RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 

Termin pierwszego zjazdu: 5-6.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Program studiów obejmuje szerokie spectrum tematyczne skupione wokół tematyki rachunkowości i podatków. Blok tematyczny rachunkowości rozpoczyna się od omówienia podstaw rachunkowości finansowej, następnie zagadnień rachunkowości finansowej średnio- i wysoko-zaawansowanej (w tym rachunkowości zarządczej). Kolejny omawiany obszar tematyczny rachunkowości to sprawozdawczość finansowa sporządzana według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości oraz analiza informacji ze sprawozdania finansowego i ocena na tej podstawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem bloku rachunkowości są ćwiczenia z rachunkowości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ramach bloku podatkowego omawiane są: podstawy prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, obowiązki podatkowe przedsiębiorstw w podziale na podatki pośrednie (VAT i akcyza) i bezpośrednie (podatki dochodowe oraz podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego).

Jednym z omawianych obszarów tematycznych są uproszczone formy opodatkowania dochodów przedsiębiorców tj. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów. W obszarze podatków w przedsiębiorstwie omawiane są obowiązki z tytułu ubezpieczeń społecznych, postępowanie podatkowe oraz zagadnienia związane z optymalizacją podatkową i strategiami podatkowymi.

 

Studia kończą się egzaminem końcowym, na który składa się obrona pracy końcowej z zakresu rachunkowości lub podatków przygotowywanej w ramach seminarium.

Liczba semestrów:

 2 semestry (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Opłata za semestr:
 1650 zł/semestr - dla absolwentów KUL 5% zniżki!
Adresaci studiów:

Adresatem studiów są absolwenci studiów wyższych ekonomicznych oraz innych zainteresowanych problematyką rachunkowości i podatków – w tym osoby wykonujące zawód księgowego oraz inne zawody wymagające wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków, osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.

 Kwalifikacje:

Absolwenci studiów zdobędą specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • sporządzania i analizy sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia rachunku kosztów dla celów rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

oraz

 • znajomości prawa bilansowego,
 • znajomości przepisów podatkowych,
 • znajomości prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomości podstaw prawa cywilnego i gospodarczego.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 14:42 - Magdalena Fara