „Nauka drogą ku przyszłości” jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2014/2015.

Obecnie w roku akademickim 2015/2016 uczestniczę w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym „Nowy obraz społeczeństwo: historia, rzeczywistość, perspektywa” jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2015/2016.

Jestem konsultantem do spraw prawnych w Urzędzie Gminy Lipnik od 1 stycznia 2015 roku.

Realizowałem szereg tematów badawczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z dotacji celowej na działalność statutową oraz dotacji dla młodych:

- kierownik w projekcie „Prawo rodziny a prawa narodu w świetle Kroniki Wincentego Kadłubka”,

- kierownik w projekcie „Prawo Europy Średniowiecznej i Nowożytnej”,

- kierownik w projekcie „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Seria II”,

- kierownik w projekcie „Podstawy praw rodziny I Rzeczypospolitej w narodzie  i w państwie w świetle Kroniki polskiej mistrza Wincentego Kadłubka”,

- kierownik w projekcie „Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w początkach Rzeczypospolitej”,

- kierownik w projekcie „Wybór źródeł do historii prawa w Polsce piastowskiej”,

- kierownik w projekcie „Wybór przepisów z prawa administracyjnego opatrzonych adnotacją”,

- kierownik w projekcie „Kultura prawna w Polsce piastowskiej”,

- współwykonawca projektu „Kluczowe pojęcia teorii prawa w konfrontacji z praktyką”,

- współwykonawca projektu „Prawa człowieka - ich gwarancje i ochrona”,

- współwykonawca projektu „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie”,

- współwykonawca projektu „Rozwój instytucji prawa rodzinnego w systemach prawnych państw w okresie starożytności i średniowiecza”,

- co roku organizuję projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauk. W 2015 roku:

„Cuda nauki przed Noblem” (kierownik projektu), „Szkoła na miarę Nobla” (kierownik projektu), „Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej” (wykonawca), „Bezpieczeństwo finansowe Polski - wybrane zagadnienia” (wykonawca), „Garaż w spółdzielniach mieszkaniowych należy do ciebie” (wykonawca), „Ordalia - sądy Boże” (wykonawca), „Prawo w średniowiecznej Polsce” (wykonawca), „Spółdzielnia mieszkaniowa czy wspólnota?” (wykonawca).


Członkostwo w organizacjach naukowych:

- Towarzystwo Naukowe Sandomierskie,

- Towarzystwo Genealogiczne Lubelskie,

- Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „Geocentrum” w Opatowie,

- Klubu Inteligencji Katolickiej im. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie,

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej,

- Towarzystwa Współpracy Europejskiej w Lublinie,

- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - oddział lubelski.

 

Czynny udział w konferencjach naukowych

Jestem uczestnikiem licznych konferencji naukowych o charakterze ogólnopolskim
i międzynarodowym:

2008

- „Mit genezy Lublina” (15 lutego 2008 r., Lublin), w: Klubie Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie,

 -„Tajemnice Starego Opatowa” (28 kwietnia 2008 r., Opatów), organizatorzy: Starostę Opatowskiego i Prezesa Stowarzyszenia „Geocentrum”, Artur Lis, Najstarsze dokumenty opatowskie ,

- Wykład otwarty: „Kult bł. Wincentego Kadłubka” (12 października 2008 r., Włostów),

- „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej” (3 listopada 2008 r., Kraków), organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej i Opactwo Ojców Cystersów w Mogile, doktorant Artur Lis w imieniu ks. prof. dr hab. Henryka Misztala (Katolicki Uniwersytet Lubelski) wygłosił referat pt. „Możliwości kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka w świetle obowiązującej procedury”,

- „800-lecie sakry biskupiej bł. Wincentego Kadłubka” (9 grudnia 2008 r., Lublin),  
w: Klubie Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie,

 

2009

- „Mit genezy Lublina” (5 marca 2009 r., Stalowa Wola), w: Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli,

- „Ojciec nauki prawa w Polsce – mistrz Wincenty Kadłubek” (23 kwietnia 2009 r., Stalowa Wola), w: Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli,

- „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo” (17 czerwca 2009 r., Opatów), organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Opatowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „Geocentrum” oraz Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Artur Lis, Proces kanonizacyjny Wincentego Kadłubka (geneza, dotychczasowy przebieg i wymogi prawne dla jego kontynuacji) (referent)

- „VI Lubelski Festiwal Nauki. Nauka techniką życia” (21 września 2009 r., Lublin), organizatorzy: m. in.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Artur Lis, Śladami tajemnic Wincentego Kadłubka,  

- Wykład otwarty: „Opis męczeństwa św. Stanisława w Kronice Wincentego Kadłubka” (11 października 2009 r., Włostów),

- Seminarium otwarte w Jarosławiu, Artur Lis nt. „Początki prawa w Polsce”
(3 grudnia 2009 r., Jarosław), organizatorzy: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL Stalowa Wola, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu,

- „Prezentacja najnowszego numeru Zeszytów Sandomierskich” (11 grudnia 2009
r., Sandomierz), organizatorzy: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie,

 

2010

-„Konkurs wiedzy o gminie” (13 maja 2010 r., Stalowa Wola), organizator: Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa, (współorganizator),

- „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytne”  (14 maja 2010 r., Stalowa Wola), Artur Lis – organizator oraz referent: 1) „Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce?” 2) „Urban VIII (1623-1644)”; miejsce: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL JP II w Stalowej Woli, (organizator konferencji),

- „VII Lubelski Festiwal Nauki. Nauka przygodą życia” (20 września 2010 r., Stalowa Wola), organizatorzy: m. in.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Artur Lis, Św. Stanisław ze Szczepanowa – prawda i mity”,

- Wykład otwarty: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek w eksplikacji nauczania Karola Wojtyły” (10 października 2010 r., Włostów),

- Ziemia Opatowska w pracach dyplomowych studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (9 listopada 2010 r., Opatów), organizatorzy: Starosta Opatowski oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOCENTRUM”. Wygłoszenie referatu pt. „Związki Wincentego Kadłubka z Ziemią Opatowską”.

