Books

 • Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki (Discovering the axiological dimension of science), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, pp. 404; reviewed in: (a) A. Bronk in: "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008 (3-4), 454-469. 2009, (b) J. Merecki, "O aksjologicznym wymiarze nauki" (On the axiological dimension of science), Ethos 85-86, 2009, 281-284; (c )J. Poznański, in: Forum Philosophicum, vol 15, no 1, Spring 2010, 238-242;(d) W. Zięba, „Nauka w kontekście 'filozofii klasycznej'” (Science in the context of classical philosophy), ΣΟΦΙΑ, 10, 2010, 225-236.

Papers in journals and books

 • "Najprostsze sposoby współczesnej manipulacji" (The simplest ways of contemporary manipulation), Kontakt (Paryż), nr 7-8, 1985, 39-41 (signed as "Anna Maria S." due to the political situation at that time).
 • "Moral Dilemmas in the Robot's World", in: R. Casati, G. White (eds.), Philosophy and the Cognitive Sciences, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft 1993, 291-294.
 • "Moral Concerns and Gender Biased Tests: Comments on 'An Analysis of Four Commonly Used Group Tasks for Gender Bias'", Technology Studies, vol. 1/2, 1994, 227-229.
 • "Science and Morality: Some Cases of Conflicting Norms", in: K. S. Johannessen, T. Nordestam (eds.), Culture and Values, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1995, 536-543.
 • "The Reticulated Model of Scientific Dynamism", Kontroversen, 8, 1995, 19-36.
 • "Racjonalność jako relacja: próba charakterystyki esencjalnej" (Rationality as a relation – an attempt at some essential characterstic), in: J. Perzanowski,
 • Pietruszczak (eds.), Byt, Logos, Matematyka, Toruń: Wyd. UMK, 1997, 47-62.
 • "Popper, Kuhn and Laudan on the Rationality of Science: A Shared View", in: G. Meggle, J. NIda-Rümelin (eds.), Analyomen 2. Perspectives in Analytical Philosophy, Berlin: de Gruyter, 1997, 421-430.
 • "O wolności i granicach badań naukowych", in: Z. Zdybicka, et al. (red.) , Wolność we współczesnej kulturze, Lublin: RW KUL, 1997, 575-590. English version: "On Freedom and Limits of Scientific Inquiry", in: Z. Zdybicka et al. (eds.), Freedom in Contemporary Culture, Lublin: RW KUL, 1999, 547-561.
 • "O potrzebie uprawiania etyki badań naukowych w ramach filozofii klasycznej", Zeszyty Naukowe KUL, 40, 1997, 111-131. English version: "On the Need of Developing Research Ethics as a Domain of Classical Philosophy", in: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, 235-255.
 • "Arranging Goods - a Few Ideas from Czeżowski", in: P. Weingartner, G. Schurz, G. Dorn (eds.), The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1997, 539-543.
 • "Etyka Badań Naukowych - Nowa Dyscyplina Filozoficzna" (Ethics of scientific research – a new philosophical discipline), Roczniki Filozoficzne KUL, 45-46 ( 2) 1997/1998, 83-118.
 • "Are There Things Which We Should Not Know? in: Paideia On-line. Papers of the 20th World Congress of Philosophy 1998; http:www.bu.edu/wcp/papers/TEth/TEthLekk.htm.
 • "W poszukiwaniu eliksiru młodości" (In search of the Fountain of Youth), Ethos, 44, 1998, 178-197.
 • "W Poszukiwaniu Właściwej Miary Dla Nauki" (in search of the proper measure for science), Ethos, 44, 1998, s. 5-8 (with J. Mereckim; signed only with initials).
 • "On the alleged moral neutrality of the search for truth in science", in: P. Kampits, K. Kokai, A. Weinberg (eds.), Applied Ethics, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1998, vol. 2, 15-20.
 • "Demokracja i autonomia jednostki w globalnej infrastrukturze informacyjnej", Nauka, Nr 1, 1999, 127-139; reprint in: M.M. Żydowo (red.), Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Warszawa: Wyd. PAN, s. 37-50; English version: "Democracy and the Autonomy of Individuals in the Global Information Infrastructure", in : M.M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2005, 33-45.
 • "Prawo do prywatności a globalna struktura informatyczna" (The right to provacy and the global information infrastructure), in: R. Skubisz (red.), Internet 2000, Lublin: Verba 2000, 443-459.
 • "Nauka moralnie neutralna jako patologia rozumu" (Morally neutral science as a pathology of reason) in: A. Gudaniec, A. Maryniarczyk SDB (red.), Rozum otwarty na wiarę, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, 213-224.
 • "Le choix des themes de recherche en tant que décision morale", in: P. Proellochs, D. Schulthess (eds.), Y A-T-Il des Limites Éthiques à la Recherche Scientifique?, Geneve: Editions Médecine et Hygiène, 2000, 31-46.
 • "Immoral research: one more pathology of reason", in: B. Brogaard (ed.), Rationality and Irrationality, Kirchberg amWechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2000, 58-63.
 • "Sądy moralne jako konstytutywny element badania naukowego" , Roczniki Filozoficzne KUL, nr 48-49, z. 2, 2000/2001, s. 91-115; English version: Moral judgement as a constitutive element of research) S; Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, 257-279, trans. T. Karłowicz.
 • "Ukryte założenia idei społeczeństwa informacyjnego" (Hidden presuppositions of the information society), in: T. Zasępa, R. Chmura (eds..), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2001, 179-194.
 • "Czy naukowiec może stać się rzecznikiem barbarzyństwa" (Can a scientist become an advocate of barbarism?) in: Z. Zdybicka et al. (eds.), Wierność rzeczywistości, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, 431-445.
