Uniwersyteckie Powtórki przez Maturą z pracownikami naszej Katedry - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL!

 

W bieżącym roku akademickim dr Monika Szabłowska-Zaremba oraz dr Magdalena Marzec-Jóźwicka po raz kolejny współpracują z Uniwersytetem Otwartym KUL, prowadząc przez cztery kolejne soboty, tj.: 16.03., 23.03., 30.03. oraz 06.04. br., zajęcia powtórkowe z języka polskiego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) dla uczniów szkół średnich. Podczas zajęć omawiają wybrane zagadnienia dotyczące poszczególnych epok literackich, przypominają problematykę lektur, charakteryzują bohaterów, analizują cechy rodzajów i gatunków, podpowiadając licealistom sposoby przygotowania się do pisemnego egzaminu dojrzałości oraz ucząc myślenia literaturą i o literaturze.

 

*

 

Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego  - współpraca z drem hab. Lechem Giemzą, pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Książka z plecaka”!

 

16 marca br. dr Magdalena Marzec-Jóźwicka spotkała się z nauczycielami języka polskiego, którzy przyjechali ze swoimi uczniami na KUL na zajęcia zorganizowane przez dra hab. Lecha Giemzę z Katedry Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Podczas gdy młodzież poznawała twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Bolesława Leśmiana, poloniści uczestniczyli w warsztatach „Jak uczyć uczniów uczenia się?”. Podczas zajęć zostały omówione następujące zagadnienia:

 1. Czynniki mające wpływ na proces uczenia się.
 2. Rola nauczyciela w doskonaleniu uczniowskiej umiejętności uczenia się.
 3. Wpływ rodzajów uczniowskiej inteligencji, sposobów nabywania wiedzy, stylów myślenia, dysfunkcji oraz zdolności na uczenie się.
 4. Role ucznia w procesie uczenia się.
 5. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 6. Wykorzystanie wiedzy na temat uczenia się podczas w procesie kształcenia polonistycznego.

Warsztaty przebiegały w ożywionej, sympatycznej atmosferze. Nauczyciele chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami dydaktycznymi i spostrzeżeniami na temat blasków i cieni kształcenia polonistycznego we współczesnej szkole średniej.

 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

organizatorka warsztatów

 

warsztaty_16.03.

 

*

 

Zaproszenie na interdyscyplinarne seminarium naukowe!

 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

w Instytucie Filologii Polskiej KUL

zaprasza na interdyscyplinarne seminarium naukowe

 

Asertywność
– jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi?,

 

które odbędzie się 20 marca 2019 roku od godz. 15.30 w CN-205

 

 

Program:

 

15.30-16.15 Czym jest asertywność i jak ją wyrażać w codziennym życiu? kpt. mgr Tomasz Korczyński (psychologia)

 

16.15-17.00 Asertywność jako strategia komunikacji werbalnej mgr Joanna Majewska-Zarychta (językoznawstwo)

 

17.00-17.45 Młody nauczyciel w „szkolnej dżungli”. O asertywności w szkole mgr Maria Miedzwiecka (dydaktyka, językoznawstwo)

 

17.45-18.30 Bajki terapeutyczne jako jeden ze sposobów uczenia asertywności dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (dydaktyka, literaturoznawstwo)

 

18.30 Dyskusja i podsumowanie obrad

 

 

Prelegenci:

 

maria_miedzwiecka

 

Maria Miedzwiecka – absolwentka filologii polskiej, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej KUL, nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lublinie; zainteresowania badawcze: językoznawstwo (język religijny i artystyczny, stylistyka, historia języka polskiego), dydaktyka (ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji kształcenia oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

 

 

majewska_joanna

 

Joanna Majewska-Zarychta – absolwentka filologii germańskiej, psychologii i pedagogiki, tłumaczka języka niemieckiego, doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej KUL; zainteresowania badawcze: językoznawstwo kognitywne, psycholingwistyka, język w mediach

 

 

tomasz_korczynski

 

