Wejdź na drogę do świata finansów!

 

 

Nauczanie na kierunku ekonomia koncentruje się na zjawiskach charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak też w przekroju krajowym i międzynarodowym.

 

Przedmiot badań dotyczy zakresu współczesnej ekonomii, zarówno o treści powszechnie uznanej, jak i będącej ciągle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych, co oznacza, że w procesie kształcenia sygnalizuje się, iż współczesna ekonomia ciągle się rozwija, a częścią rozwoju jest też weryfikacja i aktualizacja wiedzy dotychczasowej.


Studia kierunkowe z ekonomii przygotowują do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.


Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie humanistyczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata.

 

Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w tym obszarze. W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.


Studia I stopnia przygotowują studentów na podjęcie trudu dalszej specjalizacji, zarówno na studiach podyplomowych, jak też studiach II stopnia.

 

Studia II stopnia na kierunku ekonomia koncentrują się na profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów I stopnia studiów, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii. Poza poszerzeniem i pogłębieniem ogólnej wiedzy ekonomicznej, zarówno w wymiarze mikro (choćby przez zajęcia z ekonomii menadżerskiej) jak też makro (zaawansowane modele gospodarki jako całości) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „inwestycji kapitałowych i strategii inwestycyjnych” oraz „rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”, interesujących, gdyż stanowiących odpowiedź w formie edukacyjnej oferty na zapotrzebowanie rynku pracy. Znajomość technik analitycznych oraz możliwość uzyskania kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (biznes-planowania, rozmaitych wniosków projektowych, strategii biznesowych itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.


Absolwenci studiów kierunkowych II stopnia uzyskują wiedzę pozwalającą na rozwijanie umiejętności w kierunku doradztwa inwestycyjnego, księgowego oraz specjalisty ds. zarządzania finansami. Zawodowo z pewnością odnajdą się w pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych– w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej. Jednak program kształcenia pozwala również rozwinąć umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności biznesowej – włączając w to proceduralny kontekst jej zainicjowania w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych.


Studia przygotowują do kontynuowania nauki i zdobywania nowych umiejętności na studiach podyplomowych.

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi takimi jak:
 
NBP, ZUS, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Izba Skarbowa w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów itd.
 
Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi również stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi np. Institut Catholique de Paris (Francja ), University of Joensuu (Finlandia), Metropolitan Autonomus University (Meksyk), University of Tennessee (USA), Columbia University (USA).
 
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez: realizację wspólnych projektów badawczych, organizację konferencji, publikacje naukowe, wyjazdy zagraniczne w celu wygłoszenia wykładów.
   

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • finansów i rachunkowości
  • działalności instytucji i rynków finansowych
  • analizy ekonomiczno-finansowej i globalizacji procesów gospodarczych

Zawody:

  • analityk finansowy w banku lub w firmie konsultingowej
  • specjalista ds. rozliczeń i controllingu
  • księgowy
  • specjalista ds. audytu i podatków
  • specjalista ds. obsługi klienta z językiem obcym w firmach międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:18 - Ewa Kula