 • "Rozważania o prawdzie i moralności w nauce" (Some considerations on truth and morality in science), in: A. Szostek, A. Wierzbicki (eds.), Codzienne pytania Antygony, Lublin: Instytut Jana Pawła II, 2001, 150-163.
 • "Natura jako naturalna granica naturalizmu" (Nature as a natural limit of naturalism), Roczniki Filozoficzne KUL, t. 51 (3), 2002, 187-195.
 • "Czy cyberetyka wystarczy cyberspołeczeństwu?" (Is cyberethics sufficient for cybersociety?), in: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2003, 17-27.
 • "Science as Action: Three Realms of Freedom and Responsibility", in: P.J. Juchacz, R. Kozłowski (eds.), Freedom and Responsibility. Sacrum, Culture and Society, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003, 111-126.
 • "Antynauka i jej konsekwencje" (Antiscience and its consequences), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Błąd antopologiczny, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, 167-187.
 • "Dlaczego nauka nie może być wolna od wartości" (Why science cannot be value-free), Roczniki Filozoficzne KUL, 53(2), 2004, 275-293.
 • "Zdrada nauki – zdrada prawdy – zdrada człowieka" (The betrayal of science- betrayal of truth - betrayal of man), Ethos, 65-66, 2004, 207-225.
 • "Nauka a wartości: niektóre próby rozwiązania problemu" (Science and values – a few attempts at solving the problem), in: K. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (eds.), Z potrzeby serca..., Lublin: IWKRKUL, 2004, 71-87.
 • "Problem ideologizacji metafizyki. Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of ideologization of metaphysics. An introduction to discussion), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, 405-410.
 • "Problem ideologizacji metafizyki" (The problem of ideologization of metaphysics), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, 471-475.
 • "Związek nauki i techniki jako źródło problematyki dla etyki badań naukowych" (A relationship between science and technology as a source of problems for the ethics of scientific research), in: P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (eds.), Kultura wobec techniki, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2004, 147-165.
 • "Science and Value Judgements" in: J. Ch. Marek, M.E. Reicher (eds.), Experience and Analysis, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2004, 198-199.
 • "Aksjologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego" (The axiological foundation of the information society; with Rafał Lizut), Ethos 69-70, 2005, 255-268.
 • "Od redakcji: Światło czy nocna ciemność" (From the Editors: Light or Darkness of the Night?; with Dorota Chabrajska; signed only with the initials), Ethos 69-70, 2005, 9-13.
 • "Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej - możliwość powrotu do analogii?" (A realistic turn in contemporary philosophy -a possibility of returning to analogy?), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Analogia w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, 379-390.
 • "Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna - antidotum na kryzys?" (The philosophy of education and education in philosophy – an antodote for crisis?), in: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna (eds.), Filozofia i edukacja, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2005, 177-187.
 • "O dostojeństwie uniwersytetu raz jeszcze" (On the dignity of the university once again), Ethos 75, 2006, 162-174.
 • "Nowe towary nowej ekonomii" (New commodities of the new economy; with Rafał Lizut), in: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, 381-385.
 • "Problem obowiązywalności prawa naturalnego.Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of binding power of natural law. An intruduction to discussion), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, 371-374.
 • "Problem obowiązywalności prawa naturalnego"(The problem of binding power of natual law), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, 467-471.
 • "Problem absolutyzacji umysłu. Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of absolutization of mind. An intruduction to discussion), in: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, 325-330.
 • "Monizm-dualizm-hylemorfizm (personalizm).Wprowadzenie do dyskusji" (Monism-dualism-hylomorphism [personalism]), in: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 421-426.
 • "Kształtowanie opinii publicznej: kilka uwag o wolności i odpowiedzialności mediów" (Forming public opinion: few remarks on freedom and responsibility of media), in: K. Stępniak, M. Rajewski (eds.), Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, 107-116
 • "Racjonalność instrumentalna, racjonalność praktyczna i ostateczny cel technonauki" (Instrumental rationality, practical rationality and the ultimate goal of technoscience), in: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Lublin: PTTA, 2008, 269-282.
 • "Powszechna encyklopedia filozofii na tle anglosaskich encyklopedii filozoficznych" (The universal Encyclopedia of Philosophy in comparison to some Anglosaxon philosophical encyclopaedias), w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Zadania współczesnej metafizyki 11. Spór o rozumienie filozofii, Lublin: PTTA 2009, 205-218.
 • "Uniwersytet jako firma usługowa. Szansa czy klęska?" (The university as an educational service provider: Chance or disaster?), Ethos 85-86, 2009, 52-69.
 • "Why science cannot be value-free. Understanding the Rationality and Responsibility of Science", Science and Engineering Ethics, 16 (1), 2010, 33-41.