- „IV Ogólnopolski kurs dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych. Sprawy dawne – causa historicae” (10 listopada 2010 r., Kraków), organizator: Referat ds. Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej.  Metropolitalnej. Wygłoszenie referatu pt. „Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka”;

- Wykład dla młodzieży „Promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (10 grudnia 2010 r., Lubaczów),

 

2011

- Wykład dla młodzieży pt. „Themis a clio czyli prawo a historia” podczas promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (26 stycznia 2011 r., Opatów),

- „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości” (18-19 kwietnia 2011 r., Stalowa Wola), organizator: Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa VIRIBUS UNITIS. Wygłoszenie referatu pt. „Dokument w aspekcie historyczno-prawnym”,

- „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej” (19 maja 2011 r., Stalowa Wola), organizator: Katedra Historii Prawa WZPiNoG KUL JPII przy wsparciu Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa (A. Lis główny organizator). Wygłoszenie referatów: „Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Św. Stanisław ze Szczepanowa – aspekt prawno-kanonizacyjny” oraz „Wanda córka Kraka – kilka uwag nad historią ustroju”, (organizator konferencji),

- Wykład otwarty: „Rodzina i ojczyzna w Kronice bł. Wincentego Kadłubka”
(9 października 2011 r., Włostów),

 

2012

- Artur Lis, Myśl polityczna na ziemiach polskich do Konstytucji 3 maja (Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.), referat wygłoszony na krajowej konferencji nt. „Rozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce - przeszłość i teraźniejszość”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katedra Historii Prawa,

 - Artur Lis, Zasada praworządności art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego – uwagi porównawcze (Stalowa Wola, 23 maja 2012 r.), referat wygłoszony na krajowej konferencji nt. „Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Rex iustus – model władcy w średniowiecznej Polsce (Stalowa Wola, 25 maja 2012 r.), referat wygłoszony na krajowej konferencji nt. „Człowiek – Historia – Prawo”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Gospodarce, Katedra Historii Prawa,

- Artur Lis, Myśl polityczno-prawna mistrza Wincentego Kadłubka (Włostów, 14 października 2012 r.),

 

2013

- Artur Lis, „Bić się czy nie bić?” z refleksji wokół powstania styczniowego (Stalowa Wola, 7 marca 2013 r.), podczas sympozjum „Gloria victis” – 150. rocznica powstania styczniowego, organizator Katedra Historii Prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe współczesnej praworządności (Stalowa Wola, 9 kwietnia 2013 r.), w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Współczesna praworządność: wyzwania i działania”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Przełomowe momenty historii Polski - od Mieszka I do Jana Pawła II (Stalowa Wola, 12 kwietnia 2013 r.), w ramach Dnia Otwartego Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Prawo do dobrej administracji – analiza wybranych orzeczeń (Stalowa Wola, 23-24 kwietnia 2013 r.), w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”, organizator Koło Studentów Prawa „Viribus Unitis” WZPiNoG KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Podstawy prawne gospodarczego bytu rodziny w średniowiecznej Polsce (Stalowa Wola, 28 maja 2013 r.), w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Rodzina w oczach społeczeństwa”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Bł. Wincenty Kadłubek w świetle nowych badań (Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, Sandomierz, 12 października 2013 r.),

2014

- Artur Lis, Autorytet władcy w średniowieczu - zagadnienia historycznoprawne, (Stalowa Wola, 26 luty 2014 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Autorytet: wczoraj, dziś i jutro”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Praworządność w średniowieczu. Analiza historycznoprawna (Stalowa Wola, 18 marca 2014 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna praworządność: nowe oblicza”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Udział w warsztatach pt. Walizka profesora Czochralskiego realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej” w Centrum Nauki Kopernik (Warszawa, 25 marca 2014 r.),

- Artur Lis, Wybrane zasady postępowania administracyjnego w świetle standardów europejskich (Sandomierz, 7 kwietnia 2014 r.), w Konferencji „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego,

- Artur Lis, Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna  (Stalowa Wola, 21 maja 2014 r. ), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina: powołanie, zadania, zagrożenia” w Stalowej Woli. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Wiara - ojczyzna - praworządność - system wartości Wincentego Kadłubka i jego związki z kulturą francuską (Jędrzejów, 7 czerwca 2014 r.). Organizator Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie,

- Artur Lis, „Księga Henrykowska” i „Księga Elbląska” - dwa źródła do badań nad kulturą prawną Polski piastowskiej (Kraków, 22-25 września 2014 r.), XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”. Organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- Artur Lis, Droga do kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka (Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, Sandomierz, 12 październik 2014 r.),

- Udział w XIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE. Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków (Warszawa, 22 października 2014 r.),

- Artur Lis, Kultura prawna „Księgi elbląskiej” (Bydgoszcz, 6-7 listopada 2014 r.) w V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat - wiele kultur” (Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym) w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,

- Artur Lis, „Ius resistendi” - prawo oporu w średniowieczu, podczas „ELSA DAY” ELSA Stalowa Wola (Stalowa Wola, 26 listopada 2014 r.),

- Artur Lis, Władza ojcowska w średniowieczu - analiza historycznoprawna (Stalowa Wola, 10 grudnia 2014 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ojcostwo: rodzaje i formy”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa                 i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

 

2015

- Artur Lis, Autorytet rodziny monarszej w Polsce piastowskiej (24 luty 2015 r.),
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Autorytet: mieć czy być?”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Światło z Jędrzejowa - pytanie o kanonizację Mistrza Wincentego (Jędrzejów,
8 marca 2015 r.), w sesji naukowej „Wincenty Kadłubek - święty wciąż do odkrycia”,

