Tezy egzaminacyjne

 1. Przyczyny wprowadzenia reformy programowej w roku 2009.
 2. Podstawa programowa jako dokument fundamentalny w warsztacie nauczyciela polonisty na wszystkich etapach kształcenia.
 3. Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej.
 4. Teksty literackie w kanonie lektur w nowej podstawie programowej.
 5. Pozaliterackie teksty kultury w nowej podstawie programowej.
 6. Programowanie w warsztacie nauczyciela polonisty.
 7. Kierunki rozwoju systemu egzaminowania.
 8. Nowe podręczniki polonistyczne.
 9. Ocenianie działań i produktów w dydaktyce ogólnej na różnych etapach kształcenia – Przedmiotowy System Oceniania (PSO) w kontekście polonistycznej podstawy programowej.
 10. Egzaminowanie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
 11. Indywidualizacja procesu kształcenia – pisanie pracy jako proces dydaktyczny.
 12. Miejsce nauki o języku w świetle nowej podstawy programowej do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
 13. Ewaluacja jako element warsztatu nauczyciela-polonisty.
 14. Analiza i interpretacja tekstu kultury w nowej podstawie programowej.
 15. Projekt edukacyjny w gimnazjum.
 16. Rodzaje zadań zamkniętych i sposoby ich konstruowania.
 17. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego.
 18. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 19. Strategia powrotu czytelnika do szkoły według nowej podstawy programowej.
 20. Kryteria oceny działań na lekcji języka polskiego.
 21. Zasada dowolności wyboru tekstów kultury w nowej podstawie programowej
 22. Uczeń i nauczyciel w polonistycznej podstawie programowej.
 23. Narzędzia analityczne i holistyczne w ocenianiu prac pisemnych.
 24. Zmiany w systemie egzaminowania według nowej podstawy programowej w latach 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015, godz. 23:11 - Agnieszka Karczewska