  http://www.springerlink.com/content/?k=lekka-kowalik 

 • Nauka jako zawód i powołanie – sto lat po analizach Maxa Webera (science as a vocation – one hundred years after Weber analysis”, in: M. Walczak (red.),  Metodologia: tradycja i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, 75-92.

 • Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury” (Value-free science – a dangerous utopia of contemporary culture), in: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a wartości Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, 161-171.

 • Irracjonalizm w poznaniu naukowym” (irrationalism in scientific cognition), in: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metafizyki 12. Osoba i uczucia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, 415-425

 • Przemoc – negacja godności człowieka” (Violance – the negation of human dignity), Biuletyn. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin 2010, 7-10.

 • Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny” Critical contextual empiricism of Helen Longino),  Annales Un iversitatis Mariae   Curie – Skłodowska, Lublin, vol. xxxv, z. 2010, 207-221.

 • Wartości pozapoznawcze jako wehikul racjonalności nauki” (Non-cognitive values as a vehicle of the rationality of science), in: Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Religia-Nauka-Kultura, Poznań:Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2011, 9-25.

 • O prawdzie jako celu nauki i fundamencie jej etosu” (On truth as the goal of science and foundation of its ethos), in: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Zadania współczesnej metafizyki 13. Spór o prawdę, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, 315-338.

 • Komunikacja w prawdzie: filar bezpieczeństwa człowieka” (Communication in truth – the pillar of the human security), in:  E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja (Monografie nr 126, tom I: Aspekty filozoficzne i edukacyjne), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2011, 11-19; reprint in : E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2012, s.79-87.

 • Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy”, (Science and research ethics. Fruits of the binding power of truth), Ethos nr 95, 2011, s. 161-174.

 • Doświadczenie wartości – konstytutywny element uprawiania nauki” (experience of values – a constitutive element of doing science) w: Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub (red.), Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 423-440.

 • Etyka badań naukowych: jej status metodologiczny i formy instytucjonalne” (Research ethics: its methodological status and institutional forms) w: P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz (red.), Podstawy Naukoznawstwa, t. 1, Lublin: RWKUL 2011, 107-130.

 • Filozofia jako fundament badań nad ubóstwem i strategii jego zwalczania” (Philosophy as a foundation of research on poverty and of a strategy to overcome it), Ethos nr 96, 2011, s. 105-116.

 • Nauka w poszukiwaniu boskości” (Science in search of divinity), in: R. Ptaszek, M. Piwowarczyk (red.), Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Lublin, RW KUL 2012, 301-314.

 • Kryteria racjonalności postępu naukowego: skuteczność czy mądrość?” (Criteria of the rationality of scientific progres: efficiency or wisdom?), w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz i S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2012, 13-26.

 • The vocation of philosophy and philosophy as a vocation”, w: E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl (red.), Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt a. Main, Peter Lang, 277-291.

 • Filozoficzny kontekst nauki” (The philosophical context of science), Roczniki   Filozoficzne, 60(4), 2012, 261-281

 • Nauka – zwierciadło dla religii” (Science - a Mirror for Religion), w: E. Jarmoch, A. Trzpil (eds), Bezpieczeństwo człowieka a religia, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013, 11-20.

 • voice in a discussion Wyzwania współczesności” (Challenges of the contemporary time), in: D. Dziewulak (ed.), Konferencja: Nauka i szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesności” (A conference: Science and Higher Education - Challanges of the Contemporary World) Warszawa: Wydawnictwa Sejmowe 2013, 54-55.

 • Od Redakcji Nie lękajcie się” (“Do not be afraid” - from the editors), , Ethos, 2014 nr 4(108), s. 5-9 (signed A.L.K) 
 • Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?(Utopian thinking in science, on science, and because of science. A source of inspiration or of threats?), Ethos, nr 3 (107), 2014, 108-131.
 • Od Redakcji – Quo vadis humanus?”, Ethos 111, 2015, s. 5-9 (signed A.L.K)
 • Filozofia, humanistyka i nauki społeczne – wezwanie do ofensywy”(Philosophy, the Humanities, and social sciences – a summons to go on the offensive", Człowiek i społeczeństwo, tom XXXIX, 2015, 87-102.

 • Społeczny kontrakt dla nauki - jego filozoficzne podstawy i współczesny kryzys” (A social contract for science – its philosophical foundations and contemporary crisis), ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015, vol. 15, 115-129

 • Etyka w nauce” (“Ethics in science”), in: S. Janeczek i A. Starościc (red.), Etyka (Ethics), ( vol.V of the series “Dydaktyka filozofii – teaching philosophy”), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, 281-298
 •  

  Summaries in conference books

   

 • "Racjonalność jako relacja — próba charakterystyki na przykładzie racjonalności nauki" (Rationality as a relation – an attempt at characterizing on the example of the rationality of science), VI Polski Zjazd Filozoficzny. Abstrakty, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995, 130-131.
 • On Moral Judgements as a necessary element of doing science", in: J. Cachro, K. Kijania-Placek (eds.), 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, Cracow: The Faculty of Philosophy/Jagiellonian University, 1999, 403.
 • "Does the scientist qua scientist make moral judgement?", in: Z. Davran (ed.), XXI World Congress of Philosophy. Philosophy Facing World Problems, Istambul: Philosophical Society of Turkey, 2003, 224,
 • "Nauka a wartości: od aksjologicznej neutralności do aksjologicznego zaangażowania" (Science and values: from axiological neutrality to axiological ladenness), VII Polski Zjazd Filozoficzny. Abstrakty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, 113.
 • "Nasycenie nauki wartościami pozapoznawczymi: argumenty i koncepcje" (The ladenness of science with non-cognitive values: arguments and conceptions), VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A. Brożek and J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2008, 232.
 • „Mode 2 Science – nowy paradygmat badań naukowych i jego konsekwencje” (Mode 2 Science – a new paradigm of doing science and its consequences), w: ”, IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A.  Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb  Wydawnictwo „REMAR”, Sosnowiec 2012, s. 546-547.
 • Mode 2 Science and its consequences, XXIII World Congress Of Philosophy. Abstracts., Athens: Greek Philosophical Society, 2013, 391-392.

Reviews

 • J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, in: Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 128, 1996/III, 297-298.
 • H. Lenk (ed.), Wissenschaft und Ethik in: The Journal of Value Inquiry, 30, 1996, 479-483.
 • "W obronie filozofii bez przymiotnika" (In defence of philosophy without an adjective); review of: B. Smith, Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano), w: Zeszyty Naukowe KUL, No 3-4, 1997, 190-200.
 • E. Agazzi, Das Gute, das Bose unde die Wissenschaft, Research in Philosophy and Technology, nr 17, 1998, 295-301.
 • U. Toellner Sartres Ontologie und di Frage einer Ethik w: The Jounral of Value Inquiry, No 32, 1998, 427-431.
 • "Komputery: nowe wyzwanie dla filozofów" (Computers: a new challenge for philosophers ); review of: D. Johnson Computer Ethics), Ethos, 4 (44), 1998, s. 282-289.
 • J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, w: Roczniki Filozoficzne KUL, No 45-46, 1997/98, 235-239. (expanded and revised version of the review published in French; see 1).
 • M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna – nauka i etyka, w: Człowiek i przyroda, No 10, 1999, 133-144.
 • H. Lacey, Is science value-free? Values and Scientific Understanding, w: Roczniki Filozoficzne KUL,, vol 50 (2), 2002, 161-167.
 • "The Routledge Encyclopeadia of Philosophy: między rygorem metodologicznym a polityczną poprawnością" (The Routledge Encyclopeadia of Philosophy: between methodological rigor and political correctness), Człowiek w kulturze No 15, 2003, 151-175.
 • "O kłamstwie" (On lie); review of: W. Chudy, Filozofia Kłamstwa), Arcana, No 53 (5/2003), 209-216.
 • Ingrid Leman Stefanowic, Safeguarding Our Common Future. Rethinking Sustainable Development, Roczniki Filozoficzne KUL,, vol. 51 (2), 2003, 168-174.
 • "Powstrzymać kaskadę", (Stop the cascade); review of: Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw,) Ethos, nr 1-2 (65-66), 2004, 530-540. (expanded and changed version of the review published in Arcana; see 11).
 • "Odpowiedzialność informatyków" (The responsibility of computer professionals), review of: T. Bynum, S. Rogerson, Computer Ethics and Professional Responsibility, 2004), Ethos 69-70, 2005, 491-502.
 • "Przywracanie raju" (Restoring the paradise), review of: R. Legutko, Raj przywrócony), Ethos, 76, 2006, 257-266
 • By światło trwało...” (Let the Light be...), rev of. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, Warszawa 2009), 92 /2010, 282-289.
 • O potrzebie nauczania antropologii” (On the need of teaching anthropology; rev of . Antropologia, red. ks. S. Janeczek, Lublin 2010), Ethos, 93-94/2011, 267-271
 • Ku liberalizmowi otwartemu” (Towards open liberalism; rev. W. Ver Eecke, Ethical Dimension of the Economy: Making Use of Hegel and the Concept of Public and Merit Goods), Ethos nr 96, 2011, 251-259.
 • review of  Alasdair MacIntyre, God, philosophy, universities (Polish edition: Bóg, filozofia, uniwersytety, Warszawa 2013), in: Roczniki Filozoficzne 62 (2) 2014, 151-166
 • Rec. Nicholas Maxwell, How universities can help to create a wiser world. The urgent need for an academic revolution, Exeter: Imprint Academic 2014, Roczniki Filozoficzne 62 (4) 2014, s. 251-26
 • Technika i aksjologia. W stronę wartości” (rec. R. A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2014), Ethos 111, 2015, 330-336
 • Kiereś-Łach, Joanna. Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Lublin 2015, Forum Artis Rhetoricae, 2 (41), 2015, s. 66-72 
   

Conference reports

 • "O realizm w uprawianiu filozofii; sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (For realism in doing philosophy; Report on the IV International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics), Ethos, 59-60), 2002, 448-456.
 • "O właściwe rozumienie człowieka i kultury"; sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki" (For a proper understanding of man and culture; Report on the V International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics , Ethos, 61-62, 2003, 469-483.
 • "Quo vadis philosophiae?; sprawozdanie z XXI Światowego Kongresu Filozofii (report on the XXI World Congress of Philosophy, Istambul 2003), Ethos 63-64, 2003, 557-569.
 • "Ocalić metafizykę realistyczną". Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego w cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. "Metafizyka w filozofii" (To save realistic metaphysics. Repornt on the VI International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 65-66, 2004, 584 -595.
 • "W poszukiwaniu utraconych fundamentów. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania Współczesnej Metafizyki'" (In Pursuit of the Lost Foundations; report on the VII International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 75), 2006, 264-275.
 • "O jedność bytową człowieka". Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania Współczesnej Metafizyki' (For the Metaphysical Unity of the Human Being. Report on the IX International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics) Ethos 77-78, 2007, 410-417.
 • "O celowości w metafizyce". Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki', (On Purposefulness in metaphysics. Report on the X International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 82-83, 2008, 287-293. 
 • "Emotions and metaphysics”, (On Purposefulness in metaphysics. Report on the X International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics", Ethos, 89, 2010, 291-296

 

Encyclopedia entries

in: Powszechna Encyklopedia Filozofii (The Universal Encyclopedia of Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;

 • vol 1, 2000: Armstrong Dawid Malett (335-336), Austin, John Langshaw (419-420; Ayer Alfred Jules (445-447); Bachelard Gason (451-452); Bowne Border Parker (637-638).
 • vol 2, 2001: Chisholm Roderick M. (150-151); Chomsky, Noam A. (162-166); Cohen, Morris, R. (248-249); Dingler Hugo (593-595); Drewnowski Franciszek (717-721; with z S. Majdański); Ducasse Court, J. (729-731); dyskusja (discussion; 787-790).
 • vol 3, 2002: epifenomenalizm ( epiphenomenalism; 181-184); Eucken, Christian, R. (301-303); feminizm (feminism; 386-391; with Z. Sareło).; Fontenelle Bernard (569-570); Foucault, Michel (586-589).
 • vol. 4, 2003: Holt Edwin B. (551-552); Hook Sidney (587-591); Horney Karen (598-600); intuicjonizm (intuitionism; 901-902; with Ph. Stratton-Lake).
 • vol 5, 2004: Kamiński Stanisław (457-462; with S. Majdański); Klasyfikacja (626-628); Kolektywizm metodologiczny (methodological collectivism; 718-719); Kontekst odkrycia- kontekst uzasadnienia (context of discovery-context of justification; 822-825); Kontekstualizm (contextualism; part; 827-829); Koyré Alexandre (912-914).
 • vol. 6, 2005: Lakatos Imre (208-210); Kuhn Thomas Samuel (119-121); Kwadrat Logiczny (square of oppositions; 165-168).
 • vol. 7, 2006: Metanauka (metascience; 125).
 • vol 8, 2007: paradygmat (paradigm; 17-19); prakseologia (praxeology; 445-447).
 • vol 9, 2008: semantyka (semantics; 15-17); semiotyka (semiotics; 19-22); syntaktyka (syntactics; 287-289); teoria gier (game theory; 426-428)

in: Encyklopedia Katolicka, (The Catholic Encyclopeadia), Lublin: TNKUL

 • vol. 10, 2004: Lakatos, Imre, 402-403
 • vol. 13, 2009: science, theory of, 835-836
 • vol 14, 2010: observation, 255-256
 • vol. 16, 2012: Quine Willard Van Orman, 993-995; postulatywizm (postulatism), 82-84; program badawczy (research program), 452-453;
 • vol. 19, 2013: theory, 693-694; testing of hypotheses 746-748; thesis, 54
 • vol. 20, 2014: doubt, 312-313; zethetics, 1362-1363

in: Encyklopedia Białych Plam (The Encyclopeadia of Blank Spots), Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne,

 • 2001: feminizm (feminism; 127-132).

in: Encyklopedia Filozofii Polskiej, (The Encyclopedia of Polish Philosophy), Lublin: PTTA 2011

 • vol. 1: Bornstein, B., 138-139 (a reviewed version of the entry for The Universal Encyclopedia of Philosophy); Drewnowski, J., 318-321 (with Stanisław Majdański; reprint from The Universal Encyclopedia of Philosophy); Kamiński S.,621-626 (with Stanisław Majdański; reprint for The Universal Encyclopedia of Philosophy);
 • vol 2: theory of science by Kamiński, 226-228.

Editorial activities

 • "Forbidden Knowledge", volume of The Monist, 79 No 2, 1996 (advisory editor with Danielem Schulthes).
 • "Etyka badań naukowych" (Ethics of scientific research), volume of Ethos , 44, 1998 (co-editor, signed "From the Editors" as AL-K).
 • "Osoba w społeczeństwie informacyjnym" (Person in the information society), volume of Ethos 69-70, 2005 (co-editor; signed "From the Editors" as AL-K )
 • 2000-2010: member of the Editorial Board of the Universal Encyclopedia of Philosophy (responsible for the section "methodology and history of contemporaary philosophy").
 • since 2001: member of the editorial commitee of Summarium, the yearbook of the Learned Society of the KUL.
 • 2009-2014: member of the Editorial Board of Ethos. The Quarterly of John Paul II Institute.
 • 2009: editorial reviewer of the book: W. Dłubacz, Filozofia o religii (Philosophy on religion), Lublin 2009 
 • 2009-2011:member of the Editorial Board of Encyclopedia of Polish Philosophy published by Thomas Aquinas Polish Society (responsible for the section: methodology and history of contemporaary philosophy).
 • editorial reviewer of Drohiczyński Przegląd Naukowy, No 2, 2010
 • editorial reviewer of the book: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Antropologia, Lublin: RWKUL 2010
 • editorial reviewer of the book: R. A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2014
 • since 2014: editor-in-chief- of Ethos. The Quarterly of John Paul II Institute.
 • 2015: editorial reviewer of the book: Kiereś-Łach, Joanna. Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2015