- Artur Lis, Zasady postępowania administracyjnego w dobie globalizacji (Zaleszany, 23 marca 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transgraniczny wpływ globalizacji”. Organizator Centrum Badań Komparatystycznych; Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Praworządność w średniowieczu (Stalowa Wola, 24 marca 2015 r.),
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Europejska formuła prawa do dobrej administracji - aspekt procesowy (Zaleszany, 11 kwietnia 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europeizacja - przyczyny, skutki, kierunki rozwoju”. Organizator Centrum Badań Komparatystycznych; Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w świetle zasad prawa administracyjnego (Zaleszany, 27 kwietnia 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Models of localgovernment in the European Union – a comparative legal aspects”. Organizator Centrum Badań Komparatystycznych; Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Parenetyczne wzorce sędziego w średniowieczu (Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r.),w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość?”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, The evolution of the territorial division in Poland  (Zaleszany, 28 kwietnia 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modele samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej - aspekty prawnoporównawcze”. Organizator Centrum Badań Komparatystycznych; Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,

- Artur Lis, Rodzina w prawie kanonicznym XI wieku (Stalowa Wola, 12 maja 2015 r.),
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina: prokreacja, pedagogia, potrzeby”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Etyka w koncepcji pracy szkoły (Kępa, 30 maja 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etyka w służbie publicznej”. Organizator Katedra Historii Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Artur Lis, Prawo do dobrej administracji w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej (Kielce, 16 czerwca 2015 r.), w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje - procedury”. Organizator Wydział Zarządzania
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

- Artur Lis, „Ius resistendi” w średniowiecznej Europie (Kielce, 16 czerwca 2015 r.),
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje - procedury”. Organizator Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

- Artur Lis, Patrimoine culturel cistercien polonais-français, (Francja, Paryż, 30 czerwca 2015 r.), „Paryż i Wincenty Kadłubek”. Sesja poświęcona błogosławionemu w Kościele Polskim w Paryżu.

- Artur Lis, Światło z Jędrzejowa. Pytanie o kanonizację Mistrza Wincentego (Jędrzejów, 18 września 2015 r.), sesja naukowa „Kulturotwórczy zakon cysterski w Jędrzejowie” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizator Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach – Filia w Jędrzejowie oraz Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie,

- Artur Lis, System aksjonormatywny w średniowiecznej Polsce, (Stalowa Wola, 20 października 2015 r.), w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aksjologia drogą prawdy i szczęścia”. Organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej,

- Artur Lis, Die polnische Chronik von Wincent Kadłubek - rechtlich - pädagogische Aspekte (Słowacja, Ružomberok, 24 listopada 2015 r.), I Kongres Pedagogiki Katolickiej „System pedagogiki katolickiej - szansą na nowe czasy”,

- Artur Lis, „Gorsza płeć” w prawie średniowiecza. Referat wygłoszony podczas ELSA Day w Stalowej Woli 25 listopada 2015 r.

 

 

 

 1. Ewolucja zainteresowań badawczo-naukowych

            Za główne źródła inspiracji dla moich badań naukowych uważam z jednej strony historię, z drugiej zaś strony lata praktyki spędzone na szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, które przygotowały mnie do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

2.1. Dorobek naukowy

            Jestem autorem dwóch monografii wydanych przed uzyskaniem tytułu doktora oraz 16 monografii po doktoracie (łącznie: 18). Napisałem 61 artykułów naukowych przed obroną doktoratu oraz 38 po doktoracie (łącznie: 99). Opublikowałem 52 recenzje i 22 sprawozdania przed obroną oraz 13 recenzji i 5 sprawozdań po obronie doktoratu (łącznie 92). W sumie jestem autorem 209 prac naukowych, w tym również wydawanych w języku angielskim oraz publikowanych na Słowacji (2 monografie). Jestem redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” wydawanego na Wydziale Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na potrzeby prowadzonych badań naukowych odbyłem zagraniczne kwerendy biblioteczne w Niemczech (Tybinga), Ukraina (Lwów), Węgry (Budapeszt), Francja (Paryż), Słowacja (Ružomberok). Uczestniczyłem czynnie w 24 krajowych, 20 ogólnopolskich, 13 międzynarodowych oraz dwóch zagranicznych (Francja, Słowacja) konferencjach naukowych.

 

 

Przed doktoratem:

 

 

Monografie:

 

Lis A., (red.) Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. 1, Lublin 2011, ss. 136. ISBN 978-837702-211-5

 

Lis A., (red.) Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. 2, Lublin 2012, ss. 276. ISBN 978-83-7702-418-8

 

 

Artykuły:

 

2005

Lis A., Wokół pochodzenia Mistrza Wincentego, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 12, nr 20/21(2005), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna  w Sandomierzu, s. 17–24.

 

2007

Lis A., Świadectwo kultu bł. Wincentego Kadłubka z parafii Włostów. (Listy do biskupa sandomierskiego), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 100 (2007) nr 5–6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 436–441.

 

2008

Lis A., Dokumenty Mistrza Wincentego. Zarys problematyki, „Cistercium Mater Nostra” Rok 2 (2/2008), (Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej), red. tomu: M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 39-54.

Lis A., Mistrz Wincenty z rodu Łabędziów?, [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Wiara. Studia interdyscyplinarne, red. B. Stawiarski, Wrocław 2008, s. 81–102.

Lis A., Parafia Włostów ośrodkiem kultu bł. Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”  Rok 101 (2008) nr 11-12, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu, s. 765-781.

Lis A., Szkice o Kadłubku. Kazanie z 1845 r. z okazji przeniesienia relikwii bł. Wincentego Kadłubka z Jędrzejowa do katedry NMP w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 101 (2008) nr 1–2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, s. 134–144.

 

2009

Lis A., Elekcja na biskupstwo krakowskie Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 11-12, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, s. 792-798.

Lis A., Głos w dyskusji, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad „Kroniką” biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2009, s. 25, 59-61, 149, 195, 201.

Lis A., Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej (The social-legal specific          of equivalent canonization), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 7 (2/2009), s. 55-64.

Lis A., Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym (Former matters in the canonization proceedings), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 6 (1/2009), s. 73-80.

Lis A., Studia zagraniczne Mistrza Wincentego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 613-621.

Lis A., Zapach róży w Morimundzie polskim – bł. Wincenty Kadłubek, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, s. 348-362.

