EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Termin pierwszego zjazdu: 8-9.10.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (ze szczególnym uwzględnieniem I etapu edukacyjnego).
Plan studiów obejmuje 420 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 135 godzin wykładów,  245 godzin ćwiczeń, 20 godzin konwersatoriów oraz 20 godzin seminarium. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie, odbycie 150 godzin praktyk, samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy.

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy, metodycy, nauczyciele praktycy oraz specjaliści w wybranych dziedzinach.

Liczba semestrów:

 3 semestry (420 godzin zajęć dydaktycznych; 150 godzin praktyki pedagogicznej)

Opłata za semestr:

 1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach)

dla absolwentów KUL 10% zniżki!

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, głównie absolwentów pedagogiki; do osób zainteresowanych pracą dydaktyczno - wychowawczą z dziećmi w wieku 3-9 lat.
Zastrzega się prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji po wypełnieniu limitu miejsc.
Zastrzega się prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w przypadku dużej ilości kandydatów spełniających wszystkie wymagania rekrutacyjne.

Kwalifikacje/Umiejętności:
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach publicznych i niepublicznych.
Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów:

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, potwierdzonego odpowiednim wpisem w suplemencie dyplomu.

Preferowani są absolwenci studiów na kierunku 'pedagogika'.

Pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi, m.in.: umiejętności plastyczne, muzyczne, brak wad wymowy.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 14:45 - Magdalena Fara