WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - cz. 1

INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia inicjują cykl studiów podyplomowych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, które na kolejnych etapach kierunkowane są do osób posiadających doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnej skali: od osób dopiero zamierzających rozpocząć taką działalność, do osób już od wielu lat prowadzących własną firmę i stojących przed pilnym wyzwaniem profesjonalizacji takiej działalności. Można zatem powiedzieć, że celem studiów podyplomowych w zakresie cyklu: Wspomaganie przedsiębiorczości, jest dostarczenie podstawowej wiedzy dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz pracować nad jej profesjonalizacją, zwłaszcza w zakresie  decyzyjnym podporządkowanym utrwaleniu sformalizowanej inicjatywy biznesowej i jej rozwojowi w konkurencyjnym środowisku. Studia pomyślane są jako powiązane ze sobą trzyczęściowe bloki kierunkowe, koncentrowane na inicjowaniu działalności biznesowej (część 1), specyfice prowadzenia działalności biznesowej w środowisku sieciowym, z uwzględnieniem sieciowego kierunkowania rozwoju już istniejącej inicjatywy gospodarczej i komercjalizacji wiedzy absolwentów studiów (część 2 – start’upy i e-biznes) oraz profesjonalizacji działalności gospodarczej (część 3 – optymalizacja podatkowa). Z założenia uczestnicy studiów podyplomowych z tego cyklu mogą kontynuować zdobywanie właściwych kompetencji w trybie kontynuacji studiów podyplomowych, jak również – uwzględniając indywidualne doświadczenia – w wybranych częściach.

Część początkująca cykl, Inicjowanie działalności gospodarczej, proponowana jest osobom planującym zainicjowanie własnej działalności biznesowej, w tym zwłaszcza absolwentom studiów I oraz II stopnia, którzy chcą zdobyte unikatowe kompetencje, jak indywidualne doświadczenie oraz nowatorskie pomysły zaangażować na rzecz własnej działalności gospodarczej i – w szerszym ujęciu – włączyć się tym samym w rozwój przedsiębiorczości, umożliwiającej komercjalizację zdobytej wiedzy oraz prowadzącej do samorealizacji przez aktywizację gospodarczą osób posiadających przedsiębiorcze ambicje.

Program studiów został skoncentrowany na praktyczne aspekty zdobycia przez uczestników niezbędnych kompetencji determinujących sprawne rozpoczęcie działalności biznesowej, począwszy od wstępnego etapu budowy koncepcji przedsięwzięcia gospodarczego, przez etap rozbudowanej formalizacji organizacyjnej, do kompleksowego projektu biznesowego. Akcent położony jest na krajowe uwarunkowania działalności gospodarczej, obejmując problematykę pozyskiwania środków finansowych oraz formalno-prawnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w Polsce.

Zakłada się, iż absolwenci studiów będą potrafili transformować własne aspiracje oraz intuicyjne pomysły biznesowe na profesjonalne projekty przedsięwzięć gospodarczych, z założenia podporządkowane trwałości i rozwojowi w dłuższej perspektywie.

 

W pierwszym semestrze zajęcia koncentrują się na zagadnieniach formalnoprawnych, determinujących rozpoczęcie działalności biznesowej, włączając w to aktualne możliwości jej finansowania, wraz z praktycznymi zagadnieniami aplikacji o współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych. Zajęcia konwersatoryjne pozwolą zgłębić tajniki organizacyjnego kontekstu działalności gospodarczej, umożliwiając samodzielne planowanie modelu biznesowego dostosowanego do własnych potrzeb podporządkowanych realizacji indywidualnych pomysłów, włączając w to formalizację planów biznesowych. Uzupełnieniem będą tutaj zajęcia, na których studenci będą samodzielnie tworzyć i weryfikować biznesplany. Interesującym dopełnieniem tego obszaru będą z pewnością analizy typu case study, dotyczące źródeł niepowodzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ten analityczny aspekt wyznacza centrum problemowe dla drugiego semestru, koncentrowanego na zasadach i praktyce analiz rynkowych, w powiązaniu z ich wykorzystaniem w praktyce decyzji biznesowych oraz w ramach rozbudowy strategii rozwoju firmy oraz produktu.

Ich ciekawym uzupełnieniem będą z pewnością zajęcia włączające w świat zasad marketingu i promocji oraz technologicznego wsparcia działalności – w tym zwłaszcza potencjału oprogramowania open source. Podjęte zostaną również zagadnienia wytwarzania i bieżącej analizy podstawowej dokumentacji finansowej w firmie. 

Adresaci studiów:
Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane rozpoczęciem samodzielnej działalności biznesowej, jako przedsiębiorcy – w tym zwłaszcza absolwenci szkół wyższych oraz aktualni studenci, którzy pragną komercjalizować własne odkrycia, innowacje i pomysły, realizując się zawodowo jako przedsiębiorcy (formalne warunki – zgodne z zasadami rekrutacyjnymi obowiązującymi w KUL). 
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Po zakończeniu studiów, absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie form organizacyjno-prawnych i własnościowych przedsiębiorstw, nie tylko w zakresie podstawowych cech i uwarunkowań, ale także w odniesieniu do ich zalet oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki biznesowej planowanej inicjatywy gospodarczej. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą formalno-prawnych warunków determinujących rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych, koniecznych dla zainicjowania działalności gospodarczej (w tym dotyczącą szczegółowych warunków w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych), znał możliwości informatycznego wsparcia działalności biznesowej, w tym biznesowego wykorzystania oprogramowania open source.

Absolwent będzie znał zasady profesjonalizacji procesu planowania działalności gospodarczej, umożliwiające transformację niesformalizowanego pomysłu biznesowego w sprawne przedsięwzięcie gospodarcze, z założenia kierunkowane na długookresową stabilizację i rozwój, w tym zasady tworzenia biznesplanów. Będzie potrafił również:

  • samodzielnie zarejestrować firmę,
  • wybrać formę opodatkowania,
  • założyć firmowy rachunek bankowy,
  • wypełniać zobowiązania w zakresie dokumentowania działalności gospodarczej, w tym w obszarach wymiany informacji z otoczeniem biznesowym (np. Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych),
  • formalizować starania o pozyskanie dofinansowania działalności gospodarczej, w tym także aplikować o współfinansowanie działalności ze środków funduszy strukturalnych,
  • formalizować planowanie działalności biznesowej do postaci zasługującej na miano projektu biznesowego oraz tworzyć biznesplany,
  • samodzielnie rozwiązywać proste problemy biznesowe i prowadzić analizy biznesowe w oparciu o podstawowe dokumenty finansowe oraz analizę otoczenia.
Dodatkowe wymagania:
Determinacja, aby zwiększać swój potencjał przedsiębiorczy, realizując własne pomysły biznesowe w sposób, który zmniejsza ryzyko niepowodzenia.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2016, godz. 15:11 - Magdalena Fara