Lis A., Żydzi w Opatowie w Rzeczypospolitej szlacheckiej (1538-1795), „Zeszyty Sandomierskie” Rok 16, nr 27(2009), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 27-31.

Lis A., Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, Patrona Królestwa Polskiego (reprint wydania z 1870 r.), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,
s. 99-107.

 

2010

Lis A., „Złote myśli” mistrza Wincentego Kadłubka, „Pedagogika Katolicka” Nr 6 (1/2010), Wydawca: Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu,  s. 301-311.

Lis A., Bł. Wincenty Kadłubek (kronikarz – biskup – cysters), „Ziemia Opatowska”  Nieperiodyczne Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej Nr 24 (2010), s. 4-9                i 18-23.

Lis A., By nie zatarł ich czas… Śladami dworków ziemi opatowskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 11-12, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 845-859.

Lis A., Mistrz Wincenty wzorem na dziś i jutro. Dekada badań  2000-2010, „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, s. 371-385.

Lis A., Opis męczeństwa św. Stanisława w „Kronice Polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 543-556.

Lis A., Prawo kanoniczne w Kronice Wincentego Kadłubka. Zarys problematyki, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 11-12, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 833-837.

Lis A., Przyczynek do kultu błogosławionego Wincentego – kazanie Księdza Mikołaja Szymborskiego z 1765 roku, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 404-417.

Lis A., Reprint listu Karola Wojtyły z okazji 200 rocznicy beatyfikacji Wincentego Kadłubka, [w:] „Semper in altum”. Zawsze wzwyż, red. J. Zimny, N. Nyczkało, Wydawnictwo: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola 2010, s. 509-522.

Lis A., Rezygnacja Wincentego Kadłubka z funkcji biskupiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne  i Drukarnia w Sandomierzu, s. 132-140.

Lis A., Spór Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem w aspekcie historyczno-prawnym, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 689-708.

Lis A., Sprawa św. Stanisława w aspekcie historyczno-prawnym (Historical-legal aspect of „Matter Saint Stanislaw”) „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 11 (2/2010), s. 56-69.

Lis A., Żydzi w Opatowie w XVI-XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne. Historia” t. 58 (2010), z. 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 95-111.

 

2011

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek w eksplikacji nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 760-771.

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek w eksplikacji nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno - Pedagogiczny” nr 2 (1/2011), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, s. 277-290.

Lis A., Dekada badań nad Wincentym Kadłubkiem 2000-2010 (na marginesie ostatnich konferencji), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 629-645.

Lis A., Kodyfikacja prawa kanonizacyjnego Urbana VIII (1623-1644) (The codification of canonization law Urban VIII), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 119-133.

Lis A., List Karola Wojtyły z 1964 roku z okazji dwusetnej rocznicy beatyfikacji Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 286-300.

Lis A., Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? (The master Wincenty Kadłubek – the father of law in Poland?), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 91-118.

Lis A., Nauczyciel wartości – św. Stanisław ze Szczepanowa. Zarys historiograficzny, „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, s. 317-350.

Lis A., Prawo rzymskie w „Kronice” Wincentego Kadłubka. Zarys problematyki, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011) nr 1-2, s. 132-140.

Lis A., Recepcja prawa w monarchii piastowskiej do 1202 roku. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 16 (3/2011),  s. 50-63.

Lis A., Rozwój kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka między Wisłą a Pilicą, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 12 (2011), red. G. Okła,  B. Wojciechowska, Kielce 2011, s. 89-99.

Lis A., W stronę kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka „ojca kultury polskiej”, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny” nr 3 (2/2011), Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie, s. 249-260.

Lis A., Wykład otwarty: Błogosławiony Wincenty Kadłubek w eksplikacji nauczania Karola Wojtyły (Włostów, 10 października 2010), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 470-473.

Lis A., Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka, [w:] Świętość kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, red. S. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 133-186.

 

2012

Lis A., Dokument w aspekcie historyczno-prawnym (wybór zagadnień), [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 425-438.

Lis A., Dzieje Żydów w Opatowie (Apt). Zarys zagadnienia, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 139-160.

Lis A., Legenda o Wandzie w historiografii – spór o interpretacje (The Legend of Wanda in Historiography – Dispute over Interpretation), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. II, red. A. Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 131-154.

Lis A., Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa – kilka uwag historyczno-prawnych (Martyrdom – the Highest Test of  Love. Saint Stanislaw of  Szczepanów – Some Legal and Historical Observations), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. II, red. A. Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 37-88.

Lis A., Myśl polityczno-prawna mistrza Wincentego Kadłubka, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 18 (2012), nr 34, s. 5-13.

Lis A., Myśli i aforyzmy w „Kronice polskiej” Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 216-229.

Lis A., Najstarsze dokumenty opatowskie, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. IV, Lublin 2012, s. 117-150.

Lis A., Patron Diecezji Sandomierskiej bł. Wincenty Kadłubek oczyma mediewisty – profesora Czesława Deptuły, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 473-483.

Lis A., Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce. Wybór zagadnień, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012) nr 11-12.

Lis A., Zasada praworządności art. 6 KPA. Uwagi porównawcze, [w:] Praworządność i co dalej…?, red. J. Luty, R. Piestrak, Stalowa Wola 2012, s. 105-115.

 

2013

Lis A., Bulla papieża Aleksandra III z 28 III 1181 roku [Materiały źródłowe do studiów nad prawem], „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 25 (4/2013), s. 107-109.

Lis A., Małżeństwo i rodzina w Polsce Piastowskiej - analiza historycznoprawna, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 68-83.

Lis A., Model władcy w średniowiecznej Polsce w świetle „Kroniki polskiej” mistrza Wincentego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 7-8, s. 551-582.

Lis A., Prawo do dobrej administracji podstawą praworządności, [w:] Praworządność w dobie kryzysu, red. J. Luty, R. Piestrak, Stalowa Wola 2013, s. 31-54.

Lis A., Studies on the legal culture of the 13th and 14th century - the Book of Elbląg anf the Book of Henryków, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 5-12.

Lis A., Świadectwa kultury prawnej w Polsce do 1320 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 24 (3/2013), s. 44-55.