Tomasz Korczyński – kapitan Służby Więziennej, absolwent psychologii KUL, trener programu „Motywator”, absolwent szkoleń w zakresie pracy z osobami uzależnionymi/nadużywającymi różnych substancji psychoaktywnych, zagrożonymi samobójstwem, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zainteresowania naukowe: psychologiczne uwarunkowania postawy wobec kary śmierci, etyczne metody wpływu społecznego, Dialog Motywujący

 

 

m._marzec-jozwicka

 

Magdalena Marzec-Jóźwicka – doktor literaturoznawstwa, adiunkt w KDLiJP KUL, dydaktyk przygotowująca do zawodu przyszłych nauczycieli polonistów, polonistka, autorka książek i artykułów poświęconych edukacji polonistycznej; zainteresowania badawcze: indywidualizacja procesu kształcenia literackiego, trudne tematy w edukacji, neurodydaktyka

 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych! 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, organizatorka seminarium

                                                                                                

*

 

Kolejna książka autorska pracownika naszej Katedry!

 

Z radością informujemy, że pod koniec stycznia 2019 roku ukazała się trzecia książka autorska dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy. Recenzentką publikacji jest Pani prof. dr hab. Zofia Budrewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Oto fragment sporządzonej przez nią recenzji:

"Pani dr Magdalena Marzec-Jóźwicka podejmuje bardzo istotną problematykę badawczą. Książkę poświęca procesom indywidualizowania kształcenia na lekcjach języka polskiego, które egzemplifikuje własnymi projektami czytania z uczniami wybranych dramatów, prozy oraz poezji w szkole średniej. Mądre pedagogicznie projekty dobrze łączą kształcenie literackie z językowym (i z doskonaleniem umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi). Odwołują młodzież do takich tekstów kultury, jak adaptacje  muzyczne,  teatralne, filmowe, a także do zróżnicowanych kontekstów interpretacyjnych: publicystycznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, filozoficznych i innych. Wykorzystują także możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi medialnych.

Książka imponuje rozległością podejmowanych zagadnień szczegółowych, sumiennością zgromadzonego materiału empirycznego oraz wykorzystaniem szerokiej  literatury z kilku dziedzin nauki: dydaktyki polonistycznej, dydaktyki ogólnej, pedagogiki, psychologii rozwojowej, literaturoznawstwa (teorii i historii literatury)".

Serdecznie zapraszamy do lektury! Książka wygląda tak:

 

marzec-jozwicka_-_okladka_poprawiona

 

 

*

 

Kolejne spotkanie dydaktyczne dla studentów naszej specjalizacji:

warsztaty z Małgorzatą Małyską, prezes Fundacji „Polis”!

 

27 lutego 2019 roku o godz. 9.10 w sali C-623 odbędą się warsztaty na temat roli lektury szkolnej w rozwoju ucznia. W zajęciach wezmą udział przede wszystkim studenci filologii polskiej.

Szczegółowa problematyka warsztatów:

 1. Wywoływanie zaciekawienia będącego podstawą motywacji wewnętrznej do uczenia się.
 2. Stymulacja rozwoju językowego w pracy z literaturą.
 3. Sposoby motywowania do czytania.
 4. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu do pobudzenia rozwoju poznawczego uczniów.
 5. Organizacja przykładowych sytuacji edukacyjnych, w których uczniowie podejmują różnorodną działalność i zbierają doświadczenia w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej i poznawczej.

Zajęcia poprowadzi p. Małgorzata Małyska, prezes Fundacji dla Edukacji „Polis”, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej; trenerka pedagogiki twórczości, emisji głosu, aktywnych metod uczenia się i szybkiego czytania oraz systemu „Edukacja przez ruch”; autorka książek do nauki języka polskiego oraz ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu kształcenia polonistycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych rozpowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską, specjalistka ds. nauczania na odległość.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych - studiujących na I i II stopniu studiów, realizujących program specjalizacji nauczycielskiej oraz glottodydaktycznej - do udziału w zajęciach, zaplanowanych zgodnie z ponadczasową ideą „uczyć – bawiąc”. 

 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

 

*

 

Pracownicy naszej Katedry odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej!

