EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Termin pierwszego zjazdu: 4-5.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia przygotowane zostały zgodnie ze standardami zapisanymi w rozporządzeniu MNiSW z dn. 17.12.2012 r.

 

W programie przewidziano:

- 140 godzin zajęć w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, m.in psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, pedagogika specjalna;

- 90 godzin zajęć z zakresu dydaktyki specjalnej obejmuje metodykę pracy z uczniami z różnymi stopniami i typami niepełnosprawności intelektualnej w ramach poszczególnych typów zajęć: rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, w tym także  arteterapetycznych;

- metody prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zwłaszcza w aspekcie rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy) oraz różne metody komunikacji alternatywnej;

- 120 godzin praktyki pedagogicznej, która będzie odbywać się zarówno w placówkach specjalnych jak i ogólnodostępnych, gdzie uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej i innych placówkach wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Słuchacze ww. studiów podyplomowych nabędą także kompetencje pozwalające im skutecznie pracować z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dorosłymi i starszymi osobami z takimi trudnościami, co jest szczególnie ważne w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństw.

Elementem studiów jest także pogłębianie wiedzy i umiejętności metodologicznych – studenci uczestniczą w seminarium naukowym, prowadzą prace badawcze o charakterze studium indywidualnego przypadku oraz przygotowują empiryczną pracę końcową. 

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób, które:

  • chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje praktyczne w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

ORAZ

  • ukończyły studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje pedagogiczne.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w piątki od godz. 16:30 oraz w soboty)

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:
  • Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
  • Absolwent posiada podstawową i aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Absolwent jest przygotowany do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od niemowlęctwa do okresu starości
  • Absolwent jest przygotowany do tworzenia indywidualnych programów diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i do kierowania tym procesem we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami.
  • Absolwent jest przygotowany do samokształcenia i samodzielnego studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej) z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Absolwent może być zatrudniony w charakterze nauczyciela – oligofrenopedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, jako nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela w przedszkolach lub szkołach podstawowych integracyjnych, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkołach ogólnodostępnych, jako oligofrenopedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, w poradniach, świetlicach i innych placówkach prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów:
Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego te kwalifikacje. 

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 13:15 - Magdalena Fara