Lis A., The Right to Good Administration – Outline, [w:] Świat wirtualny a świat realny, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 255-269.

Lis A., Urban VIII i Benedykt XIV – reformatorzy prawa kanonizacyjnego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 5-6, s. 401-411.

Lis A., Władza ojcowska w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, [w:] Ojcostwo powołanie czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 21-38.

Lis A., Zasady postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji, [w:] Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, red. D. Gil, Lublin 2013, s. 357-369.

 

Recenzje

 

2009

Lis A., „W służbie słowa pisanego”. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił. Recenzja książki: Gabriel Bartoszewski (red.), Lublin-Warszawa 2009, ss. 626, „Pedagogika Katolicka” Nr 5 (2/2009), Wydawca: Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 381-384.

Lis A., Piękna, mądra i pożyteczna Księga, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 16, nr 28 (2009), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna
w Sandomierzu, s. 47.

 

2010

Lis A., Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badawczej dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. Grzegorz Bujak, Tomasz Nowicki, Piotr Siwicki, TN KUL, Lublin 2008, ss. 763, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 10 (1/2010), s. 98-100.

Lis A., Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badawczej dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. Grzegorz Bujak, Tomasz Nowicki, Piotr Siwicki, TN KUL, Lublin 2008, ss. 763 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace Wydziału Historyczno-Filozoficznego 143), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 567-570.

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra” Tradycja – Historia – Kultura, Rocznik II/2/2008, redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków 2008, ss. 332, „Pedagogika Katolicka” Nr 6 (1/2010), Wydawca: Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 394-399.

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra”, Tradycja – Historia – Kultura, Rocznik II/2/2008, redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków 2008, ss. 332, „Nasza Przeszłość” Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 114 (2010), Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, s. 355-363.

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra” Tradycja – Historia – Kultura, Rocznik II/2/2008, redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków 2008, ss. 332, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,
s. 269-276.

Lis A., Dzieło i życie bł. Wincentego Kadłubka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra” Tradycja – Historia – Kultura, Rocznik II/2/2008, redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków 2008, ss. 332, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 16, nr 29 (2010), s. 68-70.

Lis A., Ewa Gruza (red.) Dokument we współczesnym prawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 182, „Studia Prawnicze KUL”  2-3 (42-43) 2010, Kwartalnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 153-157.

Lis A., Ks. Henryk Misztal „Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. Lidia Fiejdasz, Lublin  2009, ss. 763 (Wydawnictwo KUL), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 276-280.

Lis A., Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. Lidia Fiejdasz, wyd. KUL, Lublin 2009, ss. 763, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 11 (2/2010), s. 107-109.

Lis A., Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 584, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 12 (3/2010), s. 101-103.

Lis A., Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, pod red. Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2009, ss. 543 [Studia Staropolskie, Series Nova, t. XXV (LXXXI)], „Nasza Przeszłość” Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 114 (2010), Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, s. 365-373.

Lis A., Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, oprac. Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 240, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 13 (4/2010), s. 96-98.

Lis A., Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Tomasz Panfil, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 970, „Roczniki Humanistyczne. Historia” t. 58 (2010), z. 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 286-293.

Lis A., Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Pokłosie sesji naukowej z 15-16 listopada 2007 r. Dzieło zbiorowe pod redakcją ks. Józefa Krasińskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, ss. 472, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 103 (2010), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 431-434.

Lis A., Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Pokłosie sesji naukowej z 15-16 listopada 2007 r. Dzieło zbiorowe pod redakcją ks. Józefa Krasińskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, ss. 472, „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010), s. 391-393.

Lis A., Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Pokłosie sesji naukowej z 15-16 listopada 2007 r. Dzieło zbiorowe pod redakcją ks. Józefa Krasińskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, ss. 472, „Pedagogika Katolicka” Nr 6 (1/2010), Wydawca: Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 391-394.

Lis A., Szczególny dokument wiary pokoleń, „Zeszyty Sandomierskie” Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Rok 16, nr 29 (2010), s. 67-68.

Lis A., Tadeusz Maciejewski (red.) Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, „Studia Prawnicze KUL” 1 (41) 2010, Kwartalnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 152-153.

 

2011

Lis A., „Scientia et Fidelitate”. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Tomasz Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 308-318.

Lis A., Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania. Recenzja książki, „Pedagogika Katolicka” Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Nr 9 (2/2011), s. 341-344.

Lis A., Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero (oprac.), Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 240, „Studia Prawnicze KUL”  1 (45) 2011, Kwartalnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011,
s. 190-192.

Lis A., Krzysztof Benyskiewicz, W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 152, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 808-810.

Lis A., M. Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408, „Studia Prawnicze KUL” 3-4 (47-48) 2011, Kwartalnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Lis A., Magdalena Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408,  „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 104 (2011) nr 1-2,
s. 146-150.

Lis A., Na marginesie książeczki „Teoria i filozofia prawa. Repetytorium”, opracowanej przez: Adama Dyrdala, Nicholasa Ghazala, Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego, Aleksandrar Samonka, wydanej przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 14 (1/2011), s. 94-95.

Lis A., Na marginesie książkiSprawy dawnesiódmego tomu seriiŚwiętość kanonizowana pod redakcją Szczepana Praśkiewicza, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Gospodarce, Nr 16 (3/2011), s. 116-119.

Lis A., Prawo administracyjne, redakcja Beata Orlik, Aleksandra Puczko, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ss. 188 [Seria akademicka. Repetytorium], „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 15 (2/2011), s. 110-113.

Lis A., Recenzja książki Wacława Uruszczaka Historia państwa i prawa polskiego, t. I: (966-1795) Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010, ss. 436, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 16 (3/2011), s. 112-115.

Lis A., Recenzja: Magdalena Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 14 (1/2011), s. 96-98.

 

2012

Lis A., Andrzej Bator, Włodzimierz Gromski, Artur Kozak, Stanisław Kazimierczyk, Zbigniew Pulka, (oprac.) Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, wyd. 3, Warszawa 2010, ss. 355, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 9-10,   s. 652-654.

