EDYTORSTWO

Termin pierwszego zjazdu: 5-6.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Humanistycznych

Opis studiów:

Korpus proponowanych przedmiotów został zbudowany w taki sposób, by przygotować słuchaczy do pracy zarówno w zespołach wydawnictw naukowych jak i komercyjnych lub też przyjmowania indywidualnych zleceń. Absolwenci kierunku odnajdują się także w redakcjach czasopism czy drukarniach.

 

Na licznych zajęciach warsztatowych słuchacze nauczą się kompetentnego wykonywania redakcji merytorycznej oraz korekty, zostaną zapoznani z kwestiami związanymi z prawem autorskim, wydawaniem książek i ochroną własności intelektualnej.

Dowiedzą się jak skonstruować plan wydawniczy czy pozyskać fundusze na działalność wydawniczą.

 

Ważną część programu stanowią zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów Word, InDesign, Photoshop, które przygotowują do samodzielnego projektowania publikacji.

Liczba semestrów:

 2 semestry (zjazdy sobotnio-niedzielne, co dwa tygodnie)

Opłata za semestr:
 1650 zł/semestr
Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy redaktorskiej i wydawniczej, a także do redaktorów, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kandydatami mogą być absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

 Kwalifikacje:
  • Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa będą przygotowani do podjęcia pracy w wydawnictwach komercyjnych i naukowych, posiądą wiedzę z zakresu historii edytorstwa, tekstologii, redakcji, składu komputerowego, a także (dzięki praktykom) organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki. Umiejętności absolwenta edytorstwa będą budowane dwoma ścieżkami edukacyjnymi: teoretyczną – uzmysławiającą wagę podstawowej wiedzy filologicznej, która rzutuje na decyzje podejmowane podczas pracy z rękopisem.
  • Ponadto zajęcia praktyczne przygotują absolwenta do samodzielnej edycji konkretnych tekstów. Zdobyte kwalifikacje praktyczne i wiedza teoretyczna mogą zostać wykorzystane w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.
  • Absolwent studiów edytorskich będzie mógł pełnić obowiązki redaktora, korektora czy zajmować się formalnym i merytorycznym przygotowaniem tekstu do druku. Będzie przygotowany zarówno do edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych czy czasopism.

GALERIA PRAC KOŃCOWYCH ABSOLWENTÓW

WYWIADY Z EDYTORAMI KUL

  

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 14:00 - Magdalena Fara