WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - cz. 2

START-UPY I BIZNESOWE WYKORZYSTANIE INTERNETU

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia stanowią kontynuację cyklu studiów podyplomowych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, choć dedykowane są zarówno dla absolwentów cz. 1 (Inicjowanie działalności gospodarczej) jak też osób nie będących absolwentami cz.1, jednak zainteresowanych założeniem start-upu i prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku sieciowym.

Celem studiów podyplomowych w zakresie cyklu: Wspomaganie przedsiębiorczości, jest dostarczenie podstawowej wiedzy dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz pracować nad jej profesjonalizacją, zwłaszcza w zakresie  decyzyjnym podporządkowanym utrwaleniu sformalizowanej inicjatywy biznesowej i jej rozwojowi w konkurencyjnym środowisku. Studia pomyślane są jako powiązane ze sobą trzyczęściowe bloki kierunkowe, koncentrowane na inicjowaniu działalności biznesowej (część 1), specyfice prowadzenia działalności biznesowej w środowisku sieciowym, z uwzględnieniem sieciowego kierunkowania rozwoju już istniejącej inicjatywy gospodarczej i komercjalizacji wiedzy absolwentów studiów (część 2 – start’upy i e-biznes) oraz profesjonalizacji działalności gospodarczej (część 3 – optymalizacja podatkowa). Z założenia uczestnicy studiów podyplomowych z tego cyklu mogą kontynuować zdobywanie właściwych kompetencji w trybie kontynuacji studiów podyplomowych, jak również – uwzględniając indywidualne doświadczenia – w wybranych częściach.

Zakłada się, że cz.2 cyklu (Start-upy i biznesowe wykorzystanie Internetu) to propozycja interesująca zwłaszcza dla absolwentom studiów I oraz II stopnia, którzy nie odczuwając bariery technologicznej chcą codzienne doświadczenia z eksploatacji sieci komputerowych wykorzystać w działalności biznesowej, której zapoczątkowanie może mieć miejsce nawet przy bardzo ograniczonych środkach kapitałowych, w zależności od przyjętego modelu. Takie przedsięwzięcia – w istocie wchodzące w zakres działalności e-biznesowej – pozwalają najdłużej zachować elastyczność cechującą wizjonerów przedsiębiorczości, z uwagi na stopień skalowalności modelu biznesowego, co zwiększa ich atrakcyjność dla tych uczestników gry rynkowej, którzy wciąż aktywnie poszukują organizacyjnego wsparcia dla realizacji autorskich pomysłów biznesowych. W przypadku absolwentów studiów wyższych są one szczególnie atrakcyjne, z uwagi na potencjał społecznościowy, intensyfikujący komercjalizację zdobytej wiedzy, która przynajmniej częściowo pożytkowana jest w działalności innowacyjnej i kreatywnej. Dotyczy ona nie tylko absolwentów studiów inżynierskich, ale także absolwentów studiów humanistycznych oraz społecznych – można nawet powiedzieć, że dotychczasowa historia budowy przedsięwzięć start-upowych, potwierdza, iż to właśnie dla przedstawicieli tych dyscyplin środowisko sieciowe jest najlepszym pośrednikiem w realizacji biznesowej ciekawych pomysłów redefiniujących potrzeby współcześnie żyjących.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych kompetencji zarówno teoretycznych jak też praktycznych, pozwalających na sprawne rozpoczęcie działalności gospodarczej w środowisku sieciowym, uwzględniając jego specyfikę. Jest ona najlepiej widoczna w determinujących powodzenie sieciowych przedsięwzięć relacjach społecznościowych, istotnie redefiniujących tradycyjnie rozumiane kontakty biznesowe z otoczeniem oraz formalizowane kontakty z klientem.

Zakłada się, iż absolwenci studiów będą potrafili tworzyć profesjonalne plany przedsięwzięć biznesowych w postaci start-upów, z uwzględnieniem ich technologicznej strony, podporządkowane trwaniu w długim okresie oraz osiągnięciu sukcesu dzięki zdobyciu i utrwaleniu przewagi konkurencyjnej.