Lis A., Biuletyn internetowy „Człowiek - Rodzina – Prawo” 1(2012) nr 1, red. Piotr Telusiewicz, Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 14, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 18 (1/2012), s. 141-143.

Lis A., Na marginesie książki „Teoria i filozofia prawa. Repetytorium”, opracowanej przez: Adama Dyrdala, Nicholasa Ghazala, Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego, Aleksandrar Samonka, wydanej przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 394-396.

Lis A., Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku. Recenzja książki Czesława Ryszki, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 231, „Pedagogia Ojcostwa” (Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny), Nr 5 (2/2012), s. 343-346.

Lis A., Recenzja: „Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny” oraz „Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne” pod redakcją Andrzeja Batora, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 18 (1/2012), s. 144-146.

Lis A., Recenzja: Józef Krasiński, Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria – Skarby kultury, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 486,  „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 11-12.

Lis A., Recenzja: Radosław Kubicki, Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 496, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, s. 391-394.

Lis A., Sumienna monografia: Radosław Kubicki, Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 496, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 18 (2012), nr 33, s. 98-99.

Lis A., Trzeba iść wytrwale ku Wschodowi chrześcijańskiemu. Recenzja: Józef Krasiński, Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria – Skarby kultury, Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 486,
„Zeszyty Sandomierskie” Rok 18 (2012), nr 34, s. 103-104.

 

 

 

2013

Lis A., Biuletyn internetowy „Człowiek - Rodzina – Prawo” 1(2012) nr 1, red. Piotr Telusiewicz, Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 14, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 3-4, s. 296-300.

Lis A., Czesław Ryszka, Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 231, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 9-10, s. 701-706.

Lis A., Kobieta w monarchii piastowskiej. Na marginesie książki „Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej”, red. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Sylwia Konarska-Zimnicka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 495, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 1-2, s. 145-158.

Lis A., Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. Artura Mezglewskiego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 24 (3/2013), s. 97-100.

Lis A., Prawo małżeńskie w monarchii piastowskiej. Na marginesie książki „Społeczeństwo staropolskie”. Seria nowa, t. III: „Społeczeństwo a rodzina”, red. Andrzej Karpiński, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, ss. 281, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 1-2, s. 158-168.

Lis A., Recenzja: „Czasopismo Prawno-Historyczne” tom 65 (2013), zeszyt 2. Bibliografia zawartości za lata 1948-2013 opracował Roman Sobotka, Poznań 2013, ss. 218, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 101-102.

Lis A., Recenzja: Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, red. Dominik Tyrawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 262, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 94-97.

Lis A., Recenzja: Grzegorz Piwnicki, Meandry kultury politycznej w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 572, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013), nr 11-12, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 874-875.

Lis A., Recenzja: Grzegorz Piwnicki, Meandry kultury politycznej w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 22 (1/2013), s. 118-119.

Lis A., Recenzja: Henryk Misztal, Blaski i cienie. Refleksje wieloletniego pracownika KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 144, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 9-10, s. 706-711.

Lis A., Recenzja: Lech Krzyżanowski, Repetytorium. Historia ustroju i prawa w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 25 (4/2013), s. 104-106.

Lis A., Władca i prawo (1200-1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych
w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej,
„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 98-100.

 

Sprawozdania

 

2006

Lis A., Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (Konferencja naukowa, Opatów, 24 marca 2006 r.), „Zeszyty Sandomierskie” Rok 13, nr 22 (2006), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu,
s. 26–27.

 

2007

Lis A., Konferencja naukowa „Tajemnice Opatowa”, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 14, nr 25 (2007), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 85–86.

 

2008

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”. Kraków, 3 listopada 2008 roku., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 5 (2008), s. 158-163.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tajemnice Opatowa” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, 25 maja 2007 r., „Ibidem” 5(2008), Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 161-167.

 

2009

Lis A., „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”. Kraków,
3 listopada 2008 roku,
„Zeszyty Sandomierskie” Rok 16, nr 27 (2009), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu,
s. 101-103.

Lis A., Konferencja naukowa: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo” Opatów, 17 czerwca 2009 r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” t. 57 (2009), z. 2,
s. 289-295.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”. Kraków, 3 listopada 2008 roku., „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, Rok 102 (2009) nr 3–4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 255-261.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo (Opatów, 17 czerwca 2009 r.), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 102 (2009), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 516-524.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo (Opatów, 17 czerwca 2009 r.), „Zeszyty Sandomierskie” Rok 16, nr 28 (2009), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Druk: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 91-92.

 

2010

Lis A., Seminarium naukowe w Opatowie, „Zeszyty Sandomierskie” Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Rok 16, nr 30 (2010), s. 104-105.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w Europie średniowiecznej
i nowożytnej”, Stalowa Wola, 14 marca 2010 r.
, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 12 (3/2010), s. 109-111.

Lis A., VII Lubelski Festiwal Nauki w WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 13 (4/2010), s. 99-100.

Lis A., VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej „Duc in altum…” Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi (Lublin, 23 XI 2009), „Studia Prawnicze KUL” 2-3 (42-43) 2010, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 160-162.

 

2011

Lis A., Sesja naukowa „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”  (Stalowa Wola, 19 maja 2011 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 15 (2/2011), s. 114-120.

Lis A., Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych (Kraków, 9-10 listopad 2010), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 14 (1/2011), s. 99-102.

Lis A,. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski”, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 17 (4/2011), s. 128-130.

 

2012

Lis A., Historia Ziemi Opatowskiej. Konferencje naukowe organizowane w latach 2006-2010, „Ziemia Opatowska” Nieperiodyczne Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej Nr 26 (2012), s. 4-11.

Lis A., IV Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych (Kraków, 9-10 listopad 2010), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 105 (2012), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu,
s. 248-251.

Lis A., Sprawozdanie z konferencji naukowejRozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce - przeszłość i teraźniejszość” (Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Nr 18 (1/2012), s. 150-152.

 

2013

Lis A., Rogowski P., Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Gloria victis” - 150. rocznica powstania styczniowego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 22 (1/2013), s. 120-123.

