Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament EFS ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Kapitał Ludzki; Poddziałanie 8.1.1. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 

Typ 1 ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.

 

Typ 2 doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 17 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Alokacja na konkurs: 30 000 000,00 zł.

 

Kryteria dostępu:

 

1. Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu – typ 1,2.

2. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje uczestników – typ 1.

3. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 30% pracowników każdego przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia – typ 1.

4. Z każdego przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia w ramach projektu, zostaną objęte osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, podstawowym i niższym, co najmniej w liczbie wynikającej z proporcji, odpowiadającej strukturze poziomu wykształcenia pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie 

dokumentacja_konkursowa_1_pokl_8_1_1.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:36 - Beata Kaczan