 

W pierwszym semestrze program studiów został skoncentrowany na planowanie start-upów w środowisku sieciowym oraz działalności w e-biznesie, włączając w to uwarunkowania prawne, finansowanie start-upów i działalności e-biznesowej w warunkach krajowych, obowiązki podatkowe i ewidencyjne oraz uwarunkowania infrastrukturalne (z naciskiem na potencjał rozwiązań open source). Studenci przygotowywani są do samodzielnej budowy modeli i strategii rozwoju działalności w środowisku sieciowym, indywidualizowanych specyfiką branżową i biznesowym pomysłem. Nacisk położony jest na specyfikę architektury informacji na użytek działalności w środowisku sieciowym oraz tworzenie biznesplanów dostosowanych do e-biznesu. Z uwagi na trendy – przewidziano zajęcia dedykowane praktyce działań w blogosferze, koncentrowanej na realizacji celów biznesowych, jak również zajęcia z e-marketingu i realizacji kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.

Semestr drugi charakteryzuje nacisk na analitykę sieciową, strategie budowania marki oraz optymalizację serwisów internetowych. Studenci zapoznają się ze specyfiką usług online, włączając w to uwarunkowania obsługi transakcji internetowych. Silny nacisk położony jest na zagadnienie budowy mikrospołeczności i komunikację sieciową, w których upatruje się niedocenianych źródeł budowy przewagi konkurencyjnej i utrwalenia przedsięwzięć realizowanych w formie e-biznesu. Uzupełnieniem tych wątków są analizy case study oraz problematyka specyfiki zarządzania sytuacjami kryzysowymi w środowisku sieciowym.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane rozpoczęciem samodzielnej działalności biznesowej w formie organizacyjnej start-upów lub firmy działającej w środowisku sieciowym – w tym zwłaszcza absolwenci szkół wyższych oraz aktualni studenci, którzy pragną komercjalizować własne odkrycia, innowacje i pomysły, realizując się zawodowo jako aktywni przedsiębiorcy, prowadzący działalność w środowisku sieciowym.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:
Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali kompetencje niezbędne do zainicjowania działalności biznesowej w formie start-upów lub realizacji przedsięwzięcia w mniejszej skali organizacyjnej, bazującego na potencjale środowiska sieciowego.  Absolwent studiów podyplomowych zna zasady i specyfikę działalności e-biznesowej i jest przygotowany do formalizacji strategii i modeli biznesowych planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z tą specyfiką. Jest przygotowany do wyboru platformy sieciowej, zna potencjał oprogramowania open source pozwalającego na realizację działalności sieciowej. Umie samodzielnie specyfikować wymagania serwisu internetowego, zgodnie z zasadami architektury informacji i w oparciu o doświadczenia firm e-biznesu, a także profesjonalnie ocenić dostępne w tym względzie rozwiązania, w komparacji z własnymi wymaganiami. Zna wagę komunikacji społecznej i umie wspierać tworzenie mikrospołeczności w otoczeniu własnej działalności, stabilizując potencjał transakcyjny przedsięwzięcia. Absolwent umie samodzielnie zaprojektować kampanię promocyjną w mediach społecznościowych i zna zasady e-marketingu, jak również posiada kompetencje, aby przygotować strategie koncentrowane na kreowaniu marki i wizerunku w środowisku sieciowym, wsparte analizami właściwymi dla e-biznesu. Realizacja programu studiów pozwoli mu prowadzić analizy na potrzeby działalności biznesowej w środowisku sieciowym, włączając w to analizy profilu konsumenta, analizy konkurencji oraz efektywności sprzedaży, a także projektować systemowe działania na rzecz wzmocnienia relacji z klientem w środowisku sieciowym (polityka budowy mikrospołeczności), rozwoju start-upu (polityka zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w e-biznesie) oraz utrwalenia marki (polityka wizerunkowa).
Dodatkowe wymagania:
Znajomość obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z usług sieciowych na poziomie podstawowym.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2016, godz. 15:16 - Magdalena Fara