/PDF/

/regulamin praktyk i potrzebne dokumenty.rar/

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWCH, INWENTARYZACYJNEJ I MUZEALNEJ,

PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT

HISTORII SZTUKI

I Postanowienia ogólne

 

1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia.

2. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji praktyki zawodowej, rodzaj,
i formę praktyki, czas i miejsce realizacji, warunki zaliczenia oraz obowiązki organizatorów i uczestników praktyk.

3. Regulamin praktyk dotyczy studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych realizujących praktyki zawodowe prowadzone przez Instytut Historii Sztuki.

 

II Cel praktyki zawodowej

 

Do ogólnych celów praktyki zawodowej zalicza się:

a) przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu;

b) poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy;

c)  zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych;

d) poznanie środowiska zawodowego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania problemów zawodowych;

e) praktyczną weryfikację wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych.

 

III Organizacja praktyki zawodowej

 

1. Studentów kierunku historia sztuki obowiązują praktyki zawodowe w wymiarze ciągłym międzysemestralnym:

a) na studiach stacjonarnych I stopnia licencjackich:

- po czwartym semestrze w wymiarze 48 godzin praktyki inwentaryzacyjne. Od roku akademickiego 2014/15 w wymiarze  45 godzin praktyk inwentaryzacyjnych.

b) na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) do wyboru praktyka muzealna lub kuratorska:

- po drugim semestrze w wymiarze 84 godzin indywidualne praktyki w muzeach, galeriach sztuki lub w urzędach zajmujących się konserwacją oraz ochroną zabytków. Od roku akademickiego 2014/15 w wymiarze  85 godzin.

 

2. Praktyki są bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami.

 

3. Praktyki inwentaryzacyjne mają charakter zbiorowy i są organizowane przez opiekuna roku, a prowadzone przez pracowników Instytutu Historii Sztuki KUL. Praktyki prowadzone są przy współpracy i na podstawie zawartych umów z jednostkami państwowymi i kościelnymi, które są dysponentami i zajmują się szeroko pojętą ochrona zabytków.

4. W przypadku studentów licencjackich, którzy nie mogą wziąć udziału w zorganizowanej zbiorowej praktyce zawodowej, istnieje konieczność odbycia przez nich zawodowej praktyki indywidualnie na następujących zasadach:

a) do końca stycznia (roku, w którym przewidziana jest praktyka) student zobowiązany jest napisać podanie do opiekuna praktyk z prośbą o możliwość odbycia praktyki indywidualnej. Opiekun wydaje studentowi skierowanie, w którym określony jest zakres prac, jakie powinien wykonać student podczas praktyki. Student przedstawia skierowanie w wybranym zakładzie pracy;

b) do końca kwietnia student zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi praktyk pisemne oświadczenie zakładu pracy o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki przez studenta. Na wniosek zakładu pracy, Uniwersytet podpisuje z nim umowę
o organizację praktyki dla danego studenta;

c) student ma obowiązek odbyć praktykę do końca września roku, w którym przewidziana jest praktyka i dostarczyć opiekunowi praktyk zaświadczenie o odbytej praktyce wydane przez zakład pracy;

d) student decydujący się na odbycie praktyki indywidualnej ponosi wszystkie koszty z nią związane.

5. Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych II stopnia magisterskich mają charakter indywidualny na następujących zasadach:

a) do końca stycznia, w roku, w którym przewidziana jest praktyka, student zobowiązany jest napisać podanie do promotora pracy magisterskiej z prośbą o wskazanie miejsca odbycia praktyki. Osobą odpowiedzialną za organizację praktyki (opiekunem praktyk) jest promotor pracy magisterskiej studenta;

b) do końca kwietnia roku, w którym przewidziana jest praktyka, powinna być podpisana umowa między Uniwersytetem a wskazanym przez promotora miejscem odbycia praktyki zawodowej, dotycząca organizacji praktyki dla studenta;

c) student ma obowiązek  odbyć praktykę do końca września roku, w którym przewidziana jest praktyka i dostarczyć promotorowi zaświadczenie o odbytej praktyce wydanej przez zakład pracy.

 

IV         Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk

 

1. Opiekun praktyk na studiach I i II stopnia z KUL odpowiada za:

a) zorganizowanie praktyk, wskazanie miejsca odbycia praktyk, nawiązanie współpracy  i  pełnienie funkcji koordynatora między Uczelnią, a jednostką przyjmującą na praktyki, oraz podpisania umowy dwustronnej;

b) przygotowanie programu praktyk (opracowanie szczegółowego programu indywidualnych praktyk zawodowych następuje w porozumieniu z jednostką, w której będą odbywane);

c) zapoznanie uczestników praktyk z programem praktyk;

d) przygotowanie uczestników praktyk do odbycia praktyk;

e) rozliczenie uczestników praktyk z zadań, które realizują podczas praktyk;

f) zaliczanie praktyk.

2. Opracowanie szczegółowego programu praktyk przez opiekuna praktyk, w przypadku gdy uczestnik praktyk odbywa je indywidualnie w zakładzie pracy, następuje w porozumieniu z jednostką, w której będą odbywane.

3. Do obowiązków uczestników praktyk należy:

a) zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z treścią niniejszego Regulaminu;

b) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej;

c) wypełnianie poleceń i zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk;

d) przestrzeganie obowiązujących w miejscu pracy regulaminów;

e)     przedłożenie w miejscu odbywania praktyki indywidualnej potwierdzenia ubezpieczenia NNW.

4. Uczestnik praktyk ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za zniszczenie mienia powstałe z jego winy w trakcie odbywania praktyki.

 

V Zaliczenie praktyk

 

1. Zaliczenia praktyk zbiorowych i wpisu do indeksu dokonuje opiekun praktyki na podstawie dokumentacji prac zgromadzonych podczas trwania praktyki przez uczestnika praktyk.

2. Zaliczenia praktyki indywidualnej i wpisu do indeksu dokonuje opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy, w którym uczestnik praktyk odbył praktykę.

3. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku, na którym student jest zobowiązany ją odbyć.

 

VI         Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem właściwy jest Prorektor ds. studenckich.

 

VII Załączniki

 

1. Formularz skierowania na praktykę inwentaryzacyjną.

2. Formularz skierowania na praktykę muzealną lub kuratorską.

3. Umowy na praktykę dla studenta.

4. Umowa na praktykę dla słuchacza studiów podyplomowych.

 


POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2014, godz. 09:19 - Ireneusz Marciszuk