Lis A., Rozwój badań dotyczących profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 106 (2013) nr 3-4, s. 275-279.

Lis A., Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, Sandomierz, 12 X 2013 r., „Studia Sandomierskie” 20(2013), nr 2, s. 225-227.

 

Po doktoracie:

 

 

Monografie:

 

Lis A., „Casus exceptus”. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, Stalowa Wola 2015, ss. 254. ISBN 978-83-61307-18-1

 

Lis A., „Człowiek – historia – prawo. Studia interdyscyplinarne”, Ružomberok 2015, ISBN 978-80-561-0272-5 Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberok, ss. 648.

 

Lis A., „Homo literatus”. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi w 250. rocznicę beatyfikacji, Lublin - Stalowa Wola 2014, ss. 621. ISBN 978-83-61307-93-8

 

Lis A., „Kościół i prawo. Wybrane problemy”, Ružomberok 2015, ISBN 978-80-561-0271-8 Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberok, ss. 662.

 

Lis A., Family in medieval law, Lublin 2016 [w druku].

 

Lis A., Główka J, Luty J., (red.) Kodeks postępowania administracyjnego - wybór orzecznictwa, Stalowa Wola 2014, ss. 710. ISBN 978-83-60391-17-4

 

Lis A., Główka J, Luty J., (red.) Prawa człowieka w systemie krajowym - orzecznictwo, Stalowa Wola 2015, ss. 292. ISBN 978-83-61307-22-8

 

Lis A., Główka J, Luty J., (red.) Zasady ogólne postępowania administracyjnego - orzecznictwo, Stalowa Wola 2014, ss. 816. ISBN 978-83-61307-97-6

 

Lis A., Magnum oppidum Opatów. Szkice historyczne, Stalowa Wola 2013, ss. 286. ISBN 978-83-63835-09-5

 

Lis A., Master Vincentius, Lublin 2016 [w druku]

 

Lis A., Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, Lublin 2015 ss. 289. ISBN 978-83-8061-042-2

 

Lis A., Sapere aude. Szkice o Kadłubku, Stalowa Wola 2013, ss. 335. ISBN 978-83-63835-07-1

 

Lis A., Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 308. ISBN 978-83-7702-549-9

 

Lis A., Tyrawa D., Woźniak K. M., (red.) Administracja rządowa. Wybór źródeł prawa, Stalowa Wola 2014, ss. 394. ISBN 978-83-60391-52-5

 

Lis A., Tyrawa D., Woźniak K. M., (red.) Administracja samorządowa. Wybór źródeł prawa, Stalowa Wola 2014, ss. 278. ISBN 978-83-60391-62-4

 

Lis Artur, Lis Agnieszka, Z dziejów gospodarczych Kościoła na Mazowszu w Królestwie Kongresowym (Uposażenie plebanów w dekanatach: makowskim, nowomiejskim
i przasnyskim w świetle wizytacji z 1817 roku)
, Stalowa Wola 2014, ss. 138. ISBN 978-83-60391-57-0

 

Redaktor naczelny:

 

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, ss. 108. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 24 (3/2013), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, ss. 104. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 25 (4/2013), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, ss. 126. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 26 (1/2014), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, ss. 126. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 27 (2/2014), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, ss. 138. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 28 (3/2014), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, ss. 92. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 (4/2014), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, ss. 112. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 30 (1/2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, ss. 104. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 31 (2/2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, ss. 98. ISSN 1898-2166

Lis A., [Redaktor Naczelny] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 32 (3/2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, ss. 100. ISSN 1898-2166

 

 

Artykuły:

 

2014

Lis A, Autorytet władcy w średniowieczu - zagadnienia historycznoprawne, [w:] Autorytet: wczoraj - dziś - jutro, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 79-102.

Lis A. Status wdowy w średniowiecznej Polsce, [w:] Samotność. Wybór czy konieczność, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 37-49.

Lis A., Biskup - mediatorem (wybrane przykłady z XII wieku), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 672-689.

Lis A., Biskupi mediatorami w XII wiecznej Polsce, [w:] Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, red. T. Rakoczy, Lublin 2014, s. 31-48.

Lis A., Błogosławiony Wincenty Kadłubek w świetle współczesnych badań, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 360-383.

Lis A., Family law of the Piast Poland - analysis of the sources, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 (4/2014), s. 74-81.

Lis A., Kalendarium kultu bł. Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014) nr 11-12, s. 825-835.

Lis A., Księga elbląska - źródło prawa XIII-wiecznej Polski, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 251-265.

Lis A., Księga henrykowska - źródło poznania prawa polski dzielnicowej,  „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 228-234.

Lis A., Małżeństwo w monarchii piastowskiej - analiza historycznoprawna, [w:] Małżeństwo jako zwarty związek mężczyzny i kobiety, red. T. Rakoczy, Lublin 2014, s. 193-229.

Lis A., Mit imperialny mistrza Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 71-84.

Lis A., Otwarte usta: św. Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Otwarte usta. Prawda czy fałsz? red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 281-299.

Lis A., Prawo administracyjne XXI wieku, [w:] Dylematy i wyzwania XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne, red. W. Kądziołka, Stalowa Wola 2014, s. 419-441.

Lis A., Prawo do dobrej administracji jako wyznacznik działania administracji publicznej w Polsce, [w:] Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, red. D. Tyrawa, I. Butryn, Lublin 2014,           s. 129-145.

Lis A., Przyglądając się sobie samym. Ewaluacja w szkole, [w:] Współczesne problemy edukacji w Polsce, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 491-498.

Lis A., Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna, [w:] Rodzina. Powołanie - zadania - zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 91-118.

Lis A., Rodzina w Polsce dzielnicowej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 120-144.

Lis A., Rola Karola Wojtyły w rozwoju kultu bł. Wincentego Kadłubka, [w:] Musimy od siebie wymagać, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 279-303.

Lis A., Św. Stanisław - Patron Diecezji Sandomierskiej. List apostolski Piusa XII In Poloniae Historia, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 508-517.