 

18 grudnia 2018 roku dr Agnieszka Karczewska oraz dr Magdalena Marzec-Jóźwicka zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi na rzecz oświaty i wychowania.

 

7002_104395

 

7002_104396

 

Zdjęcia pochodzą ze strony głównej KUL. Wykonał je p. Tomasz Koryszko. 

 

*

 

SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE "MŁODZIEŻ I UZALEŻNIENIA 2. UZALEŻNIENIE OD WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW"

Serdecznie zapraszam na kolejne interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia 2. Uzależnienie od współczesnych mediów", które odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w godz. 9.00-13.00 w sali C-623. Tym razem do współpracy zaprosiłam psychologów, literaturoznawców oraz dydaktyków, pracowników naukowych, doktorantów, trenerów i doradców rodzinnych.

 

Program seminarium:

09:00 – 09:40 Pokolenie always on: uzależnieni czy adaptujący się do przemian społeczno-kulturowych? – mgr Weronika Gigilewicz (Katedra Psychologii Rozwojowej IP KUL)

09:40 – 10:20 Uzależnienie od gier internetowych wśród dzieci i młodzieży – dr Iwona Ulfik-Jaworska

10:20 – 11:00 „Książka z plecaka” jako odpowiedź na potrzeby aksjologiczne młodzieży – dr hab. Lech Giemza (Katedra Literatury Współczesnej IFP KUL)

11:00 – 11:40 Prezentacja multimedialna w warsztacie współczesnego nauczyciela polonisty – mgr Iwona Kmiecik (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP KUL)

11:40 – 12:20 Formy promocji czytelnictwa w Internecie inspiracją dla współczesnego nauczyciela polonisty – dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP KUL)

12:20 – 13:00 Dyskusja. Podsumowanie obrad (dr Magdalena Marzec-Jóźwicka)

 

kul_plakat_2018_MLODZIEZ_i_uzaleznienia_1

 

Proszę o przekazanie mojego zaproszenia osobom zainteresowanym.

 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

organizatorka seminarium

 

*

 

MAGICZNE, ANDRZEJKOWE POPOŁUDNIE FILMOWO-DYSKUSYJNE!

W programie:  dyskusja wokół filmu Mały Książę, wykład doktorantki KUL, mgr Joanny Majewskiej-Zarychty o dorosłych, ich cechach i języku oraz rozmowa na temat roli nauczyciela (polonisty) w przygotowaniu uczniów do dorosłości.

Spotykamy się 28 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali CN-205 :)

 

popoludnie_filmowe

 

Serdecznie zapraszam

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, organizatorka spotkania

 

 

*

 

Wizyta studentów filologii polskiej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim i udział w debacie z osadzonymi

 

W środę, 21 listopada 2018 roku, studenci II roku studiów magisterskich specjalizacji nauczycielskiej odwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Aktywnie uczestniczyli w debacie z osadzonymi. Tematyka spotkania dotyczyła dwu wizji Polski: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Podczas debaty, toczącej się w przyjaznej atmosferze, studenci mieli okazję wysłuchać pieśni patriotycznych, wykonywanych przez zespół muzyczny złożony z osadzonych.

Po zakończeniu debaty studenci, których miło przyjęła Pani Dyrektor CKU Beata Falińska oraz nauczyciel historii, mieli okazję zapoznać się z warunkami pracy w tej specyficznej szkole. Następnie zostali oprowadzeni po Zakładzie Karnym przez pracownika placówki – współpracującego z Katedrą Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego – psychologa, kpt. Tomasza Korczyńskiego.

 

Udział w debacie zapoczątkował współpracę naszej Katedry z CKU w Opolu Lubelskim. Już myślimy o kolejnych inicjatywach.

 

O naszym pobycie w Zakładzie Karnym można przeczytać na stronie: https://www.sw.gov.pl/aktualnosci_promowane/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim

 

Organizatorka wyjazdu

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

 

IMG_20181121_131055174

 

IMG_20181121_131037452

 

 

*

 

SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE "MŁODZIEŻ I UZALEŻNIENIA"!

