JĘZYKOWE I KULTUROWE KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Humanistycznych

Opis studiów:

Czerpiąc od najlepszych – retorów starożytnych i mówców epok późniejszych – nauczymy jak sprawić, aby współczesny wizerunek medialny nie ograniczał się do „być”, ale zamienił się na „zaistnieć” za sprawą mądrej, erudycyjnej dobrze skomponowanej wypowiedzi. 

 

Studia są prowadzone w dużej mierze praktycznie: w formie ćwiczeń i warsztatów, co pozwoli ich absolwentom rozwinąć sprawność komunikacyjną oraz kreatywność – umiejętności pożądane dla pracodawców.

 

W programie studiów przewidziano trzy bloki tematyczne:

  1. retoryczno-lingwistyczny - zajęcia związane m.in. z kwestiami sprawności i poprawności językowej (np. ortofonii i emisji głosu), kształcenia stylu komunikatywnego i etosu mówcy. Ponieważ aż 65 % informacji przekazywana jest niewerbalnie, proponujemy tu także zajęcia pt. Mowa ciała.
  2. literacko-kulturowy - zorientowany jest na kształcenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, odbioru dzieł literackich i materiałów audiowizualnych
  3. technologiczno-prawny - zajęcia obejmujące m.in. warsztaty dające podstawy do pracy z mikrofonem i kamerą.
Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych, zwłaszcza w zakresie nauk społecznych (administracji, socjologii, psychologii) prawa oraz nauk humanistycznych, którzy chcą rozwinąć umiejętności związane z komunikacją społeczną, wystąpieniami publicznymi oraz pragną pogłębić swoje kompetencje (inter)kulturowe.

Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:
  1. Absolwent kierunku nabędzie umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka i wiedzy ogólnokulturowej niezbędnej w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej.
  1. Umiejętności te umożliwią podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Studia przygotowują też do zawodów związanych z aktywnością w różnych obszarach przestrzeni publicznej: urzędy państwowe i samorządowe, instytucje oświatowe.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:27 - Magdalena Fara