TERAPIA PEDAGOGICZNA

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia wyposażają słuchacza w kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się na I i II etapie edukacyjnym, w klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej.

 

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01. 2012 w sprawie standardów kształcenia oraz Rozporządzeniem MEN z 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.;

 

W ramach studiów słuchacze uczestniczą w 350 godzinach zajęć dydaktycznych oraz odbywają praktykę pedagogiczną w wymiarze 60 godzin.

 

W programie studiów przewidziano 5 modułów:

1. Psychopedagogiczne podstawy terapii pedagogicznej;

2. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na I i II etapie edukacyjnym;

3. Terapia pedagogiczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością wzroku i słuchu na I i II etapie edukacyjnym;

4. Podstawy diagnozy i terapii wad wymowy;

5. Moduł metodologiczno-badawczy;

6. Praktyka.

Liczba semestrów:

  3 semestry (350 godzin wykładów i ćwiczeń, 60 godzin praktyk)

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, zjazdy odbywać się będą w piątki od godz. 16:30 oraz w soboty.

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i pedagogów chcących nabyć kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dolna norma intelektualna, specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z niepełnosprawności).

Dodatkowe wymagania:

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, potwierdzonego odpowiednim wpisem w suplemencie dyplomu lub odpowiednim zaświadczeniem/świadectwem ukończenia kursu/studiów podyplomowych.

 

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, a także do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych. 

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako:
  • nauczyciel-terapeuta pedagogiczny (zgodnie Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 0, Poz. 532) i może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej
  • nauczyciel wspierający – posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach podstawowych integracyjnych
 Absolwent jest ponadto przygotowany do:
  • udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 3.1 ust 2, § 6 ust.2, pkt.1); 
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (§ 7.1 pkt.4 ,§ 7.1 ust. 2 pkt.2 i 3); 
  • prowadzenia: klas terapeutycznych  (§ 7.1 pkt.1); warsztatów (§ 7.1 pkt.6); porad i konsultacji (§ 7.1 pkt.7) i szkoleń (§ 18); 
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów (§ 19.1).

 

ZAPRASZAMY! 

 

w imieniu zespołu wykładowców Ewa Domagała-Zyśk

 

Kontakt w sprawie nowej edycji:

Dr hab. Ewa Domagała-Zysk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, p. C-312

20-950 Lublin

ewadom@kul.pl

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 14:37 - Magdalena Fara