AUDYT WEWNĘTRZNY
W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Termin pierwszego zjazdu: 19-20.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, o systemie kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej, zgodnie z najnowszymi wymogami oraz przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.

W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu prawa, ekonomii, a zwłaszcza finansów publicznych, zarządzania, oraz m. in. takie przedmioty jak: rodzaje kontroli, kryteria kontroli i standardy kontroli, procedury kontrolne, audyt sektora publicznego, audyt sprawozdań finansowych, audyt systemów finansowych, zasady przeprowadzania audytu, metody i techniki audytu, kontrola zarządcza.

Studia kończą się egzaminem ustnym z całości studiów. 

Kadrę dydaktyczną stanowią

- pracownicy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych z różnych ośrodków naukowych, w tym praktycy zatrudnieni w instytucjach państwowych i samorządowych, specjalizujący się w  zagadnieniach stanowiących przedmiot wykładanych przez nich przedmiotów;

- audytorzy, wykładowcy uniwersyteccy i praktycy z poszczególnych dziedzin prawa, ekonomi, księgowości, budżetu i audytu oraz specjaliści od systemów komputerowych, którzy gwarantują wysoki poziom nauczania.

Liczba semestrów:

 2 semestry (zjazdy sobotnio-niedzielne, co dwa tygodnie)

Opłata za semestr:
 1750 zł/semestr
Adresaci:
  • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych i jednostek podległych, które są zobowiązane do zatrudniania audytorów wewnętrznych i przeprowadzania audytu
  • absolwenci szkół wyższych, którzy planują w przyszłości zajmować się sprawami z zakresu audytu wewnętrznego
 Kwalifikacje/Umiejętności:
  • zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
  • zgodnie z art. 286 ust. 1 lit. d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240: „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada (…) dwuletnia praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjna, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

 

Absolwenci ww. studiów podyplomowych mogą wykonywać pracę w charakterze audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dodatkowe informacje:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest uprawniony do prowadzenia ww. studiów, których ukończenie oraz spełnienie innych wymagań upoważnia do wykonywania pracy w charakterze audytora wewnętrznego.

 

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych prowadzone przez Wydział mają bogatą historię, gdyż trwają nieprzerwanie od roku akademickiego 2009/2010, kiedy to ruszyła pierwsza edycja studiów.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 13:44 - Magdalena Fara