Serdecznie zapraszam na pierwsze interdyscyplinarne seminarium naukowe z cyklu "Młodzież i uzależnienia", które odbędzie się 24 maja 2018 roku w godz. 10.00-13.00 w Gmachu Głównym KUL (GG-110).

Szczegółowe informacje (w tym program seminarium) na plakacie:

 

kul_plakat_2018_uzaleznienia_1

 

Proszę o przekazanie mojego zaproszenia osobom zainteresowanym.

 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

organizatorka seminarium

 

*

 

RUSZAJĄ ZAPISY NA SPECJALIZACJĘ NAUCZYCIELSKĄ!

Szanowni Państwo studenci I roku filologii polskiej,

w dniach 7-10 maja 2018 roku prowadzimy zapisy na specjalizację nauczycielską, rozpoczynającą się w roku akademickim 2018/19. Wszystkich zainteresowanych wyborem tej specjalizacji prosimy o kontakt z p. dr Magdaleną Marzec-Jóźwicką. Adres mailowy: magmar@kul.lublin.pl

 

 

*

 

DYDAKTYCZNA WIOSNA W PEŁNI!

 

Szanowni Państwo Studenci specjalizacji nauczycielskiej WNH,

Serdecznie zapraszam na kolejne wiosenne spotkanie dydaktyczne – tym razem poświęcone tematyce manipulacji, na którym gościem będzie

 PAN TOMASZ KORCZYŃSKI
KAPITAN SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, ABSOLWENT PSYCHOLOGII KUL,
STARSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO ZAKŁADU KARNEGO
W OPOLU LUBELSKIM

 

Pan Korczyński opowie o tym, dlaczego ulegamy manipulacji oraz jak skutecznie bronić się przed manipulacją. Przedstawi też metody wpływu społecznego, dzięki którym nasze życie – prywatne i zawodowe – będzie zdecydowanie łatwiejsze…

 

PRZYJDŹ I POSŁUCHAJ! TO MOŻE BYĆ TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!

 

Spotykamy się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali CN-205!

 

Serdecznie zapraszam,

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka 
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

organizatorka spotkania

 

*

DYDAKTYCZNĄ WIOSNĘ CZAS ZACZĄĆ!

 

Szanowni Państwo Studenci specjalizacji nauczycielskiej,

Serdecznie zapraszam na pierwsze wiosenne spotkanie dydaktyczne, poświęcone tematyce  pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym literacko,
na którym gościem będzie PANI JUSTYNA MALICKA
NAUCZYCIELKA W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. UNII LUBELSKIEJ, ABSOLWENTKA FILOLOGII POLSKIEJ KUL.

 

Pani Malicka opowie o swoich zdolnych uczniach, metodach pracy z nimi, rodzajach przeznaczonych dla nich zajęć, kompetencjach, jakie są jej potrzebne w pracy z uczniami uzdolnionymi, podzieli się spostrzeżeniami i doświadczeniem zawodowym.

 

Spotykamy się 27 marca 2018 roku o godz. 12.00 w sali CN-205!

 

Serdecznie zapraszam
i zachęcam do przekazania mojego zaproszenia osobom zainteresowanym,

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

 

 

*

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej - wywiady z gośćmi

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadów z uczestnikami III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w Lublinie w dniach 22-25 listopada 2017 roku. Są one dostępne na stronie Kongresu: 

http://kongresdydaktyki2017.pl/index.php/wywiady-z-uczestnikami-iii-kdp/

 

 

Relacje z III KDP

Z radością informujemy, że dostępne są już relacje z III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej:

relacje filmowe

galeria zdjęć

relacje medialne 

 Zapraszamy do oglądania! 


  

Serdecznie zapraszamy do udziału

w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej

 

kul_plakat_2017_kdp

 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 22-25 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zapisy na specjalizację pedagogiczną odbywać się będą w czasie wykładów i ćwiczeń oraz drogą elektroniczną (e-mail: poldyd@kul.pl).

Informacje o specjalizacji... czytaj

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 20:04 - Magdalena Marzec-Jóźwicka