FILOLOGIA POLSKA

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Humanistycznych

Opis studiów:

Studia obejmują swym zakresem najważniejsze dziedziny filologii polskiej: historię literatury, teorię literatury, językoznawstwo, wiedzę o kulturze i metodykę nauczania. Z historii literatury omawiamy wszystkie epoki literackie. W zakresie teorii poznajemy kategorie osobowe (np., podmiot liryczny, adresat itp.); gatunki literackie i elementy stylu literackiego (rodzaje metafor). W obszarze językoznawstwa poznajemy części mowy i zdania, gramatykę historyczną i zagadnienie stylistyki i poprawności językowej. Mamy także okazję poznać podstawowe dziedziny kultury: teatr, film, telewizję i internet. Duży nacisk kładziemy na przedmioty związane z dydaktyką i metodyką nauczania w szkole.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i zajęć praktycznych.

Wykładowcami są nauczyciele akademicki z doświadczeniem w nauczaniu w szkole oraz nauczyciele pracujący aktualnie w szkole.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Studia obejmują takie dziedziny filologii polskiej, jak:

historia literatury, teoria literatury, językoznawstwo, wiedzę o kulturze i metodykę nauczania języka polskiego (wraz z praktykami).

Zajęcia prowadzone są metodą wykładów, ćwiczeń, warsztatów i zajęć praktycznych. Na zakończenie studiów słuchacze piszą pracę dyplomową z wybranej dziedziny filologii polskiej. 

Wykładowcami są pracownicy etatowi KUL oraz nauczyciele języka polskiego w szkole.  

Liczba semestrów:

 4 semestry 

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

W czasie studiów słuchacze nabywają wiedzę z podstawowych zagadnień filologii polskiej oraz praktyczne umiejętności w nauczaniu tego przedmiotu w szkole.

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów studiów wyższych. posiadających przygotowanie pedagogiczne

 

Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu tych studiów podyplomowych zyskują uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, a absolwenci studiów II stopnia - uprawnienia do nauczania języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji. 

Dodatkowe wymagania przyjęć:
Kandydaci na ww. studia podyplomowe powinni posiadać pełne uprawnienia pedagogiczne (tj. studia z przygotowania pedagogicznego lub specjalizację nauczycielską/pedagogiczną, zrealizowaną w ramach odbytych studiów magisterskich)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:14 - Magdalena Fara