ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Termin pierwszego zjazdu: 22-23.10.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego.

Studia podyplomowe z tej dziedziny dostarczają wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania, wynagradzania pracowników. Uczestnicy studiów mogą poznać także metody prowadzenia obsługi administracyjnej kadr, kształtowanie warunków pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Celem kierunku jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Oferta treści programowych umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia prowadzą teoretycy, badacze i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi.

Studenci mają możliwość:

-zdobycia umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego;

-posiadania nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy;

-uzyskania umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmian.

W trakcie kształcenia na tej specjalności, prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne projekty badawcze. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.

Przedmioty realizowane są w dwóch modułach kierunkowy-teoretyczny i drugi badawczo-praktyczny.

Program studiów:

Wykaz realizowanych przedmiotów:

Moduł 1 – [kierunkowy-teoretyczny]

Rynek pracy i polityka społeczna w Polsce i Unii Europejskiej (wykład), Prawo pracy (wykład), Kierowanie ludźmi (wykład), System ocen pracowniczych (wykład), Controlling kadrowy (wykład), Planowanie i organizacja pracy (wykład), System wynagradzania i motywowania (wykład), Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (wykład)

Moduł 2 – [badawczo-praktyczny]

Kierowanie ludźmi (ćwiczenia), System ocen pracowniczych (ćwiczenia), System wynagradzania i motywowania (ćwiczenia), Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ćwiczenia), Zarządzanie procesem rekrutacji (konwersatorium), Podstawy zarządzania firmą (konwersatorium), Negocjowanie i zarządzanie konfliktami (konwersatorium), Szkolenie i rozwój pracowników (konwersatorium), Seminarium

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1650 zł/semestr
Adresaci studiów:

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarzadzania personelem. Są zainteresowani problematyką motywowania pracowników, systemem ocen pracowniczych, rekrutacja i selekcja pracowników, szkoleń pracowniczych, itd.

 

Adresatami są osoby, które ukończyły studia na poziomie licencjackim lub magisterskim i są zainteresowane relacjami między ludźmi oraz zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources. Osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi,  przedstawicieli działów human resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

  • przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników
  • dokonywania oceny pracowników opartej o kompetencje,
  • motywowania pracowników,
  • tworzenia systemu wynagrodzeń,
  • planowania rozwoju i szkoleń pracowników,
  • kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników,
  • zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,

Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent może pracować na stanowisku kierownika zespołów pracowniczych firmy. Na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji związanych z ludźmi. Zdobyta wiedza i umiejętności kształtują takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości, zdolność organizowania pracy zespołowej.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 14:36 - Magdalena Fara