Lis A., The Book of Elbląg anf the Book of Henryków - historical-legal issues, „Pedagogika Katolicka”, Nr 14 (1/2014), s. 251-257.

Lis A., The Right to Good Administration - Outline, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 28 (3/2014), s. 6-14.

Lis A., Ustawa górnicza Leszka Białego, [Materiały źródłowe do studiów nad prawem], „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 26 (1/2014), s. 124-126.

Lis A., Wybrane zasady postępowania administracyjnego w świetle standardów europejskich, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 26 (2/2014), s. 65-78.

Lis A., Z refleksji nad powstaniem styczniowym 1863-2013, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 105-107.

Lis A., Zagrożenie zapomnieniem - „Poemat o mieście Lublinie”, [w:] Współczesne zagrożenia. fakty i mity, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 947-968.

 

 

2015

Lis A., „Kronika polska” Wincentego Kadłubka. Aspekty prawne i pedagogiczne, [w:] System pedagogiki katolickiej szansą na nowe czasy, red. J. Zimny, Ružomberok - Stalowa Wola - Vác 2015, s. 19-51.

 Lis A., Kultura prawna „Księgi elbląskiej”, [w:] Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2015, s. 85-99.

Lis A., Otwarte usta: św. Wojciech, [w:] Otwarte usta: wolność czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 233-255.

Lis A., Prawo do dobrej administracji w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, [w:] Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, t. 1, red. Ł.J. Pikuła, Toruń 2015, s. 245-239.

Lis A., Prawo kanonizacyjne w rozwoju historycznym, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu, s. 347-366.

Lis A., Prawo kanonizacyjne w rozwoju historycznym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 31 (2/2015), s. 37-51.

Lis A., Rodzina w prawie kanonicznym XI wieku, [w:] Rodzina. Podstawy prawno-teologiczne, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 407-420.

Lis A., Sources for the study of the family in medieval Poland, „Pedagogika Katolicka”, Nr 16 (1/2015), s. 111-118.

Lis A., System aksjonormatywny w średniowiecznej Polsce, [w:] Aksjologia drogą prawdy
i szczęścia
, Stalowa Wola 2015, s. 39-60.

Lis A., Współczesne badania nad rodziną średniowieczną, [w:] Tváre ĺudského života. Vybrané problémy, red. W. Kądziołka, Ružomberok 2015, s. 251-264.

Lis A., Wychowanie w średniowiecznej Polsce, [w:] Wychowanie w dobie współczesności. Wybrane problemy, red. W. Kądziołka, Stalowa Wola 2015, s. 261-285.

Lis A., Wychowawcy Narodu Polskiego. Część I: Św. Wojciech, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 207-228.

Lis A., Wychowawcy Narodu Polskiego. Część II: Św. Stanisław ze Szczepanowa, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 375-386.

Lis A., Wychowawcy narodu polskiego: św. Wojciech i św. Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Wychowanie w dobie współczesności. Wybrane problemy, red. W. Kądziołka, Stalowa Wola 2015, s. 185-225.

 

Recenzje

 

2014

Lis A., Autoprezentacja: Artur Lis, „Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi w 250. rocznicę beatyfikacji”, Lublin - Stalowa Wola 2014, ss. 621, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 692-695.

Lis A., Autoprezentacja: Artur Lis, „Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi w 250. rocznicę beatyfikacji”, Lublin - Stalowa Wola 2014, ss. 621, „Pedagogika Katolicka” Nr 15 (2/2014), s. 201-203.

Lis A., Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 28 (3/2014), s. 91-92.

Lis A., Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. Józef Dobosz, Marzena Malta, Leszek Wetesko, Gniezno 2011, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014) nr 11-12, s. 852-854.

Lis A., Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 640, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 5-6, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 410-414.

Lis A., Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert von dem Hintergrund der Chronistiik, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 28 (3/2014), s. 88-90.

Lis A., Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert von dem Hintergrund der Chronistiik, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014) nr 11-12, s. 849-852.

Lis A., Recenzja książki: Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 26 (1/2014), s. 121-123.

Lis A., Recenzja: Blaski i cienie. Refleksje wieloletniego pracownika KUL, „Pedagogia Ojcostwa” Nr 9 (2/2014), s. 178-181.

Lis A., Recenzja: Lech Krzyżanowski, Repetytorium. Historia ustroju i prawa w Polsce, Wydawnictwo OD.NOWA, Bielsko-Biała 2013, ss. 282, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 7-8, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu, s. 555-558.

Lis A., Władca i prawo (1200-1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych
w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej,
„Pedagogika Katolicka”, Nr 14 (1/2014),
s. 258-260.

 

2015

 1. Lis, Autorytet rodziny monarszej w Polsce piastowskiej, [w:] Autorytet. Mieć czy być? red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 11-28.

Lis A., Autoprezentacja: Artur Lis, „Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka”, Stalowa Wola 2015, ss. 254, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 3-4, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu, s. 240-242.

 

 

Sprawozdania

 

2014

Lis A., Sprawozdanie z seminarium: „Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków” (Warszawa, 22 października 2014 r.),  „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 28 (3/2014), s. 86-87.

Lis A., Sprawozdanie z V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Jeden świat - wiele kultur” (Bydgoszcz, 6-7 listopada 2014 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 (4/2014), s. 107-112.

 

2015

Lis A., Jubileusz 10-lecia Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 (1/2015), s. 102-104.

Lis A., Paryż i Wincenty Kadłubek. Sesja poświęcona błogosławionemu w Kościele Polskim w Paryżu (30 czerwca 2015 r.), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 634-635.

Lis A., Sesja naukowa „Wincenty Kadłubek - święty wciąż do odkrycia” (Jędrzejów, 8 marca 2015 r.), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” Rok 108 (2015), nr 9-10, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  w Sandomierzu, s. 631-634.

Lis A., Trzy spotkania naukowe poświęcone Mistrzowi Wincentemu, „Pedagogika Katolicka” Nr 17 (2/2015), s. 247-253.

 

 

 

KONTAKT: arturlis@op.pl

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019, godz. 08:39 